Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för vuxenutbildning: det är alltid rätt tid att lära sig något nytt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Handlingsplan för vuxenutbildning: det är alltid rätt tid att lära sig något nytt

Syftet med denna handlingsplan är att utarbeta ett effektivt vuxenutbildningssystem som är tillgängligt för alla. De viktigaste målen är att vidta åtgärder när det gäller deltagandet, systemets kvalitet och effektivitet, läranderesultatens erkännande och sektorns övervakning.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 27 september 2007 - Handlingsplan för vuxenutbildning - Det är alltid rätt tid att lära sig något nytt [KOM(2007) 558 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens tidning].

SAMMANFATTNING

Utbildningsmöjligheterna för vuxna utvecklas inte i takt med de enskilda människornas och samhällets behov. Att investera i livslångt lärande är nödvändigt eftersom vuxnas (25-64 år) deltagande i livslångt lärande inte längre ökar utan tvärtom står stilla inom Europeiska unionen (EU).

Syftet med handlingsplanen är att göra det livslånga lärandet till en verklighet genom att särskilt framhäva sektorn för vuxenutbildning.

Vuxenutbildningen gäller lågutbildade personer eller personer vars yrkeskunskaper är föråldrade. Handlingsplanen syftar till att ge dem möjligheter att tillägna sig nyckelkompetenser (es de en fr)oberoende av var i livet de befinner sig.

Meddelandet bygger på resultatet av ett omfattande samråd med medlemsländerna, företrädare för utbildnings- och arbetsmarknadsministerier, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer inom vuxenutbildning, som organiserades under första halvåret 2007 för att utarbeta denna handlingsplan.

Handlingsplanens genomförande

Metoden bygger på den öppna samordningsmetoden, som erbjuder en mellanstatlig ram för icke-bindande samordning av utbyte och åtgärder. På vuxenutbildningens område innebär metoden att man kartlägger, sprider och använder merparten av medlemsländernas exempel på bästa praxis genom att ta med dem i arbetsprogrammet Utbildning 2010 och programmet för livslångt lärande.

De specifika insatserna i handlingsplanen, som kräver stöd från medlemsländerna, består av följande åtgärder:

  • Analysera de reformer som genomförts i medlemsländerna inom alla utbildningssektorer och deras effekter på vuxenutbildningen. Kommissionen planerar att från och med 2008 beställa nationella rapporter om dessa reformer. Resultatet av dessa analyser kommer att möjliggöra en noggrann utvärdering av bästa praxis och ge vägledning vid utvecklingen av programmet för livslångt lärande och de EU-initiativ som följer av detta.
  • Förbättra kvaliteten på tillhandahållandet inom vuxenutbildningen. För att uppmuntra deltagandet i vuxenutbildning fäster kommissionen särskild vikt vid personalens kvalitet (utbildare, vägledare, rådgivare, ledning och administrativ personal). På grundval av de exempel på bästa praxis som kartläggs och sprids inom medlemsländerna planerar kommissionen att till 2009 ta fram en översikt över nyckelkompetenser för all personal som är verksam inom vuxenutbildningen.
  • Se till att vuxenutbildningen är effektiv och synlig. Det handlar om att få de berörda människorna att öka sitt deltagande i vuxenutbildningen genom att förbättra möjligheterna att uppnå en högre kvalifikationsnivå. Kommissionen kommer från och med 2008 att stödja sig på resultaten av en kartläggning av forskningsprojekt som samlar nationella exempel på bästa praxis och resultaten av EU-programmet för livslångt lärande, särskilt resultaten av programmet Grundtvig. En inbjudan att lämna förslag till pilotprojekt för att öka vuxenutbildningens synlighet och effektivitet kommer att offentliggöras under 2009.
  • Påskynda genomförandet av en europeisk referensram för kvalifikationer. Detta hjälpmedel bidrar framför allt till en validering och ett erkännande av läranderesultat, med särskilt avseende på de färdigheter som förvärvas utanför det formella utbildningssystemet.
  • Förbättra övervakningen av vuxenutbildningen. Kommissionen anser att det är angeläget med en gemensam förståelse av begreppet vuxenutbildning för att man ska kunna förbättra tillgången till jämförbara uppgifter. Nyckeldata är nödvändiga för att utveckla en regelbunden uppföljning (vartannat år) av sektorn. I handlingsplanen föreskrivs utarbetandet av en enhetlig terminologi och fastställandet av de nyckeldata som ska samlas in från och med 2009. Detta ska göras i samarbete med de medlemsländer som vill delta i handlingsplanens vidareutveckling.

Före utgången av 2007 ska en arbetsgrupp inrättas i syfte att stödja kommissionen och medlemsländerna i arbetet med att ta fram åtgärder och projekt inom ramen för handlingsplanen. En konferens kommer att anordnas under andra halvåret 2009 för en första utvärdering av handlingsplanens genomförande.

Bakgrund

Kommissionen utgår från de viktigaste utmaningarna som fastställs i meddelandet Vuxenutbildning: det är aldrig för sent att lära.

I den gemensamma rapporten om sysselsättningen 2006-2007 (es de en fr)konstateras att vuxnas deltagande i det livslånga lärandet inte alltid har omfattats av konkreta förbättringar.

Det livslånga lärandet har blivit ett oskiljaktigt inslag i stödet till den europeiska konkurrenskraften genom att främja arbetstagarnas anställningsbarhet och anpassningsförmåga.

Senast ändrat den 30.10.2007

Top