Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska året för arbetstagarnas rörlighet (2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europeiska året för arbetstagarnas rörlighet (2006)

1. Europeiska kommissionen har utnämnt 2006 till Europeiska året för arbetstagarnas rörlighet. Berörda målgrupper erbjuds under detta år en bred plattform för utbyte och diskussion om viktiga frågor som gäller rörlighet mot bakgrund av Lissabonstrategin.

2. Kommissionen uppmanar alla aktörer att ta nya initiativ för att lyfta fram såväl den geografiska som den yrkesrelaterade rörlighetens betydelse när det gäller prognoser för kompetensbehov och de europeiska arbetstagarnas förmåga att anpassa sig till de strukturella och ekonomiska förändringarna i Europa.

Syfte

3. Europeiska året har följande tre syften:

 • Upplysa alla berörda aktörer om arbetstagarnas rättigheter när det gäller fri rörlighet för personer, möjligheterna i detta avseende och de redskap som finns för att främja dessa möjligheter (särskilt Eures).
 • Utveckla utbytet av god praxis i fråga om rörlighet.
 • Förstärka kunskapsbasen (studier, undersökningar) om rörlighetsmönster i Europa, hinder för arbetstagarnas rörlighet och de motiv som gör att arbetstagare arbetar en tid i en annan medlemsstat.

Verksamhet

4. Europeiska året lanserades officiellt i Bryssel den 20-21 februari 2006. Konferensen om arbetstagarnas rörlighet med titeln "rättighet, val, möjlighet?" kretsade kring frågor om globaliseringens konsekvenser för den europeiska arbetsmarknaden, fördelarna med tillfälligt arbete utomlands och tydligare kvalifikationer över gränserna. Vid detta tillfälle lanserades även den nya Eures-plattformen, som ger alla medborgare möjlighet att få direkt tillgång till över en miljon lediga tjänster i 28 länder (EES och Schweiz). Eures är ett nätverk som har en portal som varje månad besöks av över 500 000 personer.

5. Konferensen följs av en rad evenemang under hela året:

 • En konferens för arbetsmarknadens parter anordnades i april 2006.
 • De första europeiska arbetsmarknadsdagarna anordnas den 29-30 september 2006 i närmare 100 europeiska städer.
 • En vecka för jurister kommer att organiseras under hösten 2006.
 • Den avslutande konferensen hålls i Lille i december 2006.

6. Flera studier om rörlighetens konsekvenser och projekt för att förbättra statistiken på detta område har också planerats. Ett europeiskt pris kommer att delas ut till den organisation som har bidragit mest till den yrkesrelaterade rörligheten.

Budget

7. Av den sammanlagda budgeten på 10 miljoner euro avsätts 4 miljoner till upplysningsprojekt och ytterligare 2 miljoner till pilotprojekt.

Bakgrund

8. Arbetstagarnas rörlighet, såväl geografiskt som mellan olika arbeten, har särskilt lyfts fram som en faktor som bidrar till att förverkliga de reviderade målen i Lissabonstrategin. Fri rörlighet för arbetstagare är en rättighet som är fastslagen som en grundprincip i fördraget.

9. Rörlighetens betydelse har även lyfts fram i sysselsättningsriktlinjerna (2005-2008) som en faktor som bidrar till att stärka infrastrukturen på EU:s arbetsmarknader och som ett redskap för att bättre kunna förutse konsekvenserna av ekonomiska omstruktureringar.

10. Aktuella uppgifter visar att mycket få EU-arbetstagare väljer att arbeta utomlands. Andelen EU-invånare som är bosatta i ett annat land än sitt ursprungsland har legat konstant kring 1,5 % under de senaste 30 åren. Och när det gäller den yrkesrelaterade rörligheten har 40 % av arbetstagarna i nio EU-länder stannat kvar på samma jobb i över 10 år.

11. EU har ändå gjort betydande ansträngningar att skapa gynnsamma förutsättningar för arbetstagarnas rörlighet:

 • En handlingsplan för kompetens och rörlighet genomfördes från 2002 till slutet av 2005.
 • Ett europeiskt sjukförsäkringskort (es de en fr), som infördes 2004 i 13 medlemsstater, kommer att införas i övriga medlemsstater och Eftaländerna i början av 2006.
 • Samordningen av de sociala trygghetssystemen tog fart efter antagandet av förordning (EG) nr 883/04.
 • Ett förslag till direktiv om möjligheter att överföra pensionsrättigheter när man flyttar för att byta jobb antogs i oktober 2005.

12. Genom Europeiska året kommer nya strategier för att främja rörlighet och undanröja hinder att kunna kartläggas.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass ).

Rådets resolution av den 3 juni 2002 om kompetens och rörlighet (es de en fr) [EGT C 162, 6.7.2002].

Kommissionen meddelande av den 13 februari 2002 till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Kommissionens handlingsplan för kompetens och rörlighet [KOM(2002) 72 slutlig] - Ej offentliggjord i EGT].

See also

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska året för arbetstagarnas rörlighet .

Senast ändrat den 26.04.2006

Top