Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Livslångt lärande: europeiska kvalifikationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Livslångt lärande: europeiska kvalifikationer

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

En europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande – rekommendation

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

Genom rekommendationen skapas en gemensam ordning, kallad den europeiska referensramen för kvalifikationer, som ska hjälpa EU-länderna och deras utbildningsinstitutioner, arbetsgivare och privatpersoner att jämföra kvalifikationer över alla EU:s utbildningssystem. Detta verktyg är nödvändigt för att utveckla en europeisk arbetsmarknad.

VIKTIGA PUNKTER

 • Genom att den europeiska referensramen för kvalifikationer gör behörigheter och kvalifikationer mer öppna, är den ett instrument för främjandet av Erasmus+. Genom sin standardiserade dokumentation kompletterar referensramen också det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) och Europass-initiativet, som båda hjälper européer att hitta arbete eller utbildning var som helst i Europa.
 • Den europeiska referensramen för kvalifikationer, som omfattar både högre utbildning (högskola och liknande inrättningar) och yrkesutbildning, kommer att bidra till ökad rörlighet för arbetstagare och studenter då deras kvalifikationer kan erkännas utanför deras eget land.
 • Referensramen för kvalifikationer är ett verktyg som mer bygger på resultaten av lärandet än på hur länge studierna varade. De huvudsakliga deskriptorerna för referensnivåer är
  • färdigheter (förmågan att tillämpa kunskaper för att utföra uppgifter och lösa problem),
  • kompetens (förmågan att använda kunskaper eller färdigheter i arbets- eller studiesituationer),
  • kunskaper.
 • Kärnan i den europeiska referensramen för kvalifikationer utgörs av åtta referensnivåer som beskriver vad en inlärare vet, förstår och kan göra. Exempelvis skulle nivå 1 (grundläggande allmänna kunskaper) gälla för någon utan träning eller utbildning, medan nivå 8 (den mest avancerade kunskapen) skulle gälla för någon med doktorsgrad.
 • Den europeiska referensramen för kvalifikationer är inte tänkt att ersätta de nationella referensramarna för kvalifikationer, utan snarare att underlätta samarbetet mellan dem. I varje land som deltar i den europeiska referensramen för kvalifikationer inrättas en nationell samordningspunkt för referensramen. Där samordnas genomförandet på nationell nivå, och där ges information om hur de nationella referensramarna förhåller sig till den europeiska.

BAKGRUND

I Bolognadeklarationen från 1999 främjades rörlighet och öppenhet inom utbildningsväsendet i EU. Samtidigt har EU genom Bolognaprocessen kommit närmare ett jämförbart, förenligt och sammanhängande system för högre utbildning, vilket gett upphov till ett behov av liknande åtgärder för yrkesutbildning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EUT C 111, 6.5.2008, s. 1–7)

Senast ändrat 12.01.2016

Top