Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska handikappåret 2003

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europeiska handikappåret 2003

Det huvudsakliga syftet med handikappåret är att driva på det politiska programmet för fullständig integration av funktionshindrade som fastställdes 2001 i kommissionens meddelande "För ett Europa fritt från hinder för personer med funktionsnedsättning".

RÄTTSAKT

Rådets beslut nr 2001/903/EG av den 3 december 2001 om Europeiska handikappåret 2003.

SAMMANFATTNING

Mål och planerade åtgärder 1. Målen för Europeiska handikappåret är följande:

 • Att i enlighet med Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter öka medvetenheten om funktionshindrades rätt till skydd mot diskriminering och deras rätt till att fullt ut och på lika villkor utnyttja sina rättigheter.
 • Att uppmuntra till eftertanke och diskussion om vilka åtgärder som krävs för att främja lika möjligheter för funktionshindrade i Europa.
 • Att utbyta erfarenheter när det gäller goda lösningar och verkningsfulla strategier på lokal, nationell och europeisk nivå.
 • Att stärka samarbetet mellan alla berörda parter, bland annat regeringar, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer, sociala myndigheter, den privata sektorn, sammanslutningar, frivilligorganisationer samt funktionshindrade och deras familjer.
 • Att förbättra kommunikationen när det gäller funktionshinder och skapa en positiv bild av funktionshindrade.
 • Att öka medvetenheten om att funktionshindrade är en heterogen grupp och att det finns många olika former av funktionshinder.
 • Att göra en särskild insats för att öka medvetenheten om funktionshindrade barns och ungdomars rätt till utbildning.

2. Insatserna för att uppnå dessa mål består framför allt av

 • möten och evenemang, däribland konferenser för att inviga och avsluta Europeiska handikappåret,
 • informationskampanjer,
 • samarbete med massmedierna,
 • undersökningar och rapporter,
 • insatser för att sprida information, framför allt om goda lösningar och
 • ekonomiskt bistånd till insatser på internationell, nationell, regional eller lokal nivå.

3. Dessa insatser beskrivs ingående i bilagan till förslaget.

Finansiering, budget och organisation

4. Budgeten för Europeiska handikappåret ligger på 12 miljoner euro för 2002 (förberedelser) och 2003.

Som framgår av bilagan till förslaget kan insatser på europeisk nivå finansieras till 80 % tack vare evenemangsbudgeten, medan anslagen till nationella insatser inte kan uppgå till mer än 50 %. Kommissionen anslår globala stöd till varje medlemsland som sedan fördelar anslagen till de nationella samordningsorgan som ska stödja olika insatser på lokal, regional och nationell nivå. Det finns särskilda regler för ansökningar, urval och medfinansiering.

5. Kommissionen ska administrera de planerade insatserna inom ramen för Europeiska handikappåret med hjälp av en biträdande kommitté med företrädare från medlemsländerna. Dessutom ska kommissionen föra en dialog med de funktionshindrade och de frivilligorganisationer som representerar dem i genomförandet av insatserna.

6. Enligt planerna ska kommissionen senast den 31 december 2004 lägga fram en utvärderingsrapport där man bedömer resultatet av Europeiska handikappåret och vilka lärdomar man kan dra av det.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2001/903/EG

19.12.2001

-

EGT L 335, 19.2.2001

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 13 oktober 2005 om genomförande, resultat och övergripande utvärdering av Europeiska handikappåret 2003 [KOM(2005) 486 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Nyckelåtgärder på EU-nivå

 • En informations- och PR-kampanj med slogan "Gå ombord" anordnades för att understryka Europeiska handikappårets karaktär av delaktighet.
 • En kampanjbuss åkte under 2003 runt i 181 städer och deltog i 211 evenemang.
 • En logo valdes och en interaktiv webbplats sattes upp.
 • Kommissionen lanserade inbjudningar att lämna förslag till informationskampanjer inriktade på särskilda befolkningsgrupper eller internationella projekt för att stödja Europeiska handikappåret.
 • Programmet för företagsmedverkan för att få stora företag att delta i kampanjen för handikappåret genomfördes.
 • Handikappåret utgjorde en viktig del i stora evenemang och konferenser i Europa. Några exempel på detta är Europeiska veckan för rörlighet, konferensen om e-tillgänglighet och en konferens om handikappolitikens regionala dimension.

Nyckelåtgärder på nationell nivå

 • De deltagande länderna inrättade ett nationellt samordningsorgan där företrädare för funktionshindrade alltid närvarade.
 • Dessa samordningsorgan stöddes av lokala och regionala grupper som satts samman särskilt för att delta i kampanjen för handikappåret.
 • Särskilda nationella webbsidor skapades.
 • Kampanjmedarbetarna ansvarade för att lägga upp färdplanen för bussen på dess rundresa i de deltagande länderna.

Europeiska handikappårets viktigaste resultat

 • Enligt en undersökning som gjordes i september 2003 kände en tredjedel av EU:s befolkning till handikappåret och dess syfte.
 • Kampanjbussen var ett mycket viktigt inslag som underströk kampanjens europeiska dimension, drog till sig stor uppmärksamhet från media och besökte flera mindre städer.
 • Evenemanget hade stor mediebevakning och webbplatsen fick många besökare (500 000 år 2003).
 • Programmet för företagsmedverkan fick också ett positivt resultat.
 • En viktig del och en av huvudorsakerna till att kampanjen blev så lyckad är att man satsade på ett decentraliserat tillvägagångssätt med nationella prioriteringar för handikappåret och att man såg till att de funktionshindrade hela tiden var involverade i kampanjen. Det decentraliserade sätt att bevilja bidrag som kommissionen valde i samråd med de deltagande länderna hade uppenbarligen en påtaglig hävstångseffekt för kampanjen.

Rådets resolution av den 6 maj 2003 om tillgång till kulturell infrastruktur och kulturell verksamhet för personer med funktionshinder [Europeiska unionens officiella tidning C 134 av den 7 juni 2003]. Rådet uppmanar medlemsländerna och kommissionen att inom sina respektive behörighetsområden vidta åtgärder för att förbättra tillgången till kulturell infrastruktur och kulturella aktiviteter samt till medier för personer med funktionshinder.

Rådets resolution av den 5 maj 2003 om lika möjligheter till utbildning för elever och studenter med funktionshinder [Europeiska unionens officiella tidning C 134 av den 7 juni 2003]. Rådet uppmanar medlemsländerna och kommissionen att inom sina respektive behörighetsområden vidta ytterligare åtgärder för att förbättra tillgången till utbildning för personer med funktionshinder i perspektivet livslångt lärande.

Rådets resolution av den 6 februari 2003 om e-tillgänglighet - förbättrad tillgång till kunskapssamhället för människor med funktionshinder [Europeiska unionens officiella tidning C 039 av den 18 februari 2003]. Rådet anmodar medlemsländerna och kommissionen att öppna informationssamhällets potential för människor med funktionshinder och framför allt undanröja de tekniska, rättsliga och andra hinder för deras verkliga deltagande i ett kunskapsbaserat samhälle.

Senast ändrat den 31.01.2006

Top