Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vitboken om ungdomsfrågor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vitboken om ungdomsfrågor

Huvudsyftet med detta meddelande är att föreslå en ny ram för samarbete mellan de olika aktörerna inom ungdomsfrågor för att på ett bättre sätt få ungdomarna att medverka i de beslut som gäller dem.

RÄTTSAKT

Kommissionens vitbok av den 21 november 2001 "Nya insatser för Europas ungdom" [KOM(2001) 681 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Under de senaste åren har Europa upplevt ekonomiska och sociokulturella förändringar som haft betydande påverkan på ungdomen. I ett hopp att svara på ungdomarnas förväntningar genom att ge dem möjligheter att uttrycka sina idéer och på ett bättre sätt engagera sig i våra samhällen, har kommissionen antagit denna vitbok efter breda samråd med alla berörda parter på både nationell och EU-nivå, inklusive ungdomarna själva.

Vitboken om ungdomsfrågor, som är resultatet av ett brett samråd på nationell och europeisk nivå, är även tänkt som en reaktion på ungdomarnas avståndstagande från de traditionella formerna för deltagande i det offentliga livet, och i den manas till ett aktivt engagemang av unga européer i den anda som förespråkas i vitboken om styrelseformer (EN) (FR).

För att hjälpa länderna i Europeiska unionen (EU) och Europas regioner att genomföra insatser för Europas ungdomar föreslås i vitboken en ny ram för samarbete. Den innehåller två huvudtankar: att förstärka samarbetet mellan EU-länderna och att på bättre sätt beakta ungdomsdimensionen i de politiska åtgärderna i olika sektorer.

Att förstärka samarbetet mellan EU-länderna

Den "öppna samordningsmetoden" främjar samarbete mellan EU-länderna och möjliggör tillvaratagandet av goda lösningar i hela Europa. Metoden består i att man fastställer riktlinjer för unionen tillsammans med tidsplaner för att på kort, medellång och längre sikt uppnå mål som fastställts av EU-länderna. Den innehåller även mekanismer för övervakning. I vitboken föreslås att det ska finnas en samordnare på nationell nivå som ska fungera som kommissionens kontaktperson i ungdomsfrågor.

De frågor som prioriteras för denna arbetsmetod gäller följande:

  • förnyade former för ungdomarnas deltagande i det offentliga livet. Kommissionen föreslår att det allmänt införs regionala och nationella ungdomsråd samt att Europeiskt ungdomsforum omorganiseras så att det blir mer representativt. Under 2003 och 2004 kommer kommissionen att starta pilotprojekt för att främja ungdomarnas engagemang;
  • bättre information i Europafrågor. I detta syfte föreslår kommissionen att man inrättar en portal och ett elektroniskt forum för att ungdomar ska kunna få information och uttrycka sina åsikter;
  • främjande av volontärtjänstgöring. Som lärorik erfarenhet och sätt att integrera ungdomar i samhället spelar volontärtjänstgöring idag en viktig roll både på europeisk nivå inom ramen för Europeiska volontärtjänsten (EVT ingår nu i programmet Aktiv ungdom), på nationell regional och lokal nivå, där EU-länderna uppmanas att göra större insatser för att undanröja de sista hindren mot rörlighet;
  • bättre kunskaper i ungdomsfrågor. Vägen till detta är bland annat en uppkoppling i nätverk av strukturer och forskningsarbete i hela Europa.

Att ta med ungdomsdimensionen i de politiska åtgärderna på olika områden

Vitboken innehåller en uppmaning om att bättre beakta ungdomarnas behov vid formuleringen av nationella och europeiska politiska åtgärder. Särskilt berörda områden är sysselsättning och social integrering, i synnerhet kampen mot rasism och främlingsfientlighet, samt utbildning, livslångt lärande och mobilitet. Den invecklade frågan som gäller ungdomarnas självständighet ingår också i det framtida arbetsprogrammet.

Bakgrund

På grundval av artikel 149 i fördraget om Europeiska gemenskapen (numera artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) har under de senaste årtiondena olika EU-insatser utarbetats som direkt eller indirekt berört ungdomar. Insatserna har främst gällt allmän utbildning, men även sysselsättning och yrkesutbildning och informationsteknik. Ett samarbete mellan EU-länderna har också inletts kring frågor som gäller ungdomsutbyte och rörlighet för ungdomar.

Alla dessa särskilda insatser har ständigt fått stöd av Europaparlamentet och rådet, vid antagandet av programmen eller i form av resolutioner om bland annat ungdomarnas medverkan eller deras sociala integrering, och senare om ungdomarnas initiativförmåga. Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har regelbundet avgett positiva och uppmuntrande yttranden om olika frågor som gäller ungdomar. Det återstod emellertid att ta tillvara denna mängd information och att utveckla denna början till samarbete till förmån för ungdomarna och tillsammans med dem.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet av den 22 oktober 2004, om uppföljningen av vitboken om Nya insatser för Europas ungdom: åtgärder som vidtagits inom ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet [KOM(2004) 694 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionen sammanfattar den verksamhet som genomförts sedan vitboken offentliggjordes, såväl vad gäller det uppdrag som kommissionen fått av rådet som de lärdomar som alla inblandade bidragit med. Alla åtaganden som har följt på vitboken har fullgjorts och en omfattande mobilisering av ungdomar, ungdomsorganisationer, offentliga myndigheter, ministrar och europeiska institutioner har ägt rum.

För att undvika att de nya insatser som följt på vitboken inte avstannar anser kommissionen att rådet bör ta hänsyn till följande aspekter:

  • det är nödvändigt att fundera över vad som ska prioriteras inom ramen för det europeiska samarbetet;
  • balansen mellan flexibilitet och effektivitet i den öppna samordningsmetoden måste undersökas;
  • den öppna samordningsmetoden måste leda till effektiva insatser på nationell nivå för att det ska finns stöd och engagemang från ungdomarnas sida;
  • det ska finnas ett regelbundet, strukturerat och effektivt samråd med ungdomar både på nationell och på europeisk nivå.

Senast ändrat den 13.04.2011

Top