Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvalitet på den högre utbildningen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kvalitet på den högre utbildningen

Europa är världsledande inom utbildning. För att fortsätta vara i framkant rekommenderar europeiska utbildningsministrar att det införs mekanismer för kvalitetsbedömning av och kvalitetssäkring inom systemen för högre utbildning.

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation 98/561/EG om europeiskt samarbete om kvalitetssäkring i den högre utbildningen.

SAMMANFATTNING

Länderna i Europeiska unionen beslutade år 1998 att inrätta öppna system för kvalitetsbedömning av och kvalitetssäkring inom den högre utbildningen. För att värna om och förbättra kvaliteten för högre utbildning och samtidigt ta de nationella villkoren, den europeiska dimensionen och internationella krav i beaktande, skulle dessa system innehålla följande element:

 • Oberoende och självständighet hos de organ som ansvarar för kvalitetsbedömning och kvalitetssäkring.
 • Utvärderingsförfaranden som är relaterade till hur institutionerna ser sig själva.
 • Intern och extern kvalitetsbedömning.
 • Deltagande av alla aktörer (lärare, förvaltning, nuvarande och före detta studenter, arbetsmarknadens parter, sammanslutningar för yrkesverksamma, utländska experter etc.).
 • Offentliggörande av utvärderingar.

År 2006 uppmanades det i en gemensam rekommendation från Europaparlamentet och rådet att införa interna kvalitetssäkringssystem som följer de normer och riktlinjer fastställda i Bergen genom Bolognaprocessen. Dessutom skulle ett europeiskt register över kvalitetssäkringsorgan (EQAR) skapas. Rekommendationen uppmanade medlemsstaterna att möjliggöra för läroanstalterna inom högre utbildning att utse ett kvalitetssäkrings- eller ackrediteringsorgan från EQAR:s förteckning som stämmer överens med deras behov och profil. Organet måste dock vara förenligt med medlemsstatens nationella lagstiftning eller godkännas av de nationella myndigheterna.

Rapporter vart tredje år

För att övervaka framstegen inom kvalitetssäkring för högre utbildning utarbetas rapporter. Stora framsteg har gjorts, men man har även identifierat några brister. Luckor som gäller hur kvalitetssäkringen understöder reformer inom den högre utbildningen anges i rapporten från 2014. Dessa är t.ex. att öka tillgången, förbättra anställbarheten och internationaliseringen eller utöka doktorandutbildningarna och personalstrategierna. För att överbrygga klyftorna måste kvalitetssäkring komma att bli ett stöd i skapandet av en intern kvalitetskultur inom läroanstalterna för högre utbildning snarare än ett avbockningsförfarande.

Det finns ett behov av ett sektorbaserat synsätt på kvalitetssäkring samt av att komma fram till om det är möjligt att identifiera några sektoröverskridande grundprinciper och riktlinjer som kan tillämpas på alla kvalifikationer.

Planerade åtgärder

Följande åtgärder anges för att förbättra europeiskt samarbete för kvalitetssäkring gällande livslångt lärande:

 • Samråd om behovet av och genomförbarheten för att förbättra samstämmigheten för kvalitetssäkring i olika delsektorer inom utbildning.
 • Reform av de europeiska normerna och riktlinjerna med fokus på att öka kvalitetsnormerna snarare än de förfarandemässiga tillvägagångssätten. Tillämpningsområdet för dessa ska även utökas.
 • Samverkan mellan befintliga verktyg för att fortsätta att främja verktyg för insyn och kvalitetssäkring, som t.ex. EQF, Eqavet och Europass.
 • Arbete med medlemsstaterna för att uppmuntra till att fler kvalitetssäkringsorgan ansöker om att tas upp i EQAR-registret och för att tillåta organ registrerade i utländska EQAR-register att arbeta i medlemsstaternas system för högre utbildning.
 • Främjande av samarbete för kvalitetssäkring på internationell nivå, genom politisk dialog med flera partner. Det ska även fungera som en grund för partnerskap med läroanstalter för högre utbildning i hela världen (genom Erasmus+).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rekommendation 98/561/EU

-

-

EGT L 270, 7.10.1998

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/143/EU av den 15 februari 2006 om ytterligare europeiskt samarbete om kvalitetssäkring i den högre utbildningen (EUT L 64, 4.3.2006).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om framstegen med kvalitetssäkring i den högre utbildningen (KOM(2009) 487 slutlig, 21.9.2009).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Rapport om framstegen med kvalitetssäkring i den högre utbildningen (COM(2014) 29 final, 28.1.2014 - ej offentliggjord i EUT).

Rådets slutsatser av den 20 maj 2014 om kvalitetssäkring inom utbildningen (EUT C 183, 14.6.2014).

Senast ändrat den 06.07.2014

Top