Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemenskapsprogrammet för sysselsättning och solidaritet - Progress (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Gemenskapsprogrammet för sysselsättning och solidaritet - Progress (2007–2013)

Programmet Progress har som syfte att ge finansiellt stöd till genomförandet av Europeiska unionens mål inom sysselsättning och socialpolitik. Progress finansierar insatser inom analys och ömsesidigt lärande, informations- och spridningsverksamhet samt stöd till centrala aktörer under perioden 2007-2013. Programmet är indelat i fem avsnitt, som motsvarar fem viktiga verksamhetsområden: sysselsättning, social trygghet och social integration, arbetsvillkor, mångfald, antidiskriminering samt jämställdhet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – Progress [EUT L 315, 15.11, 2006] [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Gemenskapens åtgärder för sysselsättning, social trygghet och social integration, jämställdhet och antidiskriminering har hittills fått stöd genom olika särskilda program.

För att öka enhetligheten och effektiviteten har kommissionen föreslagit att dessa samlas i ett enda ramprogram – Progress.

ALLMÄNNA MÅL

Programmet har följande sex mål:

 • Förbättra kunskapen om och förståelsen för den sociala situationen i medlemsstaterna genom analys, utvärdering och övervakning av politiken.
 • Stödja utvecklingen av statistiska verktyg och metoder och gemensamma indikatorer.
 • Stödja och övervaka genomförandet av EU:s lagstiftning och politiska mål.
 • Främja skapandet av nätverk, ömsesidigt lärande och kartläggning och spridning av goda lösningar på EU-nivå.
 • Informera de berörda parterna och allmänheten om Europeiska unionens (EU) politik inom sysselsättning, social trygghet och social integration, arbetsvillkor, antidiskriminering och mångfald samt jämställdhet.
 • Öka centrala EU-nätverks kapacitet att främja och stödja EU:s politik.

STRUKTUR: VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH TYPER AV ÅTGÄRDER

Programmet är uppdelat i fem olika avsnitt:

 • Sysselsättning
 • Social trygghet och social integration
 • Arbetsvillkor
 • Antidiskriminiering och mångfald
 • Jämställdhet

Genom programmet finansieras följande typer av åtgärder:

 • Analys
 • Ömsesidigt lärande, information och spridning
 • Stöd till centrala aktörer, dvs. bidrag till centrala EU-nätverks driftskostnader, inrättande av arbetsgrupper, finansiering av utbildning, nätverk av specialiserade organ och övervakningsorgan på EU-nivå, utbyte av personal mellan nationella förvaltningar och samarbete med internationella institutioner

För vart och ett av dessa avsnitt har programmet en förteckning med särskilda operativa mål.

Sysselsättning

Inom detta avsnitt ges stöd till genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin på följande sätt:

 • Förbättra kunskaperna om sysselsättningssituationen, särskilt genom analyser, undersökningar och utveckling av statistik och indikatorer.
 • Övervaka och utvärdera genomförandet av EU:s riktlinjer och rekommendationer för sysselsättningen och analysera samspelet mellan sysselsättningsstrategin och andra politikområden.
 • Organisera erfarenhetsutbyten om strategier och förfaranden och främja ömsesidigt lärande med anknytning till sysselsättningsstrategin.
 • Öka medvetenheten, sprida information och främja debatten, särskilt bland regionala och lokala aktörer och arbetsmarknadens parter.

Social trygghet och social integration

Inom detta avsnitt ges stöd till genomförandet av den öppna samordningsmetoden på området social trygghet och social integration på följande sätt:

 • Öka kunskapen om fattigdomsfrågor och politik för social trygghet och social integration, särskilt genom analyser, undersökningar och utveckling av statistik och indikatorer.
 • Övervaka och utvärdera genomförandet av den öppna samordningsmetoden på området social trygghet och social integration och analysera samspelet mellan den öppna samordningsmetoden och andra politikområden.
 • Organisera erfarenhetsutbyten om strategier och förfaranden och främja ömsesidigt lärande med anknytning till strategin för social trygghet och social integration.
 • Öka medvetenheten, sprida information och främja debatten, särskilt bland regionala och lokala aktörer och arbetsmarknadens parter.
 • Bygga upp kapaciteten hos centrala EU-nätverk (till exempel nationella experter eller icke-statliga organisationer) att eftersträva EU:s politiska mål.

Arbetsvillkor

Inom detta avsnitt ges stöd till förbättring av arbetsmiljö och arbetsvillkor, inbegripet hälsa och säkerhet i arbetet, på följande sätt:

 • Öka kunskapen om situationen när det gäller arbetsvillkor, särskilt genom analyser och undersökningar, utveckling av statistik och indikatorer samt genom bedömning av inverkan av befintlig lagstiftning, politik och rutiner.
 • Komplettera genomförandet av EU:s arbetsrätt genom ökad övervakning, utbildning av berörda aktörer, utarbetande av vägledningar och nätverksverksamhet mellan specialiserade organ.
 • Ta initiativ till förebyggande åtgärder och uppmuntra en förebyggande kultur i fråga om arbetsmiljö.
 • Öka medvetenheten, sprida information och främja debatten om problem och policyfrågor med anknytning till arbetsvillkor.

Icke-diskriminering och mångfald

Inom detta avsnitt ges stöd till ett verkningsfullt genomförande av principen om icke-diskriminering och integrering av denna i EU:s politik på följande sätt:

 • Öka kunskapen om situationen när det gäller diskriminering, särskilt genom analyser och undersökningar och genom utveckling av statistik och indikatorer, och genom bedömning av inverkan av befintlig lagstiftning, politik och rutiner.
 • Komplettera genomförandet av EU:s antidiskrimineringslagstiftning genom ökad övervakning, utbildning av berörda aktörer och nätverksverksamhet mellan organ som är specialiserade på antidiskriminering.
 • Öka medvetenheten, sprida information och främja debatten om problem och policyfrågor med anknytning till diskriminering och integrering av antidiskriminering i övrig EU-politik.
 • Bygga upp kapaciteten hos centrala EU-nätverk (till exempel nationella experter eller icke-statliga organisationer) att eftersträva EU:s politiska mål.

Jämställdhet

Inom detta avsnitt ges stöd till ett verkningsfullt genomförande av principen om jämställdhet och integrering av denna i EU:s politik på följande sätt:

 • Öka kunskapen om situationen med avseende på jämställdhetsfrågor och integrering av ett jämställdhetsperspektiv, särskilt genom analyser och undersökningar, genom utveckling av statistik och indikatorer samt genom bedömning av inverkan av befintlig lagstiftning, politik och rutiner.
 • Komplettera genomförandet av EU:s jämställdhetslagstiftning genom ökad övervakning, utbildning av berörda aktörer och nätverksverksamhet mellan organ som är specialiserade på jämställdhet.
 • Öka medvetenheten, sprida information och främja debatten om problem och policyfrågor med anknytning till jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektiv.
 • Bygga upp kapaciteten hos centrala EU-nätverk (till exempel nationella experter eller icke-statliga organisationer) att eftersträva EU:s politiska mål.

TILLTRÄDE TILL PROGRAMMET OCH TREDJELÄNDERS MEDVERKAN

Detta program ska vara öppet för alla offentliga och privata organ, aktörer och institutioner, i synnerhet

 • medlemsländerna,
 • offentliga arbetsförmedlingar,
 • lokala och regionala myndigheter,
 • särskilda organ som föreskrivs i EU-lagstiftningen,
 • arbetsmarknadens parter,
 • icke-statliga organisationer på EU-nivå,
 • universitet och forskningsinstitut,
 • utvärderingsexperter,
 • nationella statistikkontor,
 • medier.

Programmet är också öppet för Efta- och EES-länderna, de kandidatländer som är associerade till EU samt de länder på västra Balkan som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen.

ANSÖKNINGAR OM STÖD

Åtgärderna kan finansieras på följande sätt:

 • Genom ett tjänstekontrakt efter en anbudsinfordran.
 • Genom ett partiellt stöd efter en inbjudan att lämna förslag. I detta fall får EU:s medfinansiering i allmänhet inte överstiga 80 % av bidragsmottagarens totala kostnader.

FINANSIERING

Den föreslagna budgeten för 2007–2013 uppgår till 683 250 000 euro. Vid fördelningen av anslag mellan de olika avsnitten ska följande minimiandelar beaktas:

 • Sysselsättning 23 %
 • Social trygghet och social integration 30 %
 • Arbetsvillkor 10 %
 • Antidiskriminering och mångfald 23 %
 • Jämställdhet 12 %

Resterande 2 % går till kostnader för programförvaltning.

Ett nytt EU-instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet, har tilldelats en budget på 60 miljoner euro för perioden 2007-2013.

FÖRENKLING

Det föreslagna tillvägagångssättet kommer att bidra till det viktiga målet att förenkla instrumenten både juridiskt, förvaltningstekniskt och budgettekniskt.

Under programmets genomförande kommer kommissionen att bistås av en enda programkommitté i stället för de fyra som fanns tidigare.

ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

Kommissionen kommer att utarbeta årliga verksamhetsrapporter som överlämnas till programkommittén. Programmet kommer dessutom att utvärderas efter halva tiden. En utvärdering av hela programmet ska genomföras av kommissionen med bistånd av externa experter ett år efter det att programmet löpt ut. Detta görs för att bedöma vilken inverkan programmets mål haft och vilket mervärde programmet haft för EU.

BAKGRUND

I sitt meddelande från 2004 om en ny budgetplan 2007-2013, framhöll kommissionen att genomförandet av den socialpolitiska dagordningen var ett viktigt redskap för att bidra till målen om konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning.

För att Lissabonmålen ska kunna uppnås bygger den socialpolitiska agendan på en rad olika instrument, bl.a. lagstiftning, den öppna samordningsmetoden, den europeiska sociala dialogen, samt Europeiska socialfonden och vissa andra finansieringsinstrument som förvaltas direkt av kommissionen.

Kommissionen har lagt fram förslaget till Progress i syfte att förenkla och rationalisera finansieringsinstrumenten på områdena sysselsättning och socialpolitik.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 1672/2006/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 315, 15.11.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 284/2010/EU

8.4.2010

-

EUT L 87, 7.4.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet

Det nya instrumentet Progress för mikrokrediter ska användas till att finansiera:

 • Start av företag eller egenföretag av personer som är utanför arbetsmarknaden och personer som inte har tillgång till den traditionella lånemarknaden.
 • Mikroföretag som sysselsätter personer som är socialt utestängda.

Detta instrument ska vara tillgängligt för offentliga och privata inrättningar som tillhandahåller mikrokrediter till personer och mikroföretag.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 3 juni 2009 om ”Ett gemensamt åtagande för sysselsättning” [KOM(2009) 257 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 27.04.2010

Top