Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd av minderåriga i arbetslivet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd av minderåriga i arbetslivet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 94/33/EG – skydd av minderåriga i arbetslivet

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs minimikrav för att garantera förbättringar av hälsan och säkerheten för unga arbetstagare.

VIKTIGA PUNKTER

 • Direktivet avser alla minderåriga under 18 år som har ett anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande som definieras i eller omfattas av den gällande lagstiftningen i ett land i Europeiska unionen (EU).
 • EU-länderna får fastställa att detta direktiv inte är tillämpligt för tillfälligt arbete eller korttidsarbete som utförs i ett privat hushåll eller arbete som utförs i familjeföretag och som varken anses skadligt eller farligt för minderåriga.
 • Direktivet föreskriver att EU-länderna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda anställning av minderåriga och för att säkerställa att anställning av ungdomar strängt kontrolleras och skyddas genom villkoren som tillhandahålls i direktivet.
 • I direktivet definieras kategorier av minderåriga enligt följande:
  • Minderåriga: varje person som är under 18 år
  • Barn: varje person som är under 15 år eller som ännu omfattas av skolplikt enligt nationell lag
  • Ungdomar: varje person som har fyllt 15 men inte 18 år och som inte längre omfattas av skolplikt enligt nationell lag
 • Det främsta målet med direktivet är att förbjuda anställning av barn.
 • Direktivet tillåter dock EU-länderna att, under vissa omständigheter, fastställa att förbudet mot att anställa barn inte bör tillämpas på:
  • barn som är anställda för att uppträda inom kulturell och konstnärlig verksamhet, eller på sportevenemang och i reklamsammanhang, under förutsättning att förhandstillstånd för de enskilda fallen inhämtas hos den behöriga myndigheten
  • barn som är minst 14 år och som arbetar inom ramarna för en arbetsplan för kombinerat arbete och undervisning eller för företagsförlagd praktik, om detta arbete utförs i överensstämmelse med de villkor som den behöriga myndigheten har fastställt
  • barn som är minst 14 år och som utför annat lättare arbete än det som anges i den första punkten ovan. Annat lättare arbete får dock under ett begränsat antal timmar i veckan och i de fall som fastställts i nationell lagstiftning utföras av barn som har fyllt 13 år.
 • Direktivet omfattar bestämmelser över:
  • arbetsgivarens allmänna skyldigheter, såsom att skydda minderårigas säkerhet och hälsa, bedöma riskerna som uppstår i samband med det arbete som utförs, bedöma och kontrollera minderårigas hälsa samt informera barnens föräldrar eller förmyndare om förekommande risker samt om de skyddsförhållanden som gäller barnens säkerhet och hälsa
  • typer av arbete som inte får utföras av minderåriga, såsom arbete som överstiger en minderårigs fysiska eller psykiska förmåga, samt arbete som medför skadlig exponering för skadliga ämnen.
 • Direktiv 2014/27/EU justerar direktiv 94/33/EG till förordning (EG) nr 1272/2008 som fastställer ett nytt system för att klassificera, märka och förpacka ämnen och blandningar inom EU. Det bygger på det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS), på en internationell nivå. Direktiv 2014/27/EU ersätter dessutom hänvisningar till de upphävda direktiven (90/679/EEG och 90/394/EEG). De ersätts av hänvisningar till relevanta bestämmelser i direktiven 2004/54/EG och 2004/37/EG.
 • Direktiv 94/33/EG innehåller bestämmelser vad gäller arbetstider, nattarbete, viloperioder, årlig semester och viloraster.
 • Varje EU-land är ansvarigt för att fastställa åtgärderna som ska vidtas om bestämmelserna i detta direktiv överträds. Åtgärderna måste vara effektiva och avpassade för överträdelsen.
 • Direktivet innehåller en klausul om bevarande av skyddsnivån för minderåriga.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 9 september 1994. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 22 juni 1996.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet (EGT L 216, 20.8.1994, s. 12–20).

Fortlöpande ändringar av direktiv 94/33/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén om tillämpningen av direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet [KOM(2004) 105 slutlig, 16.2.2004].

Rapport från kommissionen om verkningarna av den övergångsperiod som beviljats Förenade kungariket vad gäller vissa föreskrifter i rådets direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet [KOM(2000) 457 slutlig, 20.7.2000].

Senast ändrat 05.12.2016

Top