Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Exponering för artificiell optisk strålning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Exponering för artificiell optisk strålning

Europeiska unionen (EU) har fastställt harmoniserade minimikrav för att skydda arbetstagare vid exponering för risker som har samband med artificiell optisk strålning (t.ex. UVA, laser etc.).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (artificiell optisk strålning) i arbetet (nittonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG).

SAMMANFATTNING

Detta direktiv ingår i ett paket bestående av fyra direktiv om exponering av arbetstagare för risker som har samband med fysikaliska agens: buller, vibration, elektromagnetiska fält och optisk strålning.

Ramdirektiv för detta direktiv är 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

Risker med optisk strålning och tillämpningsområde

Exponering av arbetstagare för optisk strålning , laser , laserstrålning och icke-koherent strålning kan ha kroniskt skadlig inverkan på ögon och hud.

Detta direktiv syftar till att minska exponeringsnivån för denna slags strålning, främst genom förebyggande åtgärder redan vid utformningen av arbetsställen, för att minska riskerna redan vid källan. Direktivet fastställer även gränsvärden för exponering av arbetstagare som exponeras för icke-koherent strålning och laserstrålning (bilaga 2).

Arbetsgivarens skyldigheter

  • Bedömning av strålningsnivå: Först och främst ska arbetsgivaren bedöma eller mäta nivåerna på den optiska strålning som arbetstagarna exponeras för, så att dessa kan sänkas om de överskrider tillämpliga gränsvärden. Arbetsgivaren ska mäta dessa värden på grundval av standarder från Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC), internationella organet för standardisering inom belysningsområdet (CEI) och Europeiska standardiseringskommittén (CEN) eller, om detta inte är möjligt, i enlighet med tillgängliga nationella eller internationella vetenskapligt grundade riktlinjer.
  • Minskning av riskerna: Om bedömningen visar på en möjlighet att gränsvärdena för exponering har överskridits måste arbetsgivaren minska strålningsnivån, exempelvis genom att välja ett annat material eller begränsa exponeringstiden.
  • Information till och utbildning av arbetstagare: Arbetstagarna eller deras representanter ska få all nödvändig information och utbildning, exempelvis gällande användning av skyddsutrustning.
  • Samråd med och medverkan av arbetstagare: Arbetsgivaren ska inhämta synpunkter från arbetstagarna eller deras representanter i förväg gällande skyddet av arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Arbetstagarna har rätt att lägga fram förslag på åtgärder för att förbättra skyddet och även vända sig till behöriga myndigheter om de anser att det hälsoskydd som arbetsgivaren erbjuder inte är tillräckligt (i enlighet med ramdirektiv 89/391/EEG).

Hälsokontroller

Arbetstagarnas hälsa ska undersökas genom hälsokontroller som utförs av en läkare, för att upptäcka alla risker orsakade av exponering för optisk strålning, i enlighet med relevant nationell lagstiftning.

För varje arbetstagare ska det upprättas en hälsojournal som ska uppdateras efter varje hälsokontroll. Om den enskilda arbetstagaren så önskar ska tillgång ges till den egna personliga hälsojournalen.

Skadlig hälsoinverkan och/eller överskridning av gränsvärden

Om det konstateras att en exponering överskridit gränsvärdena ska arbetstagarna automatiskt beredas möjlighet att genomgå en läkarundersökning. Om gränsvärdena har överskridits och/eller arbetstagarna har utsatts för skadlig inverkan på hälsan

  • ska arbetstagaren informeras av en läkare eller annan person med lämpliga kvalifikationer om det resultat som rör honom/henne personligen och om eventuella betydelsefulla resultat av hälsokontrollerna,
  • ska arbetsgivaren se över den riskbedömning som har gjorts och de åtgärder som har vidtagits, genomföra de åtgärder som rekommenderas av behöriga personer samt införa ett system med fortlöpande hälsokontroller.

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa lämpliga sanktioner för överträdelser av den nationella lagstiftning som antagits i enlighet med detta direktiv.

Rapporter

Medlemsstaterna ska vart femte år inge en rapport till kommissionen om det praktiska genomförandet av detta direktiv och i denna ange de synpunkter som framförts av arbetsmarknadens parter.

Kommissionen ska vart femte år informera Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor om sin bedömning av dessa rapporter.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/25/EG

27.4.2006

27.4.2010

EUT L 114, 27.4.2006.

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets direktiv 2013/64/EU

1.1.2014

Beroende på bestämmelserna1.1.2014, 30.6.2014 eller31.12.2014

EUT L 353, 28.12.2013.

Senast ändrat den 17.06.2014

Top