Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den europeiska undersökningen om språkkunskaper

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den europeiska undersökningen om språkkunskaper

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2007) 184 slutlig) – standarder för den europeiska undersökningen om språkkunskaper

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Genom meddelandet införs en europeisk undersökning med syfte att ge länder, beslutsfattare, lärare och övrigt yrkesfolk pålitliga och jämförbara uppgifter om kunskaperna i främmande språk i Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

Färdigheter och språk som ska undersökas

  • Testerna omfattar läsförståelse, hörförståelse och skriftlig språkfärdighet i den första undersökningen, i syfte att mäta övergripande språkkunskaper i de två mest undervisade officiella EU-språken i varje EU-land: engelska, franska, tyska, spanska och italienska. Muntlig språkfärdighet kommer att inkluderas i efterföljande undersökningar.
  • Tester i andra språk kan inkluderas i den första undersökningsomgången som ett nationellt tillval.

Kunskapsnivåskala

Undersökningen bör baseras på mätning på en uppåtgående skala från nivå A1, den första eller grundläggande nivån, till nivå B2, en mellannivå, på skalan för den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Kontextuella uppgifter

  • I ett frågeformulär för elever, lärare, rektorer och regeringar samla bakgrundsuppgifter in för att kunna analysera tänkbara faktorer som kan påverka språkinlärning, såsom socioekonomiska faktorer och invandrarbakgrund.
  • Andra viktiga bakgrundsuppgifter omfattar huruvida språket är obligatoriskt eller frivilligt, om läraren har en formell utbildning för att undervisa i språk eller är en infödd talare, om eleverna nivågrupperas enligt färdigheter samt deras kön.

Population som ska testas

Målpopulationen hämtas från elever i högstadiets sista år (ISCED 2), eller om det andra främmande språket inte undervisas på denna nivå, det andra året på gymnasiet (ISCED 3).

Testinstrument

Datorbaserade tester och prov med papper och penna är tillåtna i undersökningen. De datorbaserade testen gör det möjligt för länderna att anpassa testen efter sina nationella behov utanför undersökningen samt att använda öppen programvara.

Kostnader

Den nationella kostnaden för undersökningen beror på dess slutgiltiga struktur. De internationella kostnaderna som betalades av EU inom ramen för programmet för livslångt lärande (2007–2013), täckte utvecklingen och samordningen av testerna, genomförandet av ett urval bland eleverna och metoderna för detta samt analys och rapportering.

Genomförande av undersökningen

BAKGRUND

Kunskaper i främmande språk står högt på EU:s utbildningsagenda med både programmet Erasmus+ och Utbildning 2020-strategin för samarbete inom utbildning, vilket ger dem hög prioritet.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Ramarna för den europeiska undersökningen om språkkunskaper (KOM(2007) 184 slutlig, 13.4.2007).

Senast ändrat 21.11.2016

Top