Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbetsprogram med USA inom högre och yrkesinriktad utbildning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Samarbetsprogram med USA inom högre och yrkesinriktad utbildning

Huvudsyftet med detta program är att fortsätta samarbetet inom högre och yrkesinriktad utbildning mellan Europeiska gemenskapen och USA.

RÄTTSAKT

Rådets beslut nr 2006/910/EG av den 4 december 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning.

SAMMANFATTNING

Avtalet ska ses mot bakgrund av EU:s insatser för att främja dels högre utbildning och dels förbindelserna mellan EU och USA. EU:s målsättning är att den högre utbildningen i Europa ska bli världsledande i fråga om relevans och kvalitet, medan de bilaterala förbindelserna ska öka samarbetet på utbildningsområdet.

Programmet kommer att ge stöd åt cirka 274 projekt under en period om åtta år. Omkring 6 000 personer från EU och USA kommer att delta i utbytesverksamhet under programmets löptid.

PROGRAMMETS MÅL

Samarbetsprogrammet inom högre och yrkesinriktad utbildning har flera olika mål.

Programmets allmänna mål är att främja ömsesidig förståelse mellan de två parterna, inklusive kunskap om varandras språk, kultur och institutioner. Programmet ska också se till att människors resurser utvecklas och tas tillvara på ett bättre sätt för att man ska kunna möta utmaningarna i en global kunskapsbaserad ekonomi.

Programmets särskilda mål är att

 • förbättra samarbetet mellan Europeiska gemenskapen och USA,
 • bidra till utvecklingen av inrättningar för högre och yrkesinriktad utbildning,
 • bidra till de enskilda deltagarnas personliga utveckling, dels för deras egen skull och dels för att uppnå programmets allmänna mål,
 • främja transatlantiskt utbyte mellan de båda parternas medborgare.

Programmets operativa mål är att

 • stödja samarbetet mellan inrättningar för högre utbildning och yrkesinriktad utbildning i syfte att främja gemensamma kursprogram och utbyte,
 • förbättra kvaliteten på det transatlantiska studentutbytet genom att främja öppenhet, ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och studieperioder samt möjligheten att överföra studiemeriter,
 • stödja samarbetet mellan offentliga och privata organisationer som är verksamma inom högre och yrkesinriktad utbildning i syfte att främja diskussion och erfarenhetsutbyte,
 • stödja det transatlantiska utbytet av yrkesverksamma för att uppnå bättre ömsesidig förståelse för viktiga frågor mellan de två parterna.

VERKSAMHET

För att uppnå programmets mål har fem verksamhetsområden fastställts.

Område 1 - Konsortieprojekt

Denna åtgärd riktar sig till inrättningar och organisationer inom högre och yrkesinriktad utbildning samt deras personal och studerande.

Varje gemensamt konsortium bör omfatta studentutbyte över Atlanten inom ramen för gemensamma studieprogram och syfta till jämvikt i flödena i varje riktning. De bör också planera för lämplig språklig och kulturell förberedelse.

Denna typ av projekt ger stöd till dubbla eller gemensamma examina som inrättats och sköts av multilaterala konsortier för högre utbildning i EU och i USA, inklusive stipendier till studerande, fakulteter och personal.

Område 2 - Spetskunskap - Utbytesprojekt

Detta program ger främst bidrag till studentutbyten genom konsortieprojekt inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning som är bevisat välrenommerade, inklusive de som fått stöd enligt de föregående avtalen.

Område 3 - Policyinriktade åtgärder

Målgruppen för denna åtgärd är organisationer som sysslar med högre och yrkesinriktad utbildning. Verksamheten omfattar studier, konferenser, seminarier, arbetsgrupper eller benchmarking.

Område 4 - Individuella Schuman-Fulbright-stipendier

Denna åtgärd gäller yrkesverksamma (inklusive personer som genomgår fortbildning) som vill studera eller fortbilda sig på områden av särskild betydelse för förbindelserna mellan EU och USA. Åtgärden riktar sig bl.a. till beslutsfattare, företrädare för arbetsmarknadens parter och journalister.

Område 5 - Alumniförening

Genom denna åtgärd ges stöd till alumniföreningar vars medlemmar är studerande som har deltagit i utbyten som fått stöd inom programmet.

PROGRAMADMINISTRATION

En gemensam kommitté bestående av lika många företrädare för var och en av parterna har inrättats. Kommittén fattar sina beslut samstämmigt och dess uppgifter är att

 • granska den samarbetsverksamhet som avtalet gäller,
 • varje år lämna en rapport till parterna om den samarbetsverksamhet som genomförs enligt avtalet avseende verksamhetens omfattning, situation och effektivitet.

Finansieringen av aktiviteterna inom programmet sker på jämställd grund. Det föreslagna programmet kommer att kosta högst 46 miljoner euro för perioden 2006-2013, förutsatt att USA bidrar med motsvarande summa.

BAKGRUND

Den 18 maj 2005 antog kommissionen ett meddelande om ett starkare partnerskap mellan EU och USA, där den i överensstämmelse med Lissabonstrategin utpekade utbildningssamarbetet som ett viktigt sätt att stimulera kunskaps- och innovationsdynamiken och där kommissionen ansåg att det nu gällande avtalet om högre och yrkesinriktad utbildning bör förlängas och utvidgas.

Genom detta avtal förlängs samarbetsprogrammet för perioden 2000-2005, vilket ursprungligen inrättades enligt avtalet från 1995 mellan Europeiska gemenskapen och USA.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 2006/910/EG

Första dagen i den månad som följer efter anmälan

-

EUT L 346, 9.12.2006.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning [Europeiska unionens officiella tidning L 346, 9.12.2006].

Meddelande från kommissionen av den 27 juni 2005 om utvärdering av samarbetsprogrammen mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater inom högre utbildning och yrkesutbildning samt mellan Europeiska gemenskapen och Kanada inom högre utbildning och yrkesutbildning [KOM(2005) 0274 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionen redovisar läget för genomförandet av programmet för samarbete mellan EU och USA. Med ledning av positiva utvärderingar som utförts av utomstående konstaterar kommissionen att man genom programmet i stor utsträckning lyckats upprätta långsiktiga transatlantiska partnerskap inom högre och yrkesinriktad utbildning. Nästan alla projekt har lyckats få till stånd studentutbyten baserade på gemensamma eller gemensamt utarbetade kursplaner. I rapporten anges att programmen har uppnått målet att förbättra utbildningssystemens kvalitet. Kommissionen lägger fram experternas förslag på hur man kan förbättra vissa aspekter av programmet men preciserar att det inte finns några stora brister. Man nämner också att det finns möjligheter som inte tagits tillvara på grund av otillräckliga budgetmedel.

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 maj 2005: Ett starkare partnerskap mellan EU och Förenta staterna och en öppnare marknad under 2000-talet [KOM(2005) 196 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

See also

 • Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om samarbetet mellan EU och USA inom högre och yrkesinriktad utbildning (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 15.12.2006

Top