Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bättre utbildning för lärare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bättre utbildning för lärare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2007) 392 slutlig) – Bättre utbildning för lärare

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Det syftar till att utvärdera utbildningen för lärare i EU och föreslå möjliga åtgärder i EU-länderna och hur EU kan stötta dessa åtgärder.

VIKTIGA PUNKTER

Lärarna har en väsentlig roll när det gäller att hjälpa människor utveckla sin begåvning och förverkliga sin potential och skaffa sig de kunskaper och färdigheter som de kommer att behöva som medborgare och arbetstagare.

I meddelandet visas att det finns stora skillnader mellan olika EU-länder när det gäller normer och praxis för lärarutbildning, t.ex. angående hur mycket tid som varje år ägnas åt fortbildning på arbetsplatsen samt stöd och handledning för nya lärare.

Europeiska kommissionen har ett nära samarbete med medlemsstaterna för att hjälpa dem utveckla och modernisera utbildningspolitiken. Den siktar mot en internationellt rörlig yrkeskår med goda kvalifikationer, där lärarna får stöd att fortsätta utvecklas under sin karriär, som arbetar i partnerskap med samhället i stort. Kommissionen lägger fram följande policy för EU-länderna:

Livslångt lärande

Varje lärares livslånga yrkesutveckling bör samordnas på nationell nivå och få tillräcklig finansiering. Den inleds med introduktionsprogram och omfattar handledning och fortlöpande diskussioner om utbildnings- och utvecklingsbehov.

Nödvändiga färdigheter

Lärarna måste ha ämneskunskaper, attityder och pedagogiska färdigheter för att kunna hjälpa ungdomarna förverkliga sina möjligheter, kartlägga varje elevs behov och använda sig av en rad olika strategier.

Reflektion kring praxis och forskning

Lärare bör kunna ta ansvar för sitt eget lärande, precis som de hjälper unga människor att ta ansvar för sitt lärande. Det inkluderar att på ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete samt utföra klassrumsbaserad forskning.

Kvalifikationer

Med tanke på de många olika krav som ställs på lärare, omfattningen av kunskaper och färdigheter som de förväntas behärska, bör EU-länderna överväga att införa en lärarkvalifikation på högre nivå, vilket redan finns i vissa länder.

Lärarutbildning inom högre utbildning

Det bör finnas lärarutbildningar på master- och doktorandnivå (förutom kandidatnivån) och kopplingarna mellan lärarutbildare, undervisande lärare, arbetsmarknaden och andra instanser bör förbättras. De personer som har i uppgift att utbilda lärare bör ha praktisk erfarenhet av klassrumsundervisning och en mycket hög nivå på de färdigheter, attityder och kunskaper som krävs av lärare.

Att undervisa i samhället

Lärarna bör till fullo återspegla mångfalden i samhället när det gäller kultur, modersmål, kön och funktionshinder och EU-länderna bör avhjälpa eventuella hinder för detta.

Kommissionen, å sin sida, åtar sig att göra följande:

  • Fortsätta arbetet för att förbättra utbildningen av lärare.
  • Utveckla bättre metoder för att mäta framsteg.
  • Sprida ny kunskap och stödja att den används effektivt.
  • Granska framsteg och lägga fram ytterligare förslag.

BAKGRUND

Mer information finns här:

  • Läraryrket ” på Europeiska kommissionens webbplats.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Bättre utbildning för lärare (KOM(2007) 392 slutlig, 3.8.2007).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets slutsatser av den 26 november 2009 om fortbildning för lärare och skolledare (EUT C 302, 12.12.2009, s. 6–9).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat (COM(2012) 669 final, 20.11.2012).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes Accompanying the document Communication from the Commission Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes (SWD(2012) 374 final, 20.11.2012) (ej översatt till svenska).

Rådets slutsatser av den 20 maj 2014 om effektiv lärarutbildning (EUT C 183, 14.6.2014, s. 22–25).

Senast ändrat 18.12.2016

Top