Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för att främja språkinlärning och språklig mångfald

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsplan för att främja språkinlärning och språklig mångfald

Det huvudsakliga syftet med handlingsplanen är att främja språkinlärning och språklig mångfald. Den fastställer specifika mål och en serie punktinsatser som ska genomföras mellan 2004 och 2006.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 24 juli 2003, med titeln ”Främjande av språkinlärning och språklig mångfald. En handlingsplan för 2004–2006” [KOM(2003) 449 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I en europeisk union där det bor mer än 500 miljoner européer med olika etnisk, kulturell och språklig bakgrund är det viktigare än någonsin att medborgarna har de nödvändiga färdigheterna för att förstå och kommunicera med varandra. Alla europeiska medborgare borde kunna kommunicera i minst två andra språk utöver sitt modersmål.

Europeiska unionens och medlemsländernas roll

Enligt subsidiaritetsprincipen är varje enskilt medlemsland helt ansvarigt för organisationen av sina utbildningssystem och för innehållet i programmen.

EU:s roll på detta område är inte att ersätta medlemsstaternas insatser, utan att stödja och komplettera dessa. EU har dock gjort många specifika insatser för den stora allmänheten i syfte att främja språkundervisningen och språkinlärningen inom ramen för samarbetsprogram på gemenskapsnivå, särskilt på områdena utbildning och kultur samt det audiovisuella och media.

Mål och åtgärder

Handlingsplanen identifierar tre huvudområden för insatser och definierar särskilda mål för vart och ett av dem:

Det första insatsområdet är språk lär man sig under hela livet. Handlingsplanen fastställer för detta ändamål följande särskilda mål:

 • att lära sig ett modersmål och två ytterligare språk så tidigt som möjligt;
 • fortsätta språkinlärning på högstadiet och gymnasiet samt inom yrkesutbildningar;
 • fortsätta språkinlärning inom högre utbildning;
 • uppmuntra språkinlärning för vuxna;
 • utveckla språkinlärning för individer med särskilda behov;
 • bredda utbudet av språk som kan läras ut.

Det andra insatsområdet syftar till att förbättra språkundervisningen, särskilt genom att anpassa skolstrukturen. I detta sammanhang fastställs i handlingsplanen följande särskilda mål:

 • verkställa global skolpolitik för språkinlärning;
 • prida hjälpmedel som har utvecklats för språkundervisning och språkinlärning till en bredare publik;
 • förbättra utbildningen av språklärare;
 • öka tillgången på språklärare;
 • utbilda lärare för att de ska kunna undervisa i sina ämnen på minst ett främmande språk;
 • utvärdera medborgarnas språkkunskaper genom en europeisk indikator för språkkunskaper och göra det lättare att jämföra kompetenser.

Det tredje insatsområdet består i att skapa en språkvänlig miljö. Handlingsplanen fastställer följande särskilda mål:

 • att främja en integrerad strategi för språklig mångfald;
 • att bygga upp språkvänliga samhällen, genom till exempel textning av film eller genom att utnyttja kompetensen hos många tvåspråkiga medborgare;
 • att förbättra tillgången på och deltagandet i inlärningstillfällen.

För att nå dessa mål föreslår handlingsplanen för vart och ett av dem åtgärder som ska vidtas på EU-nivå och som ska komplettera medlemsstaternas initiativ. Dessa åtgärder ska genomföras mellan 2004 och 2006.

Handlingsplanen avser också att inrätta ett ramverk som ska gynna genomförandet av dessa mål, tack vare strukturer som möjliggör mer genomtänkt beslutsfattande (högnivågrupper, utförande av studier osv.), ett mer effektivt delande av information mellan yrkesverksamma och tydliga förfaranden för uppföljning av handlingsplanen.

Ekonomiska anslag och uppföljning av handlingsplanen

De ekonomiska anslagen för 2004–2006 uppgår till 8,2 miljarder euro som ska fördelas mellan programmen Sokrates, Leonardo da Vinci och Media Plus.

Medlemsländerna ska lämna en rapport till kommissionen 2007 om verkställandet av handlingsplanen.

Bakgrund

Under europeiska språkåret 2001 uppmärksammades många sätt att främja språkinlärning och språklig mångfald. Handlingsplanen följer på ett beslut av rådet och resulterar av ett brett samråd med offentliga aktörer, bland annat de europeiska institutionerna, de berörda nationella ministerierna, ett brett spektrum av organisationer som företräder det civila samhället samt allmänheten.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 18 september 2008 – Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande [KOM(2008) 566 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Kommissionens rapport av den 25 september 2007 om genomförandet av handlingsplanen ”Främjande av språkinlärning och språklig mångfald” [KOM(2007) 554 – Ej offentliggjord i EUT]. Medlemsstaterna och kommissionen har gjort stora framsteg i fråga om genomförandet av handlingsplanen för främjande av språkinlärning och språklig mångfald. Av de 47 åtgärder som ingår i handlingsplanen kommer 41 att vara avslutade vid utgången av 2007. Utifrån de nationella rapporterna om uppföljningen av handlingsplanen anser kommissionen att handlingsplanen har haft ett inflytande på reformerna av den nationella språkpolitiken och att den gjort det möjligt att lägga större politisk vikt vid främjandet av språkinlärning, språklig mångfald och flerspråkighet i allmänhet. Sjutton åtgärder för att främja språkinlärning har integrerats i flera europeiska program, främst Sokrates och Leonardo. Stödet kommer att fortsätta eftersom den nya generationen program för 2007–2013 betonar språkinlärning och språklig mångfald. I rapporten noteras dock att det krävs ytterligare ansträngningar i genomförandet av de nationella reformerna, i fråga om kvaliteten på språkundervisningen och lärarutbildningen. Man borde också lägga större vikt vid att öka utbudet av språk som det undervisas i.

See also

Senast ändrat den 13.09.2011

Top