Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsprogram för att främja institutioner, föreningar och insatser med utbildning som mål (2004 - 2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsprogram för att främja institutioner, föreningar och insatser med utbildning som mål (2004 - 2006)

Kravet på mer öppenhet i budgetfrågor inom EU utgör ett tillfälle för Europaparlamentet och rådet att anta ett nytt program för att stödja enskilda insatser inom utbildning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 791/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ som är verksamma på europeisk nivå och för att stödja enskilda insatser på utbildningsområdet [Europeiska unionens officiella tidning L 138 av den 30.4.2004].

SAMMANFATTNING

1. Europaparlamentet och rådet har antagit detta beslut inom ramen för den öppenhet i budgetfrågor som infördes genom Europeiska gemenskapernas budgetförordning år 2002 ((EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002), i vilken det fordras att en grundläggande rättsakt fastställs som täcker de befintliga insatserna för stöd inom utbildning. Detta krav ger Europaparlamentet och rådet möjlighet att i högre grad främja initiativ till förmån för allmän och yrkesinriktad utbildning i Europa.

2. Syftet med programmet är att genomföra insatser som bedrivs antingen av organisationer som är aktiva på europeisk eller internationell nivå för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse inom utbildning, eller enskilda insatser som främjar EU:s verksamhet på detta område, informationsinsatser som rör den europeiska integrationen och de mål som unionen har ställt upp inom ramen för sina internationella förbindelser eller stöd till EU-verksamhet och till EU:s kontaktpunkter på nationell nivå.

Bidragsmottagare

3. Programmet riktar sig till oberoende ideella organ som fungerar som juridisk person, som huvudsakligen verkar inom allmän eller yrkesinriktad utbildning och är inriktade på allmännytta. Dessa organ ska ha varit juridisk person i minst två år.

4. Programmet avser tre huvudområden:

 • Det första området (område 1) omfattar stöd till namngivna institutioner som verkar inom utbildning. Dessa institutioner är:
 • Europeiska högskolan i Brygge och i Natolin (Collège d'Europe) (EN), som erbjuder vidareutbildning med europeisk inriktning i juridik, ekonomi, statsvetenskap, socialvetenskap och humaniora för akademiker med grundexamen.
 • Europeiska universitetsinstitutet i Florens (EN), som genom högre utbildning och forskning bidrar till utvecklingen av Europas kulturella och vetenskapliga arv.
 • Europeiska institutet för offentlig förvaltning i Maastricht (EN), som utbildar nationella tjänstemän och EU-tjänstemän.
 • Europeiska rättsakademien i Trier (DE) (EN) (FR), som erbjuder fortbildning på högskolenivå för verksamma jurister och för dem som arbetar med europeisk rätt.
 • European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EN), för europeisk magisterexamen i mänskliga rättigheter och demokratisering, det avancerade praktikprogrammet samt annan utbildning och forskning som främjar mänskliga rättigheter och demokratisering.
 • Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, vilket arbetar med att förbättra utbildningens kvalitet för elever med särskilda behov och med att införa ett brett europeiskt samarbete på lång sikt på detta område.
 • Internationella centret för europeisk utbildning, som utför undersökningar och erbjuder utbildning och forskning i frågor som rör europeisk och internationell integration, federalism, regionalism och strukturomvandlingen i nutidens samhälle med en federalistisk och övergripande inriktning.

5. Det andra området (område 2) utgörs av stöd till europeiska sammanslutningar som verkar inom allmän och yrkesinriktad utbildning och har medlemmar i minst tolv av EU:s medlemsstater. Det kan röra sig om nationella, regionala eller lokala föreningar som huvudsakligen är verksamma i EU:s medlemsstater, i EES-länderna eller i kandidatländerna. Detta område är öppet för organisationer med ett ändamål av allmänt europeiskt intresse.

6. Det tredje området (område 3) avser stöd till följande verksamhet:

 • Verksamhet inom högre utbildning som rör den europeiska integrationen, särskilt Jean Monnet-professurer (område 3A). Här avses genomförande av undervisning om europeisk integration vid universiteten, inrättande av och stöd till nationella sammanslutningar av professorer med specialisering på europeisk integration, främjande av diskussion och debatt om den europeiska integrationen samt främjande av forskning i ämnen som prioriteras av EU.
 • Verksamhet som bidrar till att förverkliga framtidsmålen för de europeiska utbildningssystemen (område 3B). Här avses framför allt stöd till studier, undersökningar och forskning som rör förverkligandet av de konkreta framtidsmålen, expertmöten, seminarier, konferenser och studiebesök till stöd för genomförandet av det detaljerade arbetsprogrammet för framtidsmålen, förberedelse och genomförande av informationsinsatser och publikationer osv.
 • Stöd till fortbildning i europeisk rätt för domare på nationell nivå och till insatser för att organisera rättsligt samarbete (område 3C).

7. I programmet kan följande länder delta: Europeiska unionens medlemsstater (Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige, Förenade kungariket), de tre EES-länderna (Island, Liechtenstein, Norge) och de två kandidatländerna (Bulgarien och Rumänien) samt Turkiet.

Budget

8. Anslaget på 77 miljoner euro för åren 2004-2006 ska fördelas på följande sätt:

 • Mellan 65 % och 58 % av programmets sammanlagda budget till område 1,
 • mellan 24 % och 20 % av programmets sammanlagda budget till verksamhet inom högre utbildning (område 3A),
 • mellan 14 % et 9 % av programmets sammanlagda budget till verksamhet för att främja utbildningssystemens framtidsmål (område 3B).

9. Däremot måste den procentandel av programmets sammanlagda budget som ska beviljas till område 2 och till verksamhet i samband med fortbildning av domare på nationell nivå (område 3C) ligga under 4 %.

10. Ur detta program bekostas (med undantag för område 1) upp till 75 % av de utgifter som man kan få bidrag till. Vad gäller områdena 2 och 3 beviljas bidraget med ledning av inbjudan att lämna projektförslag. Europeiska kommissionen ansvarar för programmets genomförande.

11. Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2007 överlämna en rapport om förverkligandet av målen i detta program. Europaparlamentet och rådet ska, i enlighet med fördraget, besluta om programmet ska förlängas från och med den 1 januari 2007.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 791/2004/EG [antaget enligt medbeslutandeförfarandet COD/2003/0114]

01.5.2004 - 31.12.2006

-

EUT nr L 138, 30.4.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande [Europeiska unionens officiella tidning L 327, 24.11.2006].

Senast ändrat den 20.02.2007

Top