Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vetenskaplig rådgivning för EU:s fiskeripolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vetenskaplig rådgivning för EU:s fiskeripolitik

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2005/629/EG om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet upprättas den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen. Kommittén bidrar med insatser för att hjälpa Europeiska kommissionen att införa EU:s gemensamma fiskeripolitik.

I beslutet fastställs kommitténs roll, struktur samt förfaranden för att utse ledamöter.

VIKTIGA PUNKTER

Roll

Kommissionen rådfrågar kommittén i alla frågor som gäller bevarande och förvaltning av levande akvatiska resurser (marint växt- och djurliv) och i synnerhet angående biologiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska aspekter.

Kommitténs yttranden är avgörande för att säkerställa att EU:s fiskeripolitik blir hållbar. Kommittén spelar en viktig roll i rådgivningen i frågor som:

Maximal hållbar avkastning (den maximala fångstnivå som rutinmässigt kan exploateras utan att fiskeresurserna blir långvarigt uttömda).

Totala tillåtna fångstmängder (TAC – de maximala mängder av en viss fiskart som kan fångas under en viss tidsperiod i ett visst område).

Sammansättning och utnämningar

Kommittén utgörs av mellan 30 och 35 framstående experter och fiskeritekniker på områdena marinbiologi och ekologi, fiskevetenskap och de ekonomi-, statistik- och forskningsfrågor som finns i samband med fiske.

Ledamöterna utnämns från en förteckning som sammanställs efter att kommissionen offentliggör en öppen inbjudan till ansökningar på sin webbplats. Ledamöterna utses på tre år, som kan förlängas efter ett rullande schema.

Kommittén kan utforma sina egna arbetsparter i särskilda frågor efter samråd med kommissionen. Kommissionens representanter och andra experter utifrån får delta i kommitténs och dess arbetsparters sammanträden.

Verksamhet

Kommissionen rådfrågar kommittén med jämna mellanrum, eller varje gång de anser det nödvändigt, i frågor som gäller bevarande eller förvaltning av levande akvatiska resurser.

Kommissionen tar hänsyn till kommitténs yttranden när man utformar förslag om fiskeriförvaltning. Kommittén kan även på eget initiativ komma med yttranden till kommissionen i fiskerifrågor.

Kommittén tar fram en årsrapport om:

Tillståndet för fiskbestånden och trender i fiskeindustrin, med betoning på de ekonomiska följderna av fiskbeståndens status.

Det arbete som gjorts för att samordna den naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska forskningen inom fiske- och vattenbrukssektorn (d.v.s. fisk- och skaldjursodling).

Arbetsordning

Kommittén antar sina egna interna regler efter samråd med kommissionen. Dess arbete styrs av principerna om kompetens, oberoende och öppenhet, samtidigt som den iakttar sekretess i skatte- och affärsfrågor. Dessa regler är offentliggjorda på kommissionens webbplats.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET?

Det trädde i kraft den 26 augusti 2005.

BAKGRUND

Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF)

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut 2005/629/EG av den 26 augusti 2005 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (EUT L 225, 31.8.2005, s. 18–22).

Fortlöpande ändringar av beslut 2005/629/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 11.01.2016

Top