Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program för att främja icke-statliga organisationer som är verksamma på ungdomsområdet (2004-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Program för att främja icke-statliga organisationer som är verksamma på ungdomsområdet (2004-2006)

Kravet på mer öppenhet i budgetfrågor i Europeiska gemenskaperna utgör ett tillfälle för Europaparlamentet och rådet att anta ett nytt program för att stödja icke-statliga organisationer som verkar på ungdomsområdet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 790/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ som är verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet [Europeiska unionens officiella tidning L 138 av den 30 april 2004].

SAMMANFATTNING

1. Europaparlamentet och rådet har antagit detta beslut inom ramen för den öppenhet i budgetfrågor som infördes genom Europeiska gemenskapernas budgetförordning år 2002 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002), i vilken det fordras att en grundläggande rättsakt fastställs som täcker de befintliga stödinsatserna. Detta krav ger Europaparlamentet och rådet möjlighet att i större utsträckning stödja icke-statliga europeiska organisationer som arbetar på ungdomsområdet, i enlighet med kommissionens vitbok "Nya insatser för Europas ungdom".

2. Dessa organisationer bidrar till att förstärka och effektivisera gemenskapens insatser genom bland annat ungdomsutbyte, program för utbildning, debatt om ungdomspolitik, informationsspridning om EU-insatser och insatser som främjar ungdomars medverkan och initiativ.

3. Genom programmet beviljas bidrag på följande två områden:

  • Driftsbidrag till Europeiska ungdomsforumet, en organisation som i och med att den representerar medlemmarna, dvs. de nationella ungdomsråden samt de internationella icke-statliga ungdomsorganisationerna, har ett ändamål av allmänt europeiskt intresse.
  • Driftsbidrag till internationella icke-statliga ungdomsorganisationer som är ideella organisationer och bedriver ungdomsverksamhet, eller till europeiska nätverk som företräder ideella organisationer vilka bedriver ungdomsverksamhet och där ungdomar medverkar i handläggningen av verksamheten. Bidrag till driftskostnader för internationella icke-statliga ungdomsorganisationer ska beviljas på grundval av årliga inbjudningar att lämna projektförslag.

4. I programmet kan följande länder delta: Europeiska unionens medlemsstater (Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige, Förenade kungariket), de tre EES-länderna (Island, Liechtenstein, Norge) och de två kandidatländerna (Bulgarien och Rumänien) samt Turkiet. Programmet är även öppet för de länder på Balkan som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen för länderna i sydöstra Europa samt vissa länder i Oberoende staters samvälde.

5. I programmet, som har en budget på 13 miljoner euro för perioden 2004-2006, fastställs följande:

  • Forumet ska få bidrag på högst 80 % av sin budget för nödvändiga driftskostnader och de utgifter som är nödvändiga för genomförandet av insatserna. Det beviljade bidraget får inte vara lägre än 2 miljoner euro.
  • De internationella icke-statliga ungdomsorganisationerna ska få bidrag på högst 80 % av sin budget för de administrativa kostnader och driftskostnader som är nödvändiga för att bidragsmottagarna ska kunna genomföra sin normala verksamhet på ett bra sätt, till exempel personalkostnader, allmänna omkostnader, kostnader för interna möten samt kostnader för publikationer, information och utskick. Denna samfinansiering kommer att minska från och med det tredje året.

Europeiska kommissionen ansvarar för programmets genomförande.

6. Senast den 31 december 2007 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om förverkligandet av målen i programmet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 791/2004/CE [antagande enligt medbeslutandeförfarandet COD/2003/0113]

1.5.2004

-

EUT nr L 138, 30.4.2004

AKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007-2013 [Europeiska unionens officiela tidning L 327, 24.11.2006].

Senast ändrat den 20.02.2007

Top