Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska fonden för levnads- och arbetsvillkor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska fonden för levnads- och arbetsvillkor

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EEG) nr 1365/75 om inrättande av den europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen skapas den europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound).

Eurofound är utformad för att bidra till bättre levnads- och arbetsvillkor i länderna. Fonden utför sin roll genom samarbete med regeringar, arbetsgivare och fackföreningar samt EU-institutioner (t.ex. kommissionen, parlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén).

Huvuduppgifter

Eurofounds främsta mål är att

 • övervaka trender och utveckling sett till levnads- och arbetsvillkor, förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och strukturella förändringar (t.ex. förändringar p.g.a. införandet av ny teknik) i EU:s ekonomi,
 • lämna yttranden och rådgivning till socialpolitiska beslutsfattare och intressenter på levnads- och arbetsvillkorens område,
 • sprida kunskap och ordna debatter och utbyten med representanter från civilsamhället och arbetsmarknadens parter.

Forsknings- och kommunikationsaktiviteter

Eurofounds grundverksamhet är huvudsakligen att förvalta forskning samt åtgärder för information och kommunikation på följande områden:

 • EU-medborgarnas levnadsvillkor, exempelvis balansen mellan jobb och familj, offentliga välfärdstjänster och vägar till integration på arbetsmarknaden.
 • Arbetsvillkor, däribland arbetets organisation, arbetstider, flexibilitet och förändringar av arbetsvillkoren runtom i EU.
 • Förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, däribland industriella förändringar och omstrukturering av företag, arbetstagarnas deltagande i beslutsfattandet och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter ur EU-aspekt.

Eurofound främjar utbyte av information och bästa praxis mellan universitet och högskolor, administrationer och ekonomiska och sociala organisationer.

Fonden ordnar kurser, konferenser och seminarier och deltar i studier. Den gör också uppgifter och åsikter som framkommer från oberoende och jämförande forskning tillgängliga för regeringar, arbetsgivare, fackföreningar och Europeiska kommissionen.

Fyraårigt arbetsprogram (2013–2016)

Vart fjärde år ser Eurofound över sin strategi och inriktningen på sitt arbete i ett rullande program.

Ett nytt fyraårigt strategiskt program antogs för perioden 2013–2016. Eurofounds strategiska mål för detta nya fyraåriga arbetsprogram är att tillhandahålla läglig och politiskt relevant kunskap av hög kvalitet på fyra huvudområden:

 • 1.

  Att höja delaktigheten på arbetsmarknaden och bekämpa arbetslösheten genom att

  • skapa arbetstillfällen,
  • förbättra arbetsmarknadens funktion,
  • främja integration,
 • 2.

  förbättra arbetsvillkoren och göra arbetet hållbart under människors hela livstid,

 • 3.

  utveckla förhållandet mellan arbetsmarknadens parter för att säkerställa rättvisa och produktiva lösningar i en föränderlig politisk kontext,

 • 4.

  förbättra levnadsstandarderna och främja social sammanhållning mot bakgrund av ekonomiska skillnader och social ojämlikhet.

I detta arbetsprogram tillhandahåller Eurofound fakta och siffror, visar trender och analyserar politiska beslut i EU-länderna. En lista över särskilt relevanta teman har också definierats, med särskilt prioriterade aktiviteter.

Samarbete

Eurofound samarbetar med specialiserade akademiska institut eller universitet och högskolor i EU-länder och på internationell nivå. Det finns också ett nära samarbete med Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Fonden har även ett starkt samarbete med arbetsmarknadsparter på EU-nivå, såsom ETUC (Europeiska sammanslutningen av oberoende fackföreningar) och BUSINESSEUROPE (den europeiska arbetsgivarorganisationen).

Organisation och funktion

Fonden har sitt säte i Irland (Dublin). Den utgörs av en styrelse som representerar arbetsmarknadsparterna och de nationella regeringarna från alla EU-länder samt Europeiska kommissionen.

Fonden har också upprättat två övervakningscentrum:

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 2 juni 1975.

BAKGRUND

Fonden inrättades för 40 år sedan, år 1975, för att bidra till planeringen och utformningen av bättre levnads- och arbetsvillkor.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 139, 30.5.1975, s. 1–4)

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EEG) nr 1365/75 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 11.01.2016

Top