Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program för ömsesidigt lärande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Program för ömsesidigt lärande

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 149 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – åtgärder för att främja sysselsättningen

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR PROGRAMMET?

Programmet för ömsesidigt lärande uppmuntrar EU-länderna att utbyta information och beprövade erfarenheter på området sysselsättning.

Det syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan EU-länderna på nationell, regional och lokal nivå. Samarbete sker på de områden som är centrala i den europeiska sysselsättningsstrategin, som är en del av Europa 2020-strategin.

VIKTIGA PUNKTER

Programmet bidrar till EU:s mål för 2020-strategin på områdena sysselsättning och social integration. Dessa mål är att

 • 75 % av befolkningen mellan 20 och 64 år bör ha ett arbete,
 • andelen elever som lämnar skolan i förtid bör ligga under 10 %,
 • 40 % av alla ungdomar bör ha avslutat en högre utbildning,
 • antalet människor som drabbas av fattigdom bör minska med 20 miljoner.

Dessutom är programmet för ömsesidigt lärande ett verktyg för den öppna samordningsmetoden, som syftar till att hjälpa EU-länderna att anpassa sin nationella sysselsättningspolitik.

Åtgärder

Programmet omfattar flera olika åtgärder, såsom

 • temaevenemangseminarier och arbetsmöten om särskilda sysselsättningspolitiska frågor, där beslutsfattare, icke-statliga organisationer och andra berörda parter kan diskutera genomförandet av Europa 2020-strategin,
 • utbyte av erfarenheter – möten i små grupper där EU-ländernas representanter kan utbyta erfarenheter om särskilda politiska frågor,
 • peer review-mötenmöten där representanter från EU-länderna och oberoende experter diskuterar särskilda politiska frågor, för att underlätta utbytet av beprövade erfarenheter,
 • spridningsseminarierseminarier som hålls i slutet av varje år för att presentera de resultat som uppnåtts genom programmet för ömsesidigt lärande. De främsta deltagarna är
  • EU-institutionerna och andra internationella politiska organisationer,
  • representanter för EU-länderna,
  • lokala och regionala myndigheter,
  • arbetsmarknadens parter,
  • icke-statliga organisationer,
  • akademiska institutioner.
 • Databas över arbetsmarknadspraxis – innehåller exempel på effektiva strategier och åtgärder. Det finns en vägledning till databasen.

Deltagare

EU-länder, EU:s kandidatländer och länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får delta i programmet.

BAKGRUND

Program för ömsesidigt lärande

RÄTTSAKT

Konsoliderad version av fördraget om europeiska unionens funktionssätt, tredje delen – Unionens politik och inre åtgärder, avdelning IX – Sysselsättning – Artikel 149 (f.d. artikel 129 FEG) (EUT C 326, 26.10.2012, s. 113)

Senast ändrat 30.05.2016

Top