Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erasmus Mundus (2004–2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Erasmus Mundus (2004–2008)

Syftet med programmet Erasmus Mundus är att förbättra kvaliteten på den europeiska högre utbildningen genom att främja samarbetet med tredje land och att öka den högre utbildningens attraktionskraft i Europa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 2317/2003/EG av den 5 december 2003 om inrättande av ett program för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredje land (Erasmus Mundus) (2004–2008).

SAMMANFATTNING

Programmet Erasmus Mundus genomförs under perioden den 1 januari 2004–31 december 2008 och erbjuder ett utbud med tydlig ”europeisk” profil på den högre utbildningens område. Programmet ska framför allt syfta till att förbättra den högre utbildningens kvalitet och attraktionskraft i Europa och främja internationell rörlighet för akademiker och studerande. Erasmus Mundus ligger i linje med kommissionens meddelande om utökat samarbete med tredje land inom högre utbildning och kommissionens meddelande om universitetens roll i kunskapens Europa.

Programmets mål

Erasmus Mundus har som övergripande mål att förbättra den europeiska högre utbildningens kvalitet genom att främja samarbete med tredje land för att förbättra utvecklingen av mänskliga resurser och främja dialog och förståelse mellan folk och kulturer. Programmets särskilda mål är att

 • främja hög kvalitet med ett tydligt europeiskt mervärde inom högre utbildning,
 • uppmuntra och göra det möjligt för högt kvalificerade studerande och akademiker från hela världen att förvärva behörighetsbevis och/eller erfarenhet inom EU,
 • utveckla ett mer strukturerat samarbete mellan EU och institutioner i tredje land och en större rörlighet utåt från EU,
 • göra den högre utbildningen mer tillgänglig och förbättra dess synlighet i världen.

I sitt arbete med att uppnå programmets mål beaktar kommissionen gemenskapens allmänna politik för lika möjligheter för kvinnor och män. Kommissionen ser även till att inga grupper av EU-medborgare eller av medborgare i tredje land utestängs eller missgynnas.

Åtgärder

Programmet Erasmus Mundus genomförs med hjälp av följande fem åtgärder:

Erasmus Mundus masterkurser är europeiska utbildningar på masternivå som valts ut av gemenskapen på grundval av de erbjudna kursernas kvalitet. Följande utmärker Erasmus Mundus masterkurser:

 • Minst tre högre utbildningsanstalter från tre olika medlemsstater deltar.
 • Ett studieprogram omfattar studieperioder vid minst två av dessa tre utbildningsanstalter.
 • Det finns inbyggda mekanismer för erkännande av studieperioder i partnerutbildningsanstalter.
 • Studier ger gemensamma, dubbla eller flerfaldiga examina från de deltagande utbildningsanstalterna, och dessa är erkända eller godkända av medlemsstaterna.
 • Ett visst antal platser har reserverats för studerande från tredje land.
 • De har öppna villkor för tillträde, som även beaktar jämställdhets- och rättviseaspekter.
 • Tydliga regler ska följas vid tilldelningen av stipendier till studenter och akademiker.
 • Det finns lämpliga arrangemang för studerande från tredje land (information, inkvartering m.m.).
 • Användning av minst två europeiska språk som talas i de medlemsstater där de deltagande utbildningsanstalterna finns.

Erasmus Mundus masterkurser väljs ut för en period på fem år, med ett årligt förnyelseförfarande.

Stipendierna utgörs av ekonomiskt stöd till studerande och akademiker från tredje land som deltar i Erasmus Mundus masterkurser. Det finns dock vissa villkor för att de studerande och akademikerna ska beviljas sådana stipendier.

De studerande måste komma från ett tredjeland och redan ha avlagt en första examen inom högre utbildning. De får inte vara fast bosatta i någon medlemsstat eller något av de deltagande länderna, och de får inte ha utövat sin huvudsakliga verksamhet i någon medlemsstat eller något av de deltagande länderna i mer än tolv månader under de senaste fem åren. Dessutom måste de godkännas för att skriva in sig i eller vara inskrivna i en Erasmus Mundus masterkurs.

Akademikerna ska vara medborgare i tredje land och inte vara fast bosatta i en medlemsstat eller något av de deltagande länderna. De får inte ha utövat sin huvudsakliga verksamhet i någon medlemsstat eller något av de deltagande länderna i mer än sammanlagt tolv månader under de senaste fem åren. De måste också ha utmärkta akademiska och/eller yrkesmässiga erfarenheter.

Partnerskap med högre utbildningsanstalter i tredje land omfattar, under en period på upp till tre år, en Erasmus Mundus masterkurs och minst en högre utbildningsanstalt från ett tredje land. Syftet är att tillhandahålla en ram för rörlighet mot tredje land. Erkännande av studietider vid värdutbildningsanstalten (i tredjeland) ska säkerställas.

Stödberättigade studerande och akademiker ska vara EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare som har varit lagligt bosatta inom EU i minst tre år (och av andra skäl än studier) innan de påbörjar rörligheten utanför unionens gränser.

Partnerskapsprojekten kan även inbegripa

 • undervisningsuppdrag vid en partnerutbildningsanstalt som stöder utvecklingen av projektets läroplan,
 • utbyte av lärare, utbildare, administratörer och andra relevanta specialister,
 • utveckling och spridning av nya metoder inom högre utbildning, inbegripet användning av informations- och kommunikationsteknik, e-lärande samt öppen utbildning och distansutbildning,
 • utveckling av system för samarbete med högre utbildningsanstalter i tredje land i syfte att erbjuda en kurs i det berörda landet.

Erasmus Mundus stöder verksamhet och åtgärder för att göra den högre utbildningen i Europa mer attraktiv, till exempel, genom att förstärka den europeiska utbildningens profil, synlighet och tillgänglighet. Syftet med åtgärderna kan också vara att förverkliga målen i programmet Erasmus Mundus, t.ex. den internationella dimensionen av kvalitetssäkring, rörlighet och erkännande av studiemeriter, erkännande av europeiska examina i utlandet samt ömsesidigt erkännande av examina med tredje land. De kan också gå ut på att skapa länkar mellan högre utbildning och forskning.

Verksamheterna måste bedrivas i nätverk som omfattar minst tre statliga eller privata organisationer (från tre olika medlemsstater) som är verksamma inom högre utbildning på nationell eller internationell nivå och kan inbegripa organisationer från tredje land. Verksamheterna (som kan inkludera konferenser, arbetsgrupper, utveckling av informations- och kommunikationstekniska verktyg, utarbetande av material för publicering m.m.) kan äga rum i medlemsländerna eller i tredje land.

Tekniska stödåtgärder vid genomförandet av programmet kan inbegripa experter, verkställande eller andra behöriga organ i medlemsstaterna (på kommissionens initiativ) och, om så är nödvändigt, andra former av tekniskt bistånd.

Stödmottagare

Erasmus Mundus är särskilt avsett för

 • högre utbildningsanstalter,
 • studerande med grundexamen från en institution för högre utbildning,
 • akademiker eller forskare,
 • personal som är direkt engagerad i högre utbildning,
 • andra offentliga eller privata organ verksamma på området högre utbildning.

Deltagande länder

Programmet är öppet för deltagande av medlemsstaterna, EES-Eftastaterna och kandidatländerna.

Programmets genomförande

Kommissionen ska säkerställa att programmet genomförs effektivt. En urvalskommitté bestående av personer på hög nivå inom den akademiska världen, vilka företräder mångfalden av högre utbildning i Europeiska unionen, ska utse Erasmus Mundus masterkurser och högre partnerutbildningsanstalter. Erasmus Mundus masterkurser ska förfoga över ett visst antal stipendier. Urvalet av studerande från tredje land ska göras av de utbildningsanstalter som erbjuder Erasmus Mundus masterkurser. PR-verksamheter ska däremot väljas ut av kommissionen.

Vid urvalsförfarandena ska en utjämningsmekanism på europeisk nivå användas för att förhindra en allvarlig obalans mellan olika studieområden, mellan de studerandes och akademikernas nationaliteter samt mellan de medlemsstater där studierna ska bedrivas.

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna se till att det råder samstämmighet och komplementaritet mellan de åtgärder som genomförs inom ramen för detta beslut samt annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder, i synnerhet ramprogrammen för forskning samt samarbetsprogram med tredje land på området högre utbildning.

Medlemsländerna ska se till att programmet genomförs effektivt på nationell nivå (och bland annat utse lämpliga strukturer för ett nära samarbete med kommissionen) med deltagande av alla berörda parter i enlighet med nationell praxis. De ska särskilt sträva efter att undanröja rättsliga och administrativa hinder.

Budget

Den ursprungliga finansieringsramen för perioden 2004–2008 uppgår till 230 miljoner euro. Den har kompletterats med finansiering ur budgeten för bistånd till tredje land och uppgår nu till 296,1 miljoner euro. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Övervakning och utvärdering

Kommissionen ska i samarbete med medlemsländerna regelbundet övervaka programmet. Kommissionen utvärderar regelbundet programmets verkan i stort samt komplementariteten mellan åtgärderna enligt detta program och åtgärder som genomförs i enlighet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder.

Kommissionen ska till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén överlämna följande:

 • En rapport om de ekonomiska konsekvenser som anslutningen av en ny medlemsstat har för programmet, och förslag som behandlar dessa ekonomiska konsekvenser.
 • En preliminär utvärderingsrapport senast den 30 juni 2007 om de resultat som uppnåtts och om de kvalitativa aspekterna på programmets genomförande.
 • Ett meddelande om programmets fortsättning senast den 31 december 2007.
 • En utvärderingsrapport i efterhand senast den 31 december 2009.

Bakgrund

Erasmus Mundus svarar på utmaningarna i Bolognaprocessen som inleddes 1999 och Lissabonstrategin som inleddes 2000. Genom dessa ser man till att det europeiska systemet för högre utbildning får en global attraktionskraft som motsvarar dess kulturella och vetenskapliga traditioner och anpassar de europeiska systemen för utbildning och yrkesutbildning till kunskapssamhällets krav.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2317/2003/EG

20.1.2004 – 31.12.2008

-

EUT L 345, 31.12.2003.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1298/2008/EG av den 16 december 2008 om inrättande av handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009-2013 för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer [EUT L 340, 19.12.2008]. Handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009-2013 bygger på det föregående programmet för perioden 2004-2008. Det nya programmet överensstämmer med kvalitetsmålen i det föregående programmet med vissa justeringar, bland annat utvidgas nu programmet till doktorandnivå, integreras högre utbildningsanstalter i tredjeländer och dessa länders behov på ett effektivare sätt samt tilldelas europeiska deltagare större medel. Vidare, i stället för de tidigare fem åtgärderna, genomförs nu programmet med hjälp av gemensamma program, partnerskap och åtgärder som främjar europeisk högre utbildning.

BEDÖMNING

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Preliminär utvärderingsrapport om Erasmus Mundus-programmet 2004–2008 [KOM(2007) 375 slutlig – ej offentliggjord i EUT]. Under perioden 2004–2006 resulterade Erasmus Mundus i inrättandet av 80 Erasmus Mundus masterkurser, 2 325 stipendier för studenter från tredje land, 19 partnerskap och 23 projekt för att öka attraktionskraften hos den högre utbildningen i Europa. Kommissionen lade fram sina slutsatser och rekommendationer om genomförandet av programmet med utgångspunkt i den externa utvärdering som genomfördes under 2004–2006. Programmets mervärde uppskattades, liksom dess relevans, nytta, ändamålsenlighet, effektivitet och hållbarhet. Erasmus Mundus svarar mot målen i Bolognaprocessen och Lissabonstrategin i fråga om rörlighet, samarbete, förträfflighet och interkulturell förståelse. Den gör det möjligt att försvara den europeiska högre utbildningens plats i världen. Programmet har också möjliggjort ett mer strukturerat samarbete. Det har också lett till att vissa medlemsstater fastställt en rättslig ram för utfärdande av gemensamma, dubbla eller flerfaldiga examina vid partnerskapssamarbete. Det har dock ändå behövts kompletterande finansiering ur budgeten för bistånd till tredje land, för att svara mot den ökade efterfrågan på masterkurser och stipendier. Dessutom har studenter från tredjeland dragit större nytta av programmet än studenterna från EU.

Rekommendationer har utarbetats för att förbättra, förstärka och utvidga programmet, inför utformningen av nästa program. Rekommendationerna gäller utformningen av programmet: att bevilja stipendier även till studerande från EU, att låta programmet omfatta även doktorandstudier, att uppmuntra samarbete och partnerskap med högre utbildningsanstalter i tredje land osv. Rekommendationerna om förvaltningen av programmet gäller bl. a. stipendier, en utökad roll för nationella informationskällor, främjande, spridning och uppföljning av projekt samt utarbetande av en vägledning för bästa praxis för att garantera kvaliteten på masterkurserna. Vad gäller finansieringen av programmet kommer Erasmus Mundus-stipendierna och inskrivningsavgifterna att hållas på en nivå som är internationellt konkurrenskraftig. Kommissionen har för avsikt att öka subventionerna till de universitet som ingår i ett konsortium för Erasmus Mundus masterkurser, så att de bättre svarar mot de verkliga kostnaderna för programmet.

Senast ändrat den 11.09.2009

Top