Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistik om utbildning och livslångt lärande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistik om utbildning och livslångt lärande

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 452/2008 – framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Målet med förordningen är att skapa gemensamma statistiska standarder som möjliggör framställning av harmoniserade uppgifter inom utbildning och livslångt lärande.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen omfattar

 • 1.

  utbildningssystem,

 • 2.

  vuxnas deltagande i livslångt lärande,

 • 3.

  övrig statistik om utbildning och livslångt lärande (lärande under en människas livstid oavsett om det är av personliga eller yrkesmässiga skäl).

Statistik på unionsnivå (EU) framställs med hjälp av enskilda statistiska åtgärder som innebär att

 • medlemsländerna regelbundet och enligt fastställda tidsfrister rapporterar in statistik för områdena 1 och 2,
 • andra statistiska informationssystem och undersökningar används för område 3,
 • normer och handledningar för statistiska ramar, begrepp och metoder utvecklas, förbättras och uppdateras,
 • kvaliteten på uppgifterna förbättras inom ramen för kvalitetsreglerna.

Europeiska kommissionen kommer att ta hänsyn till kapaciteten hos EU-länderna när det gäller ovanstående åtgärder. För de insamlade uppgifterna kommer hänsyn att tas till regionala aspekter och genusaspekter när det är möjligt.

Kommissionen (Eurostat) kommer också att samarbeta med statistikinstitutet på FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och andra internationella organisationer för att garantera jämförbarhet och undvika dubblering av uppgifter på internationell nivå.

Utbildningssystemen (UOE)

Från läsåret 2012–2013 och framåt: Kommissionens förordning (EU) nr 912/2013 av den 23 september 2013 om statistik över utbildningssystem.

Vuxenutbildningsundersökningen (AES)

AES från 2016: Kommissionens förordning (EU) nr 1175/2014 den 30 oktober 2014 om statistik över vuxnas deltagande i livslångt lärande.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 24 juni 2008.

BAKGRUND

 • Framställningen av jämförbar EU-statistik är väsentlig för utformningen av strategier för utbildning och livslångt lärande, och för övervakningen av hur dessa strategier genomförs.
 • Den strategiska ramen för europeiskt samarbete på utbildningsområdet som antogs i maj 2009 fastställer ett antal riktmärken som ska uppnås senast 2020. Framstegen bedöms i EU-länderna genom en årlig landanalys, och även EU ger rekommendationer.
 • På grundval av de uppgifter som lämnats identifieras prioriterade områden och konkreta frågor för det framtida arbetet på europeisk nivå i en gemensam rapport från 2015. Den gemensamma rapporten antogs i november 2015.
 • Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 av den 23 april 2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande (EUT L 145, 4.6.2008, s. 227–233).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 912/2013 av den 23 september 2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem (EUT L 252, 24.9.2013, s. 5–10).

Kommissionens förordning (EU) nr 1175/2014 av den 30 oktober 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över vuxnas deltagande i livslångt lärande, samt om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 823/2010 (EUT L 316, 4.11.2014, s. 4–43).

2015 års gemensamma rapport från rådet och kommissionen om genomförandet av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) – Nya prioriteringar för det europeiska utbildningssamarbetet (EUT C 417, 15.12.2015, s. 25–35).

Senast ändrat 04.11.2016

Top