Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska arbetsmiljöbyrån

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska arbetsmiljöbyrån

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2062/94 – Europeiska arbetsmiljöbyrån

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen inrättas Europeiska arbetsmiljöbyrån, som ger teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk information till EU:s organ, EU-länderna och intresserade parter på området.

VIKTIGA PUNKTER

Roll

Byråns roll innefattar

 • att samla in och analysera teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk information om
  • arbetsmiljö i EU-länderna och föra den vidare till EU:s organ, andra EU-länder och intresserade parter,
  • forskning om arbetsmiljö och sprida resultaten av denna forskning,
 • att tillhandahålla teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk information om metoder och verktyg för att införa förebyggande verksamhet, i synnerhet för små och medelstora företag, och identifiera god praxis,
 • att främja och stödja samarbete och utbyte av information och erfarenhet mellan EU-länderna, däribland information om utbildningsprogram,
 • att samordna ett informationsnätverk i samarbete med EU-länderna, vilket innefattar organ och organisationer på nationell nivå, EU-nivå (såsom Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) och internationell nivå som bidrar med detta slags information och tjänster,
 • samla in och tillgängliggöra information i arbetsmiljöfrågor från och till länder utanför EU och internationella organisationer, däribland Världshälsoorganisationen (WHO), Internationella arbetsorganisationen (ILO), den panamerikanska hälsoorganisationen (PAHO) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Struktur

 • Sett till styrning och förvaltning är byrån strukturerad i form av en styrelse, ett presidium och en direktör.
 • Styrelsen har 78 ledamöter, enligt följande:
  • 1 ledamot representerar regeringen i varje EU-land .
  • 1 ledamot representerar arbetsgivarorganisationerna från varje EU-land.
  • 1 ledamot representerar arbetstagarorganisationerna från varje EU-land.
  • 3 ledamöter representerar Europeiska kommissionen.
 • Byråns huvudkontor finns i Bilbao i Spanien.

Strategi

Byrån tar fram årliga programdokument utifrån en sexårig bolagsstrategi. Strategin för 2014–2020 har sex prioriteringsområden, med tonvikt på nätverkande, och hänger samman med EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–20.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har tillämpats sedan den 9 september 1994.

BAKGRUND

Europeiska arbetsmiljöbyrån

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EGT L 216, 20.8.1994, s. 1–7).

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 2062/94 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (COM(2014) 332 final, 6.6.2014).

Senast ändrat 05.12.2016

Top