Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter när äganderätten till ett företag eller en verksamhet överlåts.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs EU-täckande rättigheter för anställda vid överlåtelse av äganderätten till ett företag eller verksamhet som de arbetar för, liksom skyldigheter för överlåtaren och förvärvaren.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Detta direktiv tillämpas på alla typer av anställningsförhållanden, utan att göra åtskillnader utifrån

antalet timmar som arbetas eller ska arbetas,

typen av anställningskontrakt (fast anställning, tidsbegränsad anställning eller tillfällig anställning).

Direktivet gäller för alla företag, både offentliga och privata, som utövar ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte.

Överlåtelse av äganderätt

En överlåtelse av äganderätten kan bero på en lagenlig överlåtelse eller en fusion.

Efter en överlåtelse blir förvärvaren eller företaget arbetsgivare åt de anställda i företaget som överlåtits till dem.

Överlåtelse av anställningsförhållandet

En överlåtelse av ett företag är ingen giltig grund för uppsägning. Uppsägning får endast ske av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.

Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter kvarstår enligt befintliga anställningskontrakt eller anställningsförhållanden när företaget överlåts.

Arbetsvillkoren för anställda med ett kollektivavtal med det företag som överlåts fortsätter att gälla så länge företagets kollektivavtal gäller. Denna period kan dock begränsas av de nationella myndigheterna, men inte till mindre än ett år.

Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter enligt kompletterande system för socialt skydd överlåts inte. De nationella myndigheterna kan emellertid vidta åtgärder för att skydda rättigheterna till ålderspension som erhållits i sådana system.

Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter kvarstår inte när överlåtelsen sker som en del av ett konkursförfarande eller motsvarande insolvensförfarande. De nationella myndigheterna kan vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra oskäligt utnyttjande av insolvensförfaranden i syfte att beröva arbetstagarna deras rättigheter.

Arbetstagarrepresentanter

Vid överlåtelsen bibehåller arbetstagarrepresentanterna sina funktioner till den tidpunkt då de ska förnyas. Arbetstagarna ska fortsätta vara representerade, däribland vid konkurs eller insolvens.

Representanter ska rådfrågas innan åtgärder som rör arbetstagarna vidtas.

Både den tidigare och den nya arbetsgivaren måste i god tid informera de anställda eller deras representanter om

tidpunkten eller föreslagen tidpunkt för överlåtelsen.

skälen till överlåtelsen.

överlåtelsens juridiska, ekonomiska och sociala följder för arbetstagarna,

planerade åtgärder med hänsyn till arbetstagarna.

Om ett skiljeförfarande får anlitas i det berörda EU-landet, kan informations- och samrådsskyldigheterna begränsas till de fall där överlåtelsen medför betydande nackdelar för ett avsevärt antal arbetstagare.

BAKGRUND

Arbetsvillkor – överlåtelse av företag.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets direktiv 2001/23/EG

11.4.2001

16.2.1979

EGT L 82, 22.3.2001, s. 16–20

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2001/23/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 06.10.2015

Top