Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hälsa och säkerhet för arbetstagare i utvinningsindustrin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hälsa och säkerhet för arbetstagare i utvinningsindustrin

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 92/104/EEG – arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs minimikrav för att skydda säkerheten och hälsan för arbetstagare i utvinningsindustrin.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet omfattar utvinningsindustri ovan och under jord, inklusive prospektering och beredning av utvunnet material för försäljning. Det omfattar inte den efterföljande bearbetningen av det utvunna materialet.

För att slå vakt om arbetstagares hälsa och säkerhet ska arbetsgivaren säkerställa

att arbetsplatserna är utformade och ordnade på ett sådant sätt att arbetstagarna kan arbeta utan att riskera sin egen eller andra arbetstagares hälsa och säkerhet,

att det alltid finns en ansvarig person som övervakar driften,

att arbetsuppgifter som innebär en särskild risk endast anförtros kompetent personal och utförs enligt instruktionerna,

att säkerhetsinstruktionerna kan förstås av alla berörda arbetstagare,

att det finns utrustning för första hjälpen,

att räddningsövningar utförs regelbundet.

Arbetsgivaren som ansvarar för att genomföra alla säkerhets- och hälsoåtgärder måste göra upp ett arbetarskyddsdokument, som visar att de risker som arbetstagarna utsätts för har bedömts och att arbetsplatsen är säker. När arbetstagare från andra företag finns närvarande, ska också målen med samordningen och genomföranderutinerna beskrivas i dokumentet.

Arbetsgivaren ska även

utan dröjsmål rapportera allvarliga arbetsolyckor och händelser som medför allvarlig fara till de behöriga myndigheterna,

vidta åtgärder för att förhindra, upptäcka och bekämpa bränder och förekomst av explosiva eller andra hälsofarliga luftföroreningar,

tillhandahålla utrymningsutrustning och räddningsutrustning i händelse av fara,

tillhandahålla varningssystem och andra kommunikationssystem för att möjliggöra hjälp-, utrymnings- och räddningsaktioner,

informera arbetstagarna om åtgärder som vidtagits beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen,

säkerställa att arbetstagarna genomgår regelbundna hälsokontroller i samband med sin verksamhet,

säkerställa samråd med arbetstagarna och att de är delaktiga i frågor om säkerhet och hälsa.

Detaljerade krav fastställs i bilagorna till direktivet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det började gälla den 7 december 1992.

BAKGRUND

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: verksamhetsområden på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 92/104/EEG av den 3 december 1992 om minimikrav för förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord (tolfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 92/104/EEG

7.12.1992

7.12.1994

EGT L 404, 31.12.1992, s. 10–25

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165, 27.6.2007, s. 21–24

Senast ändrat 15.10.2015

Top