Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Likabehandling av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Likabehandling av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag

EU-lagstiftningen förbättrar skyddet för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, genom att säkerställa likabehandling när det gäller de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren. Genom lagstiftningen upprättas en ram för anlitande av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag för att effektivt bidra till att skapa arbetstillfällen och utveckla flexibla arbetsformer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

SAMMANFATTNING

Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag är anställda av bemanningsföretaget och placeras tillfälligt hos kundföretag. När det gäller de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren är de arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och de arbetstagare som anställts direkt av företaget för att utföra samma jobb berättigade till likabehandling.

Detta direktiv gäller för offentliga och privata bemanningsföretag och kundföretag som bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Medlemsstaterna får, efter samråd med arbetsmarknadens parter, föreskriva att direktivet inte ska vara tillämpligt på anställningskontrakt inom ramen för vissa offentliga program, i synnerhet för yrkesinriktad utbildning, arbetslivsintegrering eller omskolning.

Arbets- och anställningsvillkor

Likabehandlingsprincipen gäller de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som har att göra med

  • arbetstider, övertid, raster, viloperioder, nattarbete, semester och allmänna helgdagar,
  • lön.

Arbetstagarna ska också behandlas lika i fråga om

  • skydd av gravida och ammande kvinnor,
  • skydd av barn och ungdomar,
  • likabehandling av kvinnor och män,
  • skydd mot diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Medlemsstaterna kan emellertid ge arbetsmarknadens parter rätt att upprätta särskilda arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

Efter samråd med arbetsmarknadens parter kan medlemsstaterna även tillhandahålla alternativet att avvika från principen om lika lön för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, när de har ett kontrakt om tillsvidareanställning hos ett sådant företag och fortsätter att uppbära lön under tiden mellan två uppdrag.

Tillgång till anställning, utbildning och tjänster

Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag måste vara fria att ingå ett anställningskontrakt med kundföretaget i slutet av sitt uppdrag. De måste därför hållas informerade om lediga platser för tillsvidareanställning. Deras deltagande i utbildningsprogram måste uppmuntras, vare sig det är inom bemanningsföretaget eller kundföretaget.

De måste ha tillgång till kundföretagets förmåner eller gemensamma inrättningar (särskilt personalmatsalar, barnomsorg och transporter), i princip på samma villkor som övriga anställda.

Representation och information

Organ för arbetstagarrepresentation bildas enligt en tröskel som beräknas med hjälp av antalet anställda i ett företag eller en organisation. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska tas med i denna beräkning inom det bemanningsföretag som sysselsätter dem, kundföretaget som de utför uppdrag för, eller båda företagen.

När ett kundföretag presenterar sysselsättningsläget för organen för arbetstagarrepresentation, måste det informera om anlitande av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

Sanktioner

Medlemsstaterna måste fastställa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner i händelse av överträdelser av nationella bestämmelser som antas som lag enligt detta direktiv. De ska också säkerställa att det finns juridiska eller administrativa utvägar vid brott mot skyldigheterna i detta direktiv.

Bakgrund

Medlemsstaterna skulle se över de restriktioner eller förbud som tillämpas på arbete genom bemanningsföretag senast den 5 december 2011. Dessa begränsningar kan endast motiveras utifrån allmänintresset.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

2008/104/EG

5.12.2008

5.12.2011

EUT L 327, 5.12.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om tillämpningen av direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag [ COM(2014) 176 final av den 21 mars 2014 - ej offentliggjord i EUT].

I kommissionens rapport dras slutsatsen att direktivet i allmänhet har blivit korrekt genomfört och tillämpat, men att dess dubbla mål ännu inte har uppnåtts fullständigt. Å ena sidan kan den omfattning i vilken man använder vissa undantag från principen om likabehandling i enskilda fall ha lett till en situation där tillämpningen av direktivet inte har någon egentlig verkan för att förbättra skyddet för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Å andra sidan har översynen av begränsningar av och förbud mot att använda arbete genom bemanningsföretag i de flesta fall tjänat till att bibehålla status quo, i stället för att främja ett nytt synsätt på arbete genom bemanningsföretag och dess roll på våra moderna, flexibla arbetsmarknader.

Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka direktivets tillämpning och ha ett nära samarbete med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter för att se till att dess mål nås. Med tanke på att direktivet relativt nyligen har införts av medlemsstaterna och att det behövs mer tid för att samla erfarenhet av tillämpningen, anser kommissionen att inga ändringar är nödvändiga i det här skedet.

Senast ändrat den 17.06.2014

Top