Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle

Mot bakgrund av en åldrande befolkning utgör ungdomars utbildning och integration i arbetslivet en stor utmaning för alla EU-medborgare. I detta avseende går vägen till unga människors integration i samhälle och arbetsliv via en omfattande investering i deras utbildning och hälsa, ungdomars ökade delaktighet i samhällslivet och åtgärder som syftar till att främja övergången från utbildning till arbetsliv.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 5 september 2007 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle [KOM(2007) 498 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Utvecklingen när det gäller de allmänna villkoren för ungdomar i Europeiska unionen (EU) är fortfarande ojämn. Kommissionen understryker behovet av tidigare och fler investeringar för att stärka unga européers integration i samhället.

Den politiska ram som inrättats genom den europeiska pakten för ungdomsfrågor (esdeenfr) från 2005 räcker inte till för att hjälpa ungdomarna att möta de svårigheter som de ställs inför. I meddelandet betonas särskilt vikten av att ta hänsyn till ungdomsfrågorna inom ramen för den sociala integrationspolitiken och de politiska åtgärder som är knutna till den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

Kommissionen föreslår en övergripande strategi som inbegriper politiska aktörer och berörda parter på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Denna strategi har formen av en rad initiativ som syftar till att uppmuntra medlemsländerna att främja unga människors fulla deltagande i samhället genom att koppla samman utbildning och arbetsmarknad.

Ungdomars utbildning och övergången till arbetsmarknaden

Unga människors övergång till arbetsmarknaden bygger huvudsakligen på utbildningssystemet. Nästan en av sex ungdomar i EU lämnar dock skolan i förtid. Elevernas brister när det gäller grundläggande färdigheter (läsning och räkning) är fortfarande omfattande, samtidigt som den bristande överensstämmelsen mellan utbildningsresultaten och arbetsmarknaden bidrar till att ytterligare försvåra denna övergång.

För att utbildningssystemet ska ses som ett medel för att förbereda unga människor för inträdet på arbetsmarknaden, samtidigt som det utvecklar förmågan att fortsätta att utbilda sig genom hela livet, uppmanas medlemsländerna att vidta följande åtgärder:

 • Yrka på utveckling av nyckelkompetenser (esdeenfr) från tidig ålder inom ramen för nationella strategier för livslångt lärande.
 • Modernisera den högre utbildningen när det gäller styrning, finansiering och kursplaner.
 • Förstärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknadens behov, till exempel genom att se till att det finns vägledningstjänster av hög kvalitet eller genom att främja partnerskap mellan utbildningsinstitutioner och arbetsliv.
 • Utveckla ett EU-verktyg för tydlighet i unga människors kvalifikationer och meriter inom ramen för Europass samt genomföra den europeiska ramen för kvalifikationer.

Ungdomar och sysselsättning

I EU saknar fortfarande en av tre ungdomar (15-24 år) sysselsättning ett år efter att ha lämnat utbildningssystemet. Arbetslösheten bland ungdomar är fortfarande för hög och utgör ett omfattande slöseri med resurser. Risken för arbetslöshet bland ungdomar är mer än dubbelt så hög än för unga vuxna (25-29 år). Unga kvinnor är överrepresenterade i den här kategorin.

För att främja ungdomars övergång från utbildning till arbetsmarknad uppmanas medlemsländerna att vidta följande åtgärder:

 • Ta tillvara rörligheten och möjligheten för ungdomar att söka jobb i utlandet med hjälp av nätverket EURES och initiativet Ditt första utlandsjobb.
 • Skapa strategier för flexicurity som är inriktade på en säkring av övergångsvägarna och bättre anställningsvillkor för ungdomar från och med nästa cykel i Lissabonstrategin, som börjar 2008, och på ökad uppmärksamhet åt ungdomar i de nationella reformprogrammen (esdeenfr).
 • Fastställa lämpliga ramar för praktikperioder med stark anknytning till kursplanerna. Kommissionen kommer för övrigt att under 2008 föreslå antagandet av en europeisk kvalitetsstadga för praktikperioder.
 • Uppmuntra företagarandan bland ungdomar (esdeenfr)genom att särskilt betona utbildning i entreprenörskap (esdeenfr).
 • Utnyttja EU-medel (Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden osv.) för att stödja unga människors övergång till arbetslivet och minska regionala skillnader i detta avseende.

Stödja social integration

Den sociala integrationen av ungdomar och deras integration i arbetslivet hör nära samman med varandra. I det avseendet uppmanas medlemsländerna att vidta följande åtgärder:

 • Öka insatserna för att bekämpa barnfattigdom och främja lika möjligheter och jämställdhet i fråga om utbildning.
 • Skapa anpassade åtgärder för att främja ungdomars hälsa i samband med alkohol, droger, tobak, näring, psykisk hälsa osv.

Göra ungdomar delaktiga i samhällslivet

Ungdomars aktiva engagemang i samhället kommer att gynnas genom följande åtgärder:

 • Unga människors deltagande i en ständig dialog med beslutsfattare inom ramen för initiativ som det europeiska ungdomstoppmötet "Ditt EU" som hölls i Rom i mars 2007, eller också ökat utnyttjande av kulturell verksamhet som främjar ett aktivt medborgarskap.
 • Erkännandet av volontärarbete (esdeenfr)inom ramen för t.ex. den europeiska volontärtjänsten.
 • Ett stärkt partnerskap mellan EU och unga människor genom Europeiska ungdomsforumet (EN) (FR) och utarbetandet av en EU-rapport om ungdomsfrågor vart tredje år för att följa upp och förbättra förståelsen av dessa frågor.

Bakgrund

I detta meddelande vidareutvecklas de viktigaste åtgärderna i europeiska ungdomspakten, samtidigt som man hänvisar till riktlinjerna för syssselsättningspolitiken och till målen för den socialpolitiska agendan.

Kommissionen stödjer sig på den ungdomspolitiska ram som har skapats sedan vitboken Nya insatser för Europas ungdom.

Senast ändrat den 27.11.2007

Top