Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europass-utbildning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europass-utbildning

1) SYFTE

Att möjliggöra för personer som genomgår varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning, att tillbringa en period av yrkesutbildning i ett annat medlemsland. Att införa ett dokument som kallas "Europass-utbildning" för att på gemenskapsnivå intyga att en period av yrkesutbildning fullgjorts i ett annat medlemsland.

2) RÄTTSAKT

Rådets beslut 1999/51/EG av den 21 december 1998 om främjande av europeiska utbildningsavsnitt i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 17 av den 22 januari 1999].

3) SAMMANFATTNING

Definitioner

Europeiska utbildningsavsnitt: när det finns en överenskommelse om användningen av Europass-utbildning, varje period av yrkesutbildning som en person genomgår i ett annat medlemsland (värdmedlemsland) än den där personen genomgår en varvad utbildning (sändande medlemsland) inom ramen för denna utbildning.

Person som genomgår varvad utbildning: varje person som oberoende av sin ålder deltar i en yrkesutbildning, oavsett nivå och inbegripet högre utbildning. Denna utbildning, som erkänns eller intygas av de behöriga myndigheterna i det sändande medlemslandet, enligt den lagstiftning, de förfaranden eller den praxis som är i kraft där, omfattar strukturerade perioder av utbildning, vid ett företag och i förekommande fall vid en utbildningsanstalt eller ett utbildningscentrum, oberoende av deltagarens status (om han har ett anställningsavtal, ett lärlingsavtal, eller är elev eller studerande).

Handledare: varje person som hos en privat eller en offentlig arbetsgivare eller vid en utbildningsanstalt eller ett utbildningscentrum i värdmedlemslandet har till uppgift att hjälpa, informera, leda och följa personer under utbildning under deras europeiska utbildningsavsnitt.

Europass-utbildning: dokument i vilket det fastställs att innehavaren har fullgjort en eller flera perioder av varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning, i ett annat medlemsland enligt de villkor som definieras i beslutet.

Mottagande partner: organ i värdmedlemslandet (företag, utbildningsanstalt eller utbildningscentrum) med vilket ett partnerskap har upprättats med det organ som ansvarar för att anordna utbildning i det sändande medlemslandet, i syfte att fullgöra ett europeiskt utbildningsavsnitt.

Medlemsländerna ska inom ramen för sina respektive system för yrkesutbildning anta nödvändiga åtgärder för att personer som genomgår varvad utbildning ska kunna fullfölja ett europeiskt utbildningsavsnitt som

  • utgör en integrerad del av den utbildning som genomgås i det sändande medlemslandet,
  • är resultatet av ett partnerskap mellan utbildningsorganet i det sändande medlemslandet och den mottagande partnern, i vilket man har kommit överens om innehållet, målen, varaktigheten och de närmare bestämmelserna för det europeiska utbildningsavsnittet,
  • följs upp av en handledare,
  • intygas av det organ som ansvarar för att anordna utbildning i det sändande medlemslandet.

Ett intyg kallat "Europass-utbildning" ska utfärdas till alla personer som har genomgått ett europeiskt utbildningsavsnitt. Intyget är ett gemenskapsdokument som ska

  • ange den yrkesutbildning som genomgåtts och inom vilken det europeiska utbildningsavsnittet har fullgjorts, samt den kvalifikation eller det examensbevis som utbildningen har lett till,
  • ange den sändande och den mottagande partnern samt innehållet i och varaktigheten för det europeiska utbildningsavsnittet,
  • fastställa handledarens befattning,
  • utfärdas av det organ som ansvarar för anordnandet av utbildningen i det sändande medlemslandet och undertecknas av den sändande och den mottagande partnern samt av deltagaren.

Dessa bestämmelser gäller även när det europeiska utbildningsavsnittet omfattar en rad utbildningsperioder i flera medlemsländer. Eftersom intyget om Europass-utbildning ska underlätta erkännandet av yrkesutbildning ska uppgifterna om att utbildningsavsnitt eller utbildningsperioder har fullgjorts i andra medlemsländer anges på gemenskapens olika språk.

Kommissionens ska se till att detta beslut genomförs i överenskommelse med gemenskapens program och initiativ inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

Kommissionen ska säkerställa en lämplig produktion samt spridning och uppföljning av Europass-utbildning i nära samarbete med medlemsländerna. Varje medlemsland ska utse ett eller flera organ som ska säkerställa samordningen och genomförandet på nationell nivå, i nära samarbete med arbetsmarknadens parter samt, vid behov, med representativa organisationer för varvad utbildning. Varje medlemsland ska vidta åtgärder för att underlätta tillgången till Europass-utbildning, möjliggöra utvärdering av vidtagna åtgärder och främja lika möjligheter. Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsländerna införa ett system för ömsesidig information och samordning. Kommissionen och medlemsländerna ska ta hänsyn till betydelsen av små och medelstora företag samt av hantverksföretag och till dessa företags särskilda krav.

Finansieringsramen för genomförandet av åtgärder för uppmuntrande och kompletterande åtgärder under perioden från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2004 uppgår till 7,3 miljoner euro.

Tre år efter antagandet av beslutet ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om genomförandet, utvärdera dess inverkan på främjandet av rörlighet i den varvade utbildningen, däribland lärlingsutbildning, föreslå eventuella korrigerande åtgärder avsedda att höja effektiviteten samt lägga fram de förslag den anser nödvändiga, däribland i budgetfrågor.

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 51/99/EG

01.01.2000

-

EUT L 17, 22.01.1999

4) tillämpning

5) ytterligare åtgärder

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Rapport om genomförandet av rådets beslut 1999/51/EG av den 21 december 1998 om främjande av europeiska utbildningsavsnitt i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning[KOM (2002)0214 slutlig av den 22 maj 2002 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

I rapporten understryks att ett stort antal europeiska utbildningsavsnitt genomgås inom ramen för programmet Leonardo da Vinci, medan övriga europeiska program (Sokrates, Ungdom och Equal) spelar en underordnad roll. Medlemsländerna har utsett nationella kontaktorgan (pdf) som har till uppgift att genomföra, främja och informera om initiativet på nationell nivå. Sedan 2000 har ungefär 19 300 intyg om Europass-utbildning utfärdats, varav 10 000 i Tyskland, 3 000 i Frankrike och 2000 i Förenade kungariket. De främsta värdländerna för dessa utbildningsavsnitt är Förenade kungariket följt av Spanien, Tyskland och Frankrike. Varaktigheten varierar mellan 3 och 15 veckor. De flesta mottagare är kvinnor (ungefär 55 %) och i åldersgruppen 17-23 år. De mest eftersökta yrkena är i hotell- och restaurangbranschen samt inom turism. Utvärderingar har gjorts på nationell nivå. På europeisk nivå planeras en interimsutvärdering till december 2002.

See also

Ytterligare upplysningar kan hämtas på det behöriga generaldirektoratets webbplats (DE) (EN) (FR) på Internet där flera sidor ägnas åt initiativet Europass-utbildning.

Senast ändrat den 07.10.2005

Top