Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ram för samarbete med Kanada inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ram för samarbete med Kanada inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor

Huvudsyftet med denna ram för samarbete är att förnya, stärka och utvidga det samarbete som redan finns mellan Europeiska unionen och Kanada inom högre och yrkesinriktad utbildning, särskilt genom att lägga till ungdomsfrågor. Syftet är att stärka det akademiska samarbetet och utbytet över Atlanten mellan de båda parternas medborgare.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/964/EG av den 18 december 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om fastställande av en ram för samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor.

SAMMANFATTNING

Avtalet, som gäller under åtta år, är en del av relationerna mellan Europeiska unionen (EU) och Kanada. Parterna avser att stimulera samarbetet inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor.

Kommissionen kommer att anslå ett belopp på omkring 18 miljoner euro till samarbetsprogrammet och stödja cirka 210 projekt, så att 4 430 europeiska och kanadensiska medborgare kan delta i utbytesverksamheten under det nya avtalets löptid.

Nya innovativa studier och nya program för yrkesinriktad utbildning kommer att startas i samarbete, utbyte av studerande, lärare och andra yrkesutövare kommer att uppmuntras och samarbetet mellan ungdomsorganisationerna kommer att stimuleras.

AVTALETS MÅL

Avtalet strävar efter att uppnå allmänna, specifika och operativa mål.

De allmänna målen är att främja den ömsesidiga förståelsen mellan parternas befolkningar, bland annat kunskaperna om deras språk, kulturer och institutioner, samt att göra människorna bättre rustade att möta utmaningarna från en global kunskapsekonomi.

De specifika målen är:

 • att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och Kanada inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor,
 • att främja det transatlantiska utbytet mellan medborgarna i EU och Kanada,
 • att bidra till att utveckla inrättningar för högre och yrkesinriktad utbildning samt ungdomsorganisationer,
 • att stärka partnerskap mellan de båda parternas aktörer inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor,
 • att bidra till de enskilda deltagarnas personliga utveckling samtidigt som avtalets allmänna mål uppnås,
 • att fördjupa dialogen och utbytet rörande ungdomspolitik och ungdomars arbete.

De operativa målen är:

 • att stödja samarbetet mellan inrättningar för högre och yrkesinriktad utbildning för att främja gemensamma utbildningsprogram och utbyte av studerande,
 • att förbättra kvaliteten på det transatlantiska utbytet av studerande genom att främja öppenhet, ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och studieperioder samt möjligheten att överföra studiemeriter,
 • att stödja samarbetet mellan offentliga och privata organisationer som är verksamma inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor för att främja diskussion och erfarenhetsutbyte,
 • att stödja det transatlantiska utbytet av yrkesverksamma för att uppnå en bättre ömsesidig förståelse för viktiga frågor mellan EU och Kanada,
 • att stödja samarbetet mellan ungdomsorganisationer och mellan ungdomsledare och andra aktörer för att främja utbyte av goda erfarenheter och skapa nätverk.

VERKSAMHET

Tre verksamhetsområden har fastställts för att det nya avtalet ska leda till nämnda mål: gemensamma konsortieprojekt, gemensam verksamhet för ungdomar och kompletterande åtgärder.

Gemensamma konsortieprojekt

Målgruppen för verksamheten i de gemensamma konsortieprojekten * är inrättningar för högre och yrkesinriktad utbildning.

Dessa projekt stöder multilaterala partnerskap mellan inrättningar i minst två av EU:s medlemsstater och minst två provinser eller territorier i Kanada för att starta gemensamma utbildningsprogram.

I princip bör projekten innebära att lika många studerande från båda sidor av Atlanten studerar inom de gemensamma utbildningsprogrammen, att akademiska meriter erkänns ömsesidigt och att deltagarna inhämtar kunskap om värdlandets språk och kultur.

Dessutom planeras stöd till utbyte av studerande genom gemensamma konsortier av inrättningar för högre och yrkesinriktad utbildning som har visat hög kompetens när de genomfört gemensamma projekt som finansierats av parterna.

Gemensam verksamhet för ungdom

Målgruppen för denna verksamhet är ungdomsorganisationer, ungdomsledare och andra aktörer i sektorn.

Verksamheten kan bestå av seminarier, kurser och studiebesök i arbetet. Den avser väl avgränsade ämnen, bland annat:

 • medborgarskap,
 • kulturella olikheter,
 • arbete av gemensamt intresse eller volontärverksamhet,
 • erkännande av icke formell och informell yrkesinriktad utbildning.

Kompletterande åtgärder

I avtalet ingår tre former av kompletterande åtgärder:

 • Policyinriktade åtgärder. Målgruppen för dessa åtgärder är organisationer som arbetar med högre och yrkesinriktad utbildning samt ungdom. Åtgärderna omfattar bland annat studier, konferenser, seminarier, arbetsgrupper och benchmarking. De tar upp frågor om högre och yrkesinriktad utbildning samt ungdomsfrågor och arbetar för en dialog om erkännande av kvalifikationer och överföring av meriter inom det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS),
 • Utbytesstipendier. Denna verksamhet gäller yrkesverksamma (inklusive personer som genomgår yrkesutbildning) som vill utbilda sig genom studier eller kursverksamhet på områden av särskild betydelse för förbindelserna mellan de båda parterna.
 • Alumniförening. Genom denna verksamhet stöds studerande som har deltagit i utbyten som genomförts av gemensamma konsortier för högre och yrkesinriktad utbildning. Föreningen kan drivas av organisationer som parterna utsett.

RAMPROGRAMMETS ADMINISTRATION

Genom ramprogrammet inrättas en gemensam kommitté med företrädare för båda parter. Den ska sammanträda vartannat år, växelvis i Europeiska unionen och Kanada. Dess beslut ska tas i samförstånd. Den ska ha följande uppgifter:

 • Att granska det samarbete som avses i detta avtal.
 • Att lämna rapport till parterna om samarbetets omfattning, hur det fortskrider och hur effektivt det är.
 • Att sprida information om den senaste utvecklingen, policy, nyare tendenser och innovativa grepp inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor.

Samarbetet ska följas upp och utvärderas så att inriktningen vid behov kan ändras för att tillgodose behov som visar sig vid dess genomförande.

Finansieringen av verksamheten inom programmet bygger på att parterna är jämställda. Dessutom ska Europeiska unionen lämna stöd till de europeiska parterna i projektet, och Kanada ska lämna stöd till de kanadensiska parterna.

BAKGRUND

EU och Kanada bedriver ett samarbetsprogram inom högre och yrkesinriktad utbildning sedan 1995. Målet för programmet är att utarbeta gemensamma utbildningsprogram och att genomföra ett utbyte av studerande inom ett brett spektrum av discipliner.

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om ett samarbetsprogram inom högre utbildning och yrkesutbildning förlängdes 2001 på en femårsperiod (2000-2005). Det här avtalet förlänger i sin tur det samarbetsprogrammet med åtta år och utvidgar det till att även omfatta samarbete i ungdomsfrågor.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Konsortium: Samarbete mellan flera aktörer i ett gemensamt projekt eller program i syfte att nå resultat.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut (EG) 2006/964

Första dagen i månaden efter tillkännagivandet (1.3.2007)

-

EUT L 397, 30.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2001/197/EG av den 26 februari 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning [EGT L 71, 13.3.2001].

See also

 • Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats för samarbetet mellan EU och Kanada inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 03.05.2007

Top