Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkerhet och hälsa i arbetet: allmänna regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkerhet och hälsa i arbetet: allmänna regler

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 89/391/EEG – åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet införs åtgärder för skydd av arbetstagares säkerhet och hälsa. I direktivet fastställs både arbetsgivares* och arbetstagares* skyldigheter för att minska olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar.

VIKTIGA PUNKTER

Detta direktiv ska tillämpas på all verksamhet, såväl privat som offentlig (industri, jordbruk, handel, förvaltning, tjänster, undervisning, kultur- och fritidsverksamhet etc.).

Direktivet föreskriver följande skyldigheter för arbetsgivare:

Att säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet; detta inbegriper bedömning och förebyggande av risker, utveckling av en övergripande säkerhetspolicy och tillhandahållande av lämplig utbildning.

Att ge en eller flera arbetstagare i uppgift att verka för förebyggande av risker i arbetet.

Att sörja för nödvändiga arbetarskyddsåtgärder för första hjälpen, brandskydd och utrymning.

Att bedöma de särskilda risker som arbetstagare är utsatta för och sörja för nödvändiga skyddsåtgärder.

Att ge arbetstagare och/eller deras representanter all relevant information om eventuella hälso- och säkerhetsrisker och de åtgärder som vidtas för att undvika dem.

Att inhämta synpunkter från arbetstagarna och/eller deras representanter och låta dem delta i diskussioner om alla frågor som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Att säkerställa att alla arbetstagare får tillräcklig utbildning i de hälso- och säkerhetsrisker som gäller för deras arbetsuppgifter.

Andra viktiga punkter

Det åligger varje arbetstagare att så långt som möjligt sörja för sin egen och andra personers säkerhet och hälsa.

Särskilt utsatta riskgrupper ska skyddas särskilt mot eventuella risker och faror på arbetsplatsen.

Detta direktiv ska inte tillämpas på vissa offentliga verksamheter, exempelvis försvaret eller polisen eller viss specifik verksamhet inom civilförsvaret.

VIKTIGA BEGREPP

* Arbetstagare: varje person anställd av en arbetsgivare, inklusive praktikanter och lärlingar men inte arbetstagare i arbetsgivarens hushåll.

* Arbetsgivare: varje fysisk eller juridisk person som står i ett arbetsgivarförhållande till arbetstagare och har ansvar för företaget och/eller verksamheten.

BAKGRUND

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Direktiv 89/391/EEG

19.6.1989

31.12.1992

EGT L 183, 29.6.1989, s. 1–8

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1–53

Direktiv 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165, 27.6.2007, s. 21–24

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

EUT L 311, 21.11.2008, s. 1–54

Fortlöpande ändringar och korrigeringar av direktiv 89/391/EEG har införlivats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 28.09.2015

Top