Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungdomars medverkan och information till ungdomar om EU:s politik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ungdomars medverkan och information till ungdomar om EU:s politik

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2006) 417 slutlig) om europeiska politiska åtgärder beträffande ungdomars medverkan och information till ungdomar

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet bedöms hur länderna i Europeiska unionen (EU) har följt upp de gemensamma målen för ungdomars medverkan och information till ungdomar. Dessa mål antogs efter det att vitboken ”Nya insatser för Europas ungdom” offentliggjorts 2001 för att främja ungdomars aktiva medborgarskap.

VIKTIGA PUNKTER

Vitboken ledde till antagandet av de första ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2002). Inom dessa ramar enades EU-länderna enligt den öppna samordningsmetoden om att inrikta sig på följande fyra specifika prioriteringar:

 • 1.

  Information.

 • 2.

  Medverkan.

 • 3.

  Volontärarbete.

 • 4.

  Bättre kunskaper om ungdomsrelaterade frågor.

I meddelandet analyseras de rapporter som EU-länderna lämnat in om hur de har uppfyllt de mål som anges i två av dessa fyra prioriteringar: information till ungdomar och ungdomars medverkan.

Information

Den huvudsakliga slutsatsen i meddelandet var att alla EU-länder har informationsverktyg som riktar sig till ungdomar, men att dessa verktyg måste vidareutvecklas och individualiseras. Mot denna bakgrund skapade Europeiska kommissionen en särskild ungdomsportal, som sedan 2003 har stött ungdomssatsningar i Europa.

I meddelandet angavs även hur EU har vidtagit åtgärder för att förbättra kvaliteten på den information som ges till ungdomar. De europeiska nätverken Eurodesk, Eryica och EYCA har en viktig uppgift när det gäller att förse ungdomar med information av god kvalitet, förbättra färdigheter och kvalifikationer hos de som arbetar med information till ungdomar genom nätverkssamarbete och utarbeta kurser för medlemmarnas fortbildning.

Medverkan

Av meddelandet framgick det att EU-ländernas insatser för att stödja ungdomars medverkan i det demokratiska livet var mycket bättre samordnade än tidigare med åtgärder för att

 • stärka lagstiftningen om ungdomars medverkan för att öka unga människors medverkan i valen,
 • stödja lokala strukturer för medverkan och företrädande i EU-länderna,
 • stödja projekt där ungdomar får vara aktörer i sina egna projekt.

På detta särskilda område har man tagit fram en EU-strategi för ungdomar för perioden 2010–2018, samt en EU-arbetsplan för ungdomsfrågor för 2016–2018. Strategin och arbetsplanen omfattar särskilda åtgärder för att uppmuntra ungdomar att aktivt delta i samhället genom att man

 • utvecklar mekanismer för dialog med ungdomar och underlättar deras medverkan i utformningen av den nationella politiken,
 • stöder ungdomsorganisationer,
 • främjar deltagande av underrepresenterade grupper av ungdomar i politiken och organisationer i det civila samhället.

Kommissionen har även infört ett utbyte av goda lösningar för att uppmuntra unga människor att delta i utbildnings-, arbetslivs- och samhällsåtgärder.

Bland annat har man utarbetat en ny plan för att bekämpa radikalisering genom utbildnings- och ungdomsåtgärder för att se till att barn och ungdomar tillägnar sig social, medborgerlig och kulturell kompetens och tänker mer kritiskt när de använder internet.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet om europeiska politiska åtgärder beträffande ungdomars medverkan och information till ungdomar – Uppföljning av vitboken ”Nya insatser för Europas ungdom”: Genomförande av de gemensamma mål som gäller ungdomars medverkan och information till ungdomar (KOM(2006) 417 slutlig, 20.7.2006).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europeiska kommissionens vitbok: ”Nya insatser för Europas ungdom” (KOM(2001) 681 slutlig, 21.11.2001).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 27 juni 2002 om ramar för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (EGT C 168, 13.7.2002, s. 2–5).

Rådets resolution av den 25 november 2003 om gemensamma mål för delaktighet och information för ungdomar (EUT C 295, 5.12.2003, s. 6–8).

Meddelande från kommissionen till rådet om Europeiska unionens ungdomspolitik – Ta tillvara ungdomarnas intressen i Europa – Genomförande av Europeiska ungdomspakten och främjande av ett aktivt medborgarskap (KOM(2005) 206 slutlig, 30.5.2005).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 24 maj 2005 om genomförande av det gemensamma målet att öka ungdomars delaktighet i den representativa demokratins strukturer (EUT C 141, 10.6.2005, s. 3–4).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 24 maj 2005 om genomförandet av de gemensamma målen för information för ungdomar (EUT C 141, 10.6.2005, s. 5–6).

Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet – En agenda för EU-medborgaren – EU skall visa resultat (KOM(2006) 211 slutlig, 10.5.2006).

Senast ändrat 23.02.2017

Top