Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för kompetens och rörlighet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsplan för kompetens och rörlighet

Den europeiska arbetsmarknaden kan bara fungera väl om Europas medborgare har friheten att röra sig mellan anställningar, verksamheter, länder eller regioner. Det är kommissionens uppgift att se till att de i fördragen fastställda fria rörlighet för arbetstagare mellan medlemsstaterna, garanteras och fungerar i praktiken. Insatser som syftar till att främja utvecklingen av färdigheter för att åtgärda brister på dessa och för att bekämpa flaskhalsar som bromsar den europeiska ekonomin ingår i processen för att främja arbetsrörlighet. Handlingsplanen är avsedd att garantera att de europeiska arbetsmarknaderna blir öppna och tillgängliga för alla senast år 2005.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 13 februari 2002 till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Kommissionens handlingsplan för kompetens och rörlighet [KOM(2002) 72 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Handlingsplanen utgör ett svar på kraven att öka arbetsrörligheten (det vill säga byte av arbete) för arbetstagare från EU:s fattigare regioner till de mer välbeställda regionerna. Bara 0,1 % av EU:s befolkning bosatte sig i ett annat land under 2000, och bara 1,2 % flyttade till en annan region under 1999. Denna låga geografiska rörlighet är särskilt allvarlig när den begränsar arbetsrörligheten i de mest eftersatta regionerna.

I handlingsplanen fastställs dels de tre viktigaste utmaningarna, nämligen bristen på arbetsrörlighet, låg geografisk rörlighet och svårigheten att få tillgång till information om rörlighet, dels anges vilka insatser som bör genomföras i första hand.

Prioriterade insatser

Kommissionen avser att med beaktande av subsidiaritetsprincipen att genomföra prioriterade insatser som utgör reaktioner på utmaningarna i samband med arbetsrörlighet, geografisk rörlighet och brist på information.

För att åstadkomma betydande framsteg vad gäller rörlighet för arbetstagare inom EU fram till 2005, föreslår kommissionen följande prioriterade insatser:

 • Att öka arbetsrörligheten och utvecklingen av färdigheter.
 • Att förbättra information och synlighet vad gäller anställningsmöjligheter.
 • Att underlätta geografisk rörlighet.

Att öka arbetsrörligheten och utvecklingen av färdigheter innebär

 • att ge alla tillgång till allmän och yrkesinriktad utbildning, bland annat kostnadsfri tillgång till väsentliga färdigheter oavsett ålder. Att införa EU-kvalitetsmärkning för de bästa utbildningssystemen som bygger på IKT (informations- och kommunikationsteknik),
 • att uppmuntra studenter och särskilt kvinnliga studenter att ägna sig åt studier inom matematik, naturvetenskap och teknik,
 • att förbättra nivån på allmän utbildning och särskilt att bättre integrera unga funktionshindrade, ungdomar med inlärningssvårigheter, invandrare och etniska minoriteter i utbildningssystemen,
 • att se till att det finns bättre kontakter mellan utbildningsvärlden och arbetslivet, och att inrätta ett kommunikationsnätverk mellan organ inom den privata sektorn och utbildningssektorn,
 • att låta arbetstagare, särskilt de äldre, delta i fortbildning vid företag, och att ge företag och arbetstagare incitament till detta,
 • att belöna företag och offentliga organ som tillämpar särskilt innovativa strategier för livslångt lärande,
 • att fastställa tydliga färdigheter inom IKT med ledning av europeiska standarder och system för godkännande och erkännande,
 • att förbättra bevakningen av IKT-färdigheter med hänsyn till företagens krav, och införa detaljerade beskrivningar av färdigheter,
 • att fastställa en europeisk ram för att bedöma och erkänna informell och icke-formell utbildning samt yrkeserfarenhet,
 • att fortsätta med utarbetandet av sådana instrument som Europass, den europeiska meritförteckningen och portföljen fram till år 2003 och samtidigt fastställa ett system som möjliggör en ackumulering av kvalifikationer som förvärvats vid olika utbildningsanstalter och i olika länder,
 • att öka anslagen till personalutveckling.

6. Att underlätta geografisk rörlighet innebär

 • att rätten till vistelse och arbete i en annan medlemsstat bibehålls, även vad gäller arbetstagarnas sociala trygghet,
 • att införa ett europeiskt sjukförsäkringskort. Kommissionen föreslår att man inför ett elektroniskt kort som ersätter den nuvarande E111-blanketten för sjukförsäkring, så att rätten till sjukvård garanteras överallt i Europeiska unionen och likaså ersättningen av denna vård av den egna medlemsstaten,
 • att införa överförbara rättigheter till kompletterande pension,
 • att göra erkännandet av kvalifikationer för reglerade yrken tydligare och enklare. Reglerade yrken omfattas av en rad direktiv (DE) (EN) (FR). Dessa direktiv kommer inom en snar framtid att ersättas av ett enda direktiv som omfattar alla reglerade yrken (DE) (EN) (FR).
 • att öka insatserna för att inrätta en gemensam marknad för gränsöverskridande tjänster och undanröja hindren för etableringsfriheten,
 • att reformera skatte- och förmånssystemen för att underlätta rörligheten mellan regionerna i en medlemsstat,
 • att tidigare börja inlärningen av främmande språk, senast vid åtta års ålder, så att man vid slutet av den obligatoriska skolgången (16 eller 18 år) behärskar två främmande EU-språk,
 • att uppmuntra till att en betydande del, exempelvis en tredjedel, av den högre utbildningen fullgörs i en annan medlemsstat,
 • att införa ett europeiskt system för frivilliga kvalitetsstandarder inom allmän och yrkesinriktad utbildning för att främja rörlighet inom icke-reglerade yrken,
 • att avskaffa lokala, regionala eller nationella hinder i kollektiva avtal beträffande kvalifikationer,
 • att fastställa en europeisk invandringspolitik, och ge medborgare i tredje land som är bosatta i en medlemsstat europeiska rättigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas rättigheter, särskilt vad gäller uppehåll, arbete och social trygghet.

Förbättrad information och tydlighet vad gäller möjligheter till anställning innebär följande:

 • Att inrätta en enhetlig Internetplats med information om rörlighet inom EU, och en mer fullständig informationstjänst om reglerade yrken. En EU-portal om inlärningsmöjligheter kommer att upprättas före slutet av 2002. För närvarande kan man hitta praktisk information om medborgarnas rättigheter att bo och arbeta i andra medlemsstater, samt om andra rättigheter och möjligheter i Europeiska unionen på Europe Direct, där det även finns länkar till instanser där man kan får information och råd på nationell, regional och lokal nivå,
 • att utveckla EURES (EU:s databas för lediga platser), och fastställa ett formellt system för klassificering av arbeten, så att EURES blir ett dagligt hjälpmedel för de nationella arbetsförmedlingarna,
 • att lansera en EU-omfattande informationskampanj om rörlighet samt kampanjer inom olika sektorer.

Kommissionen kommer att årligen utvärdera genomförandet av denna handlingsplan vid Europeiska rådets vårmöte.

Bakgrund

Målen som fastställdes i Lissabon i mars 2000, nämligen kvantitativ och kvalitativ förbättring av sysselsättningen, förstärkning av den sociala sammanhållningen och inrättandet av ett europeiskt kunskapsområde, kräver en kvalificerad och flexibel arbetskraft på mer öppna och mer tillgängliga europeiska arbetsmarknader. I denna handlingsplan uppmanas medlemsstaterna, företagen och arbetstagarna själva att svara på arbetsmarknadens nya krav och man vänder sig till de europeiska regeringarna med ett konkret kortsiktigt mål, nämligen att införa ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Till följd av meddelandet om de nya europeiska arbetsmarknaderna, vilket har lett till att man startade en debatt om rörlighet vid Europeiska rådets möte i Stockholm i mars 2001, har kommissionen gett i uppdrag åt en arbetsgrupp på hög nivå att utarbeta en rapport, som utgör grunden till denna handlingsplan.

Detta dokument bygger även på nya europeiska initiativ som är avsedda att förverkliga ett europeiskt område för livslångt lärande och bidra till medborgarnas rörlighet (se särskilt rådets och Europaparlamentets rekommendation (esdeenfr) om rörlighet och handlingsplanen (esdeenfr) i samband med denna, godkänd av medlemsstaterna).

För att förverkliga mer tillgängliga och öppnare arbetsmarknader inom EU fram till år 2005 avser kommissionen att se till att denna handlingsplan beaktas vid den kommande översynen av den europeiska sysselsättningsstrategin och i alla initiativ för inrättandet av ett europeiskt område för livslångt lärande.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 25 januari 2007: "Slutrapport om genomförandet av kommissionens handlingsplan för kompetens och rörlighet" [KOM(2007) 24 slutlig- ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionen utvärderar handlingsplanen, särskilt i ljuset av 2004 års rapport, eftersom några av insatserna precis införts, och de nya integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning 2005-2008.

Handlingsplanen bidrar till att förverkliga europeiska arbetsmarknader som är öppna och tillgängliga för alla och som kännetecknas av följande:

 • Ökad arbetsrörlighet och kompetensutveckling med ledning av referenskriterier som antogs av rådet i maj 2003 och som bör uppnås senast 2010. Sedan 2004 har ett antal insatser införts, exempelvis har man inom forskning 2005 antagit initiativet "Forskare i Europa" (EN), Europeiska stadgan för forskare och en uppförandekod för rekrytering av forskare (EN/FR)(pdf). Kvalifikationer och kunskaper blir lättare att erkänna tack vare Europass som tillför en enhetlig ram för att de blir tydliga och överförbara, och genom det pågående arbetet med en europeisk referensram för kvalifikationer för icke-reglerade yrken. Inom informations- och kommunikationsteknik bör det bli lättare att förstå vilka slags färdigheter yrkesverksamma inom IKT besitter tack vare den europeiska övergripande ramen för IKT-kompetens som är under utarbetande. I detta sammanhang bör man även stödja livslångt lärande och fortbildning, bland annat genom övergripande strategier för lärande som bör vara färdigställda före slutet av 2006.
 • Lättare rörlighet mellan länder. Det blir lättare att flytta till ett annat land tack vare Europeiska sjukförsäkringskortet (esdeenfr), samordnandet av de sociala trygghetssystemen, erkännandet av yrkeskvalifikationer för reglerade yrken (esdeenfr), eller Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet, minskade hinder i samband med pensionssystemen eller underlättandet av vistelserna i EU för forskare från länder utanför unionen. Mer allmänt har EU godkänt åtgärder inom invandringspolitik på EU-nivå för att underlätta för europeiska medborgare och deras familjer att resa och bosätta sig inom EU (direktiv 2004/38/EG). Parallellt framskrider arbetet om hanteringen av laglig invandring på EU-nivå (grönboken (esdeenfr)från januari 2005 och kommissionens meddelande om en strategisk plan för laglig migration (esdeenfr)).
 • Bättre information och tydligare anställningsmöjligheter. Detta torde i större grad säkerställas genom portalen "Ditt Europa" där det finns information för arbetstagare, studerande och företag, eller via Eures-portalen där man numera kan komma in direkt till alla annonser om lediga jobb som offentliggörs av arbetsförmedlingarna. Dessutom erbjuder portalen för rörlighet för forskare, Eracareers, ett system med personligt stöd till forskare via nätverket Eramore med 200 rörlighetscentrum i mer än 30 länder.

Emellertid måste vissa frågor behandlas på ett lämpligt sätt för att handlingsplanen ska genomföras bättre och för att européerna ska känna till vilka rättigheter och möjligheter de har vid flyttning till andra arbeten och länder. Följande viktiga områden återstår:

 • Livslångt lärande, särskilt enhetliga övergripande strategier för alla, samt åtgärder för incitament och mekanismer för att dela upp kostnaderna så att arbetskraften blir anpassbar och flexibel i enlighet med sysselsättningsriktlinjerna och gemenskapens Lissabonprogram.
 • IKT-färdigheter med mer investering i EU:s specifika konkurrenskraftiga tillgångar och där man beaktar faktauppgifter vid diskussionerna om de angelägna frågorna.
 • Undanröjandet av juridiska, administrativa och kulturella hinder mot rörlighet i syfte att inrätta en verklig europeisk arbetsmarknad. Därför bör man fortsätta arbetet med icke-reglerade yrken och utarbeta nya initiativ inom exempelvis språkliga färdigheter eller lämplig utbildning före all rörlighet. Dessa ingår i det nya övergripande synsättet som föreslås i den årliga verksamhetsrapporten för 2006, där man förespråkar ett nytt partnerskap mellan kommissionen och medlemsstaterna för att ta itu med den övergripande uppgiften som är att skapa fler och bättre arbetstillfällen
 • En ram för ekonomisk invandring så att den blir en tillgång för EU:s ekonomiska och sociala utveckling och företagens konkurrenskraft.
 • Ett integrerat tillvägagångssätt för rörlighet i enlighet med gemenskapens Lissabonprogram och de nya sysselsättningsriktlinjerna (2005-2008).

Europaparlamentets och rådets rekommendation (EG) nr 2006/961 av den 18 december 2006 om gränsöverskridande rörlighet inom gemenskapen i utbildningssyfte: Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet (esdeenfr)[Europeiska unionens officiella tidning L 394, 30.12.2006].

Meddelande av den 6 februari 2004 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Rapport om genomförandet av kommissionens handlingsplan för kompetens och rörlighet [KOM (2004) 66 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Globalt sett tenderar den ekonomiska tillväxten att sjunka (år 2002 låg ökningen av BNP i EU kring 1 %, medan man förutser att tillväxten för 2003 kommer att ligga på 0,8 %), och den därav följande minskningen av lediga arbetstillfällen kan leda till att benägenheten att byta arbete minskar, vilket kan ha negativa konsekvenser för arbetsrörligheten allmänt sett. År 2002 var exempelvis andelen arbetstagare som stannade mindre än ett år hos samma arbetsgivare (16,4 %) lägre än procentandelen för år 2000 (17,5 %).

I rapporten sammanfattas de positiva och negativa resultaten som hittills uppnåtts. Här anges också att rådet antagit en rad riktmärken för arbetsrörligheten, vilka ska uppnås fram till 2010. Arbetsrörligheten har också kunnat främjas genom ramen Europass som främjar kvalifikationernas tydlighet och överförbarhet. Trots de förseningar i antagandet av utkastet till direktiv om att harmonisera erkännandet av kvalifikationer samt utkastet till direktiv om arbetsrelaterad invandring har det skett framsteg i de förutsättningar som gynnar geografisk rörlighet, bland annat tack vare det europeiska sjukförsäkringskortet (esdeenfr) och en bättre samordning av rättigheterna till social trygghet. Dessutom har informationen och tydligheten vad gäller lediga arbetstillfällen främjats via positiva åtgärder som öppnandet av en europeisk portal (EN) om arbetsrörlighet, lanseringen av informationskampanjen om rörlighet samt moderniseringen av EURES.

Dessutom betonar kommissionen den allt större vikt den fäster vid dessa frågor i de aktuella riktlinjerna för sysselsättning samt i arbetet i samband med dessa inom ramen för programmet Utbildning 2010. I den nya europeiska sysselsättningsstrategin som antogs av rådet den 22 juli 2003 uppmanas medlemsstaterna att förbättra erkännandet av och tydligheten i kvalifikationer och färdigheter, göra det lättare att föra över rättigheterna till social trygghet och pensionsrättigheter, erbjuda lämpliga incitament i skattesystemet och beakta de aspekter av invandringen som berör arbetsmarkanden. I strategin manas också till att arbetssökande i hela EU senast 2005 ska kunna få tillgång till alla lediga plaster som annonseras av medlemsstaternas arbetsförmedlingar. Medlemsstaterna uppmanas också till att införa strategier för livslångt lärande som har en nära koppling till utbildningssystemens framtidsmål.

Slutligen räknar kommissionen upp de områden där det ännu behövs nya insatser, nämligen:

 • Att utveckla färdigheter inom ramen för livslångt lärande, särskilt vad gäller IKT-färdigheter,
 • att se till att vuxna, arbetstagare eller arbetssökande verkligen har tillträde till fortbildning,
 • att ungdomar utrustas med grundläggande färdigheter som är användbara på arbetsmarkanden och nödvändiga för att delta i livslångt lärande,
 • att främja initiativ avsedda för att arbetstagare ska komma in på arbetsmarknaden, hålla sig kvar där och avancera,
 • att där det är nödvändigt förbättra överförbarheten av rättigheterna till social trygghet, inbegripet pensioner, i hela Europeiska unionen.

Man måste dock även fortsätta med att undanröja hinder för arbetsrörlighet och geografisk rörlighet.

Rådets resolution (esdeenfr) av den 3 juni 2002 om kompetens och rörlighet [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 162 av den 6 juli 2002].

Senast ändrat den 28.06.2007

Top