Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hälsa och säkerhet på arbetet: exponering för buller

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hälsa och säkerhet på arbetet: exponering för buller

 

SAMMANFATTNING

Direktivet gäller för verksamheter där arbetstagare utsätts för risker i form av buller till följd av sitt arbete.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs minimikrav för skydd av arbetstagarna mot risker för hälsa och säkerhet till följd av exponering för buller: i synnerhet risken för hörselskador.

VIKTIGA PUNKTER

På arbetsplatsen finns gränsvärden för exponering för buller, som inte får överstigas. De hänför sig huvudsakligen till en daglig eller veckovis exponering för 87 decibel (dB), med hänsyn till den dämpande effekten från hörselskydd.

Insatsvärdena för exponering, de decibelnivåer där en arbetsgivare måste vidta vissa åtgärder, är satta till en daglig eller veckovis exponering på 80 dB (undre värdet) och 85 dB (övre värdet).

Arbetsgivaren har ansvar för att bedöma och vid behov mäta de bullernivåer som arbetstagarna utsätts för, och att särskilt uppmärksamma

nivå, typ och varaktighet, inklusive impulsbuller*,

gränsvärdet och insatsvärdena för exponeringen,

effekter på arbetstagare från särskilda riskgrupper,

effekter från samverkan mellan buller och arbetsrelaterade ämnen som är giftiga för örat, vibrationer eller varningssignaler och andra säkerhetsrelaterade ljud,

tillverkarnas information om bulleremission,

alternativ utrustning som kan minska bullernivån,

buller utanför de normala arbetstiderna,

information från hälsokontroller,

tillgången till hörselskydd.

Så långt det är möjligt måste riskfaktorerna avlägsnas vid källan eller minskas till ett minimum, och man ska beakta

andra arbetsmetoder med mindre exponering,

lämpligt val av utrustning,

utformning av arbetsplatsen,

utbildning, samråd med och medverkan av arbetstagarna,

användning av skärmar, inbyggnader, ljudabsorberande väggbeklädnader, ljuddämpning och isolering,

underhåll av arbetsplatsen och utrustningen,

organisation av arbete, schema och viloperioder.

Arbetstagarens exponering får under inga förhållanden överstiga gränsvärdena för exponering.

Arbetsplatser som överstiger insatsvärdena för exponering ska markeras därefter, och ha begränsat tillträde. Arbetsgivaren måste göra individuella hörselskydd tillgängliga för arbetstagarna. Användning av hörselskydd är obligatorisk när bullernivån ligger ovanför det övre insatsvärdet.

När bullernivåerna utgör en hälsorisk, måste EU-länderna säkerställa lämplig hälsokontroll för arbetstagare. De som har exponerats för buller ovanför de övre insatsvärdena för exponering har rätt att få hörseln kontrollerad, medan de vars exponering för buller ligger ovanför de undre insatsvärdena för exponering har rätt till förebyggande hörselprov.

När diagnosen hörselskada ges, ska en läkare bedöma om den sannolikt beror på exponering för buller på arbetet. Om så är fallet gäller följande:

Arbetstagaren måste informeras.

Arbetsgivaren måste gå igenom riskbedömningen och åtgärderna för att minska riskerna.

Arbetsgivaren måste ta hänsyn till medicinsk rådgivning, däribland möjligheten att omplacera arbetstagaren.

Arbetsgivaren måste fortsätta med kontrollerna och gå igenom hälsan hos alla arbetstagare som exponeras på samma sätt.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 15 februari 2003.

VIKTIGA BEGREPP

* Impulsbuller: kortvarigt högintensivt buller, till exempel ett hammarslag.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/10/EG

15.2.2003

14.2.2006 För musik- och underhållningssektorn: 15.2.2008. För personal ombord på sjögående fartyg: 15.2.2011

EUT L 42, 15.2.2003, s. 38–44

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165, 27.6.2007, s. 21–24

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

EUT L 311, 21.11.2008, s. 1–54

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2003/10/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 02.10.2015

Top