Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Högre utbildning – samarbete mellan EU och länder utanför EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Högre utbildning – samarbete mellan EU och länder utanför EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Utökat samarbete med länder utanför EU inom högre utbildning – KOM(2001) 385 slutlig

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs en strategi och bestämmelser för att stärka samarbetet mellan EU och länder utanför EU angående högre utbildning.

Syftet med meddelandet är att

 • stärka EU:s ställning som högklassig utbildningsmiljö,
 • stödja moderniseringsåtgärder i partnerländer utanför EU,
 • främja gemensamma värderingar och bättre insikt i olika kulturer,
 • bistå EU-länderna och deras institutioner för högre utbildning i deras internationaliseringsåtgärder,
 • förbättra kvaliteten på tjänster och mänskliga resurser genom ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis.

VIKTIGA PUNKTER

 • Med strategin som läggs fram i detta meddelande hoppas man kunna ta vara på erfarenheter från EU-program som programmet Erasmus+ på bästa sätt, då dessa program bl.a. syftar till att öka den internationella dimensionen för utbildning genom partnerskap mellan högre institutioner för högre utbildning i EU och länder utanför EU.
 • I strategin uppmanar man till multilaterala nätverk och partnerskap med länder som har institutioner för högre utbildning som liknar dem som finns i EU, så att universiteten i fråga kan komma överens i frågor såsom
  • det akademiska innehållet i kurser som utbytesstudenter deltar i,
  • system för att ta hand om studenterna under deras vistelse utomlands,
  • system för hem- och värduniversitetens erkännande av studierna, med hjälp av modellen i Europeiska systemet för poängöverföring*.
 • I strategin betonas även att det inte räcker med utbyte av studenter för att samarbetet mellan EU och länder utanför EU när det gäller högre utbildning ska vara effektivt, utan det är även nödvändigt med personalutbyte och gemensamma program.
 • För att främja EU som en högklassig miljö för lärande runtom i världen, föreslås det i strategin att man ska förbättra möjligheterna för Europastudier i andra länder genom att utvidga nätverket med EU-studiecentrum och Jean Monnet-professurer (befattningar för professorer specialiserade på europeisk integration runtom i världen).
 • Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna, som finansieras genom Horisont 2020, kompletterar strategin genom att främja gränsöverskridande rörlighet för forskare och doktorander.

BAKGRUND

Europeiska universitet har visat goda resultat vad gäller internationellt samarbete. Till exempel har de gjort det enklare att ta fram internationella kursplaner och gemensamma examina, finansiera internationell forskning och internationella forskningsprojekt och främja student-, personal- och kunskapsutbyte. Inte bara förbättras kvaliteten på utbildning genom samarbetet, utan detta främjar även innovation och skapar arbetstillfällen genom rörlighet och ger personal och studenter möjligheter att vidga sina vyer.

VIKTIGA BEGREPP

* Europeiska systemet för poängöverföring: ett akademiskt poängsystem som har utformats för att göra det enklare för studenter att flytta mellan olika länder. Det används i de flesta länderna inom det europeiska området för högre utbildning och flera länder utanför detta område.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utökat samarbete med tredje land inom högre utbildning (KOM(2001) 385 slutlig, 18.7.2001)

Senast ändrat 26.10.2015

Top