Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
E-lärande: eLearning-programmet (2004–2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

E-lärande: eLearning-programmet (2004–2006)

Syftet med eLearning-programmet var att genom en effektiv användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till europeiska utbildningssystem.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2318/2003/EG av den 5 december 2003 om antagande av ett flerårigt program (2004–2006) för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssystemen (eLearning-programmet).

SAMMANFATTNING

Mål

Programmets övergripande mål var att uppmuntra en effektiv användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssystemen. Det handlade om att främja en utbildning av hög kvalitet och att anpassa utbildningssystemen till kunskapssamhällets behov och till den europeiska modellen för social sammanhållning.

Programmets särskilda mål var följande:

 • Att undersöka och främja olika metoder att använda e-lärande för att stärka social sammanhållning och personlig utveckling, stimulera den interkulturella dialogen och bekämpa ”IT-klyftan”.
 • Att främja och utveckla användningen av e-lärande för att främja livslångt lärande i Europa.
 • Att utnyttja e-lärandets möjligheter för att främja den europeiska dimensionen i utbildningen.
 • Att verka för ett mer strukturerat samarbete inom e-lärandets område mellan gemenskapens olika program och instrument och medlemsstaternas åtgärder.
 • Att tillhandahålla mekanismer för att utveckla europeiska produkter och tjänster av hög kvalitet samt för utbyte och överföring av goda rutiner.

Åtgärder

Learning-programmet omfattade följande åtgärder:

 • Främjande av datakunskap. Insatserna på detta område avsåg IKT:s bidrag inom skolan och, i ett vidare sammanhang, inom livslångt lärande, särskilt för personer som inte på ett enkelt sätt har tillgång till denna teknik på grund av vistelseort, social situation eller särskilda behov. Målet var att peka på goda exempel och skapa synergi mellan de många nationella och europeiska verksamheter som riktar sig till dessa målgrupper. Utredningar och en expertgrupp på hög nivå lämnade rekommendationer inom detta område.
 • Inrättande av europeiska virtuella högskolor. Insatserna på detta område avsåg en bättre integrering av den virtuella dimensionen i högre utbildning. Målet var att främja utvecklingen av nya organisatoriska modeller för europeiska virtuella universitet (virtuella högskolor) och system för utbyte och spridning av resurser (virtuell rörlighet), som bygger på de befintliga samarbetsramarna i Europa (Erasmusprogrammet, Bolognaprocessen) och som tillför de operativa verktygen (Europeiska gemenskapens system för överföring av studiemeriter [ECTS], europeisk masterexamen, kvalitetssäkring, rörlighet) en ”e-lärande-dimension”.
 • Europeiska e-vänskolekontakter samt förbättrad lärarutbildning (eTwinning). Insatsen som igångsattes den 14 januari 2005 syftade till att stödja och vidareutveckla nätverk mellan skolor, särskilt genom ett europeiskt projekt med e-vänskolekontakter som ska göra det möjligt för alla skolor i Europa att bilda partnerskap på undervisningsområdet med skolor på andra håll i Europa samt förstärka språkinlärningen och den interkulturella dialogen och öka medvetenheten om den europeiska samhällsmodellens flerspråkiga och mångkulturella karaktär.
 • Övergripande insatser och övervakning av e-lärande. Insatserna på detta område avsåg främjandet av e-lärande i Europa och bygga på övervakning av handlingsplanen eLearning. Målen var att sprida, främja och överföra goda rutiner och resultat från de många olika projekt och program som finansieras på EU-nivå eller av medlemsstaterna samt att stärka samarbetet mellan de olika aktörerna, särskilt genom att främja offentlig-privata partnerskap.

Genomförandet av programmet byggde även på andra insatser som syftar till spridning av resultat (Internetpublicering, projektpresentationer, demonstrationer etc.).

Deltagande länder

Programmet var öppet för deltagande av gemenskapens 25 medlemsländer, EES-Eftastaterna samt Europeiska unionens kandidatländer.

Programmets genomförande

Kommissionen skulle säkerställa att programmet genomfördes. Kommissionen säkerställde synergi med gemenskapens övriga program och insatser och underlättade samarbetet med internationella organisationer. Kommissionen fastställde med hjälp av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna en årsarbetsplan, årlig budget samt alla övriga åtgärder som krävdes för att genomföra programmet.

Medlemsstaterna utsåg lämpliga kontaktpersoner som hade ett nära samarbete med kommissionen vad gäller relevant information om användning av e-lärande.

Budget

Finansieringsramen för perioden den 1 januari 2004 till den 31 december 2006 var 44 miljoner euro. Fördelningen av budgeten ska vara som följer:

 • 10 % till e-lärande för främjande av datakunskap.
 • 30 % till europeiska virtuella högskolor.
 • Cirka 45 % till europeiska e-vänskolekontakter samt förbättrad lärarutbildning.
 • Högst 7,5 % till övergripande åtgärder och övervakning av handlingsplanen.
 • Högst 7,5 % till tekniskt och administrativt stöd.

Medel beviljades efter anbudsinfordran och förslagsanmodan.

Övervakning och utvärdering

Kommissionen övervakade fortlöpande programmet i samverkan med medlemsländerna. I syfte att bedöma programmets övergripande genomslagskraft och hur relevanta och effektiva de olika insatserna varit gjordes en extern utvärdering av eLearning-programmet när det avslutats.

Bakgrund

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000 fastställde stats- och regeringscheferna målet att EU ska ”bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi till 2010”. Sedan dess har Europa redan gjort stora framsteg när det gäller att införa den nya informations- och kommunikationstekniken (IKT), men mycket återstår att göra för att utveckla användningen av IKT inom undervisningen. Programmet eLearning syftade till att åtgärda dessa brister genom att intensifiera de ansträngningar som redan inletts.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 2318/2003/EG

20.1.2004 – 31.12.2006

-

EUT L 345, 31.12.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från Europeiska kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 6 april 2009 – Slutrapport om genomförandet och effekterna av den andra etappen (2000-2006) av gemenskapens åtgärdsprogram inom utbildning (Sokrates) och yrkesutbildning (Leonardo da Vinci) samt det fleråriga programmet (2004-2006) för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssystemen (eLearning-programmet) [KOM(2009) 159 slutlig – Ej offentliggjord i EUT]. eLearning-programmet samt Sokrates och Leonardo da Vinci integrerades i det nya programmet för livslångt lärande 2007-2013. Den slutliga utvärderingen av programmet för perioden 2004-2006 gjordes följaktligen tillsammans med de övriga två programmen. Denna rapport grundas på den externa utvärderingen, inbegripet en analys av rapporterna från de deltagande länderna.

Den positiva effekten av eLearning-programmet visade sig tydligt i

Rent övergripande fick programmet en betydande inverkan på utbildningen i EU och bidrog till att upprätta ett europeiskt område för utbildning. Effekten var både kvantitativ och kvalitativ på såväl individuell som institutionell och politisk nivå. eLearning-programmet gav i synnerhet ett mervärde när det gällde att behandla socioekonomiska skillnader och att inrätta en kultur av europeiskt samarbete mellan lärosätena.

Medan programmet pågick finansierades följande verksamheter:

Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande [EUT L 327, 24.11.2006]. eLearning-programmet har inte förnyats i form av ett sektorsprogram, men dess mål har införlivats med handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007–2013).

Programmets övergripande mål är att främja utbyte, samarbete och rörlighet mellan de europeiska utbildningssystemen så att de blir en kvalitetsreferens för hela världen. Utvecklingen av innehåll, tjänster, pedagogik och rutiner som har innovativa inslag och som bygger på IKT hör till de centrala verksamhetsområdena i programmet.

See also

Senast ändrat den 02.10.2009

Top