Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ESF:s stöd till den europeiska sysselsättningsstrategin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ESF:s stöd till den europeiska sysselsättningsstrategin

I detta meddelande ges prioriteringarna för Europeiska socialfonden (ESF), det finansiella instrument som verkar för den regionala sammanhållningen, samma inriktning som den europeiska sysselsättningsstrategin. I meddelandet förklaras hur ESF kan stödja de fyra viktigaste målen för att förbättra arbetsmarknaden i EU och komplettera medlemsstaternas åtaganden i deras nationella handlingsplaner för sysselsättningen.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 16 januari 2001 om Europeiska socialfondens stöd till den europeiska sysselsättningsstrategin [KOM(2001) 16 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 omdefinieras ESF:s prioriteringar i enlighet med förslagen i Agenda 2000 (). Dessutom fastställs ESF:s program för perioden 2000-2006. I meddelandet förklaras hur dessa prioriteringar ska integreras i målen för den europeiska sysselsättningsstrategin.

ESF:s verksamhetsområde utvidgas från att vara ett program som i huvudsak var inriktat på yrkesutbildning till att bli ett strategiskt instrument med ett brett spektrum av åtgärder för investeringar i människor. Sådana investeringar är en erkänd drivkraft för ekonomisk tillväxt. Syftet med ESF är att samordna de nationella politiska åtgärderna på arbetsmarknaden för att öka deras effektivitet och satsa på att skapa nya jobb. Programmen inriktas på förebyggande åtgärder, jämställdhet, social integration och tillgång till informations- och kommunikationsteknik (IKT).

60 miljarder euro avsätts för ESF inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin för perioden 2000-2006.

I den europeiska sysselsättningsstrategin läggs stor vikt vid fyra centrala områden, nämligen anställbarhet, företagaranda, anpassningsförmåga och jämställdhet. ESF:s stöd inom mål 1 - och mål 3 -programmen kommer att stödja dessa områden på följande sätt:

  • Anställbarhet: Cirka 60 % (34 miljarder euro) av Europeiska socialfondens budget kommer att anslås till åtgärder som förbättrar anställbarheten i hela Europeiska unionen. En tredjedel av detta belopp eller nästan 11 miljarder euro har öronmärkts för att motverka social utslagning.
  • Företagaranda: ESF kommer att anslå 8 miljarder euro till åtgärder för att främja företagarandan i avsikt att ge stimulans till att starta nya företag och skapa arbetstillfällen i tjänstesektorn.
  • Anpassningsförmåga: Närmare 11 miljarder euro kommer att anslås till investeringar som främjar den europeiska arbetskraftens anpassningsförmåga. De prioriterade områdena är utveckling av livslångt lärande, användning av IKT och åtgärder som riktas till små och medelstora företag.
  • Jämställdhet: Eftersom jämställdhetsperspektivet skall integreras i alla delar av sysselsättningsstrategin är det omöjligt att ange ett exakt belopp som kommer att reserveras för jämställdhetsåtgärder. Budgeten för riktade insatser uppgår emellertid till cirka 4 miljarder euro.

Eftersom olika medlemsstater har olika prioriteringar varierar fördelningen av medlen mellan de fyra pelarna betydligt från medlemsstat till medlemsstat.

I meddelandet förklaras även hur ESF ska stödja de nationella handlingsplanerna för att erbjuda människor en språngbräda till arbetsmarknaden istället för ett skyddsnät och för att komplettera den nationella jämställdhetspolitiken.

Att kandidatländerna deltar i den europeiska sysselsättningsstrategin är en högt prioriterad fråga. Det handlar om att fastställa prioriterade områden där framsteg måste göras, och att visa hur Phare-programmet kan bidra ekonomiskt. Genom Phare finansieras projekt som handlar om sysselsättning och utveckling av de mänskliga resurserna, dels genom en allmän del som gäller stärkande av den institutionella kapaciteten, dels genom särskilda åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning. Genom det särskilda förberedelseprogrammet för strukturfonderna får kandidatländerna hjälp att förvalta de medel som de tilldelats på ett effektivt sätt.

Kommissionen förbättrar även genomförandet av varje program genom att anpassa uppföljning och utvärdering och ta större hänsyn till regionala och lokala aspekter under programmets gång. Det gäller också att samordna investeringarna från ESF med dem från andra strukturfonder, och att samråda med arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och övriga berörda parter.

I bilagorna till meddelandet återges de summor som fördelas av ESF mellan 2000 och 2006 och sammanfattningar för varje land. I meddelandet noteras även de åtgärder som genomförts mellan 1994 och 1999, liksom ESF:s åtaganden för perioden 2000-2006.

I publikationen "European Social Fund in action 2000-2006" [EN, PDF] från Generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter presenteras framgångsrika exempel som fått stöd från ESF på områdena aktiva arbetsmarknadsåtgärder, social integration, livslångt lärande, anpassbarhet samt jämställdhet.

Senast ändrat den 03.03.2005

Top