Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbetsprogram mellan Europeiska gemenskapen och USA

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Samarbetsprogram mellan Europeiska gemenskapen och USA

Huvudsyftet med detta program är att upprätta ett samarbete inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen och USA.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2001/196/EG av den 26 februari 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning.

SAMMANFATTNING

Med hänsyn till de goda resultat som uppnåtts under den första etappen (1995-1999) har rådet beslutat att förlänga samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen och USA för åren 2000-2005.

Programmets mål ska vara att

 • främja ömsesidig förståelse mellan folken i Europeiska gemenskapen och USA,
 • förbättra kvaliteten på personalutveckling,
 • uppmuntra till olika innovativa och välgrundade insatser med inriktning på studerande med varaktiga effekter,
 • förbättra kvaliteten på rörlighet över Atlanten för studerande,
 • uppmuntra till utbyte av sakkunskap om ny teknik inom högre utbildning och yrkesutbildning,
 • främja partnerskap mellan institut för allmän och yrkesinriktad utbildning, yrkesorganisationer, offentliga myndigheter, den privata sektorn och andra sammanslutningar,
 • stärka det mervärde som Europeiska gemenskapens och USA:s deltagande i samarbetet över Atlanten inom allmän och yrkesinriktad utbildning ger,
 • komplettera relevanta bilaterala program mellan medlemsländerna i Europeiska gemenskapen och USA.

Samarbetet bygger på följande grundprinciper:

 • Fullständig respekt för ansvarsområdena hos medlemsländerna i Europeiska gemenskapen och USA:s delstater samt för självbestämmandet inom institut för allmän och yrkesinriktad utbildning.
 • Den verksamhet som genomförs enligt avtalet ska vara till ömsesidig nytta för båda parter.
 • Effektiv finansiering av en mängd innovativa projekt, som bildar nya strukturer och förbindelser.
 • Brett deltagande i alla länder.
 • Ömsesidigt erkännande av all geografisk, kulturell och social mångfald.
 • Urval av projekt genom tävlan.

Enligt bilagan till avtalet ska samarbetet omfatta följande typer av verksamhet:

 • Projekt för gemensamma EG/USA-konsortier: varje konsortium (som måste bestå av tre aktiva deltagare från varje sida) kommer att få bidrag under högst tre år. Bidragsberättigande verksamhet kan omfatta förberedelser eller utveckling av projekt, rörlighetsprojekt för studerande, inbegripet praktik på arbetsplatser, strukturerat utbyte av studerande, lärare, utbildare och andra personer som arbetar inom sektorn för allmän och yrkesinriktad utbildning, projekt om innovativa kursplaner, korta intensivprogram, gemensamma kursmoduler samt spridning av nya undervisningsmetoder.
 • Finansiering inom ramen för Fulbright/EU-programmet av stipendier för studier, forskning och föreläsning i EU-frågor och förbindelser mellan EU och Amerikas förenta stater.
 • Kompletterande åtgärder för att öka erfarenhetsutbytet inom högre utbildning och yrkesutbildning (konferenser, studier osv.).

En gemensam kommitté inrättas bestående av lika många företrädare för varje part. Kommittén ska sammanträda vartannat år för att granska samarbetsverksamheten och avge en rapport om nivån på, situationen för och effektiviteten av samarbetsverksamheten.

Samarbetsverksamheten ska finansieras av båda parterna. Varje part ska finansiera sin egen verksamhet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2001/196/EG [antagande: samråd CNS/2000/263]

1.3.2001

-

EGT L 71, 13.3.2001

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut nr 2006/910/EG av den 4 december 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning. [Europeiska unionens officiella tidning L 346, 9.12.2006].

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning. [Europeiska unionens officiella tidning L 346, 9.12.2006].

Meddelande från kommissionen av den 27 juni 2005 om utvärdering av samarbetsprogrammen mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater inom högre utbildning och yrkesutbildning samt mellan Europeiska gemenskapen och Kanada inom högre utbildning och yrkesutbildning [KOM(2005) 0274 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionen redovisar läget för genomförandet av samarbetsprogrammet mellan Europeiska unionen och USA. Med ledning av positiva utvärderingar som gjorts av utomstående konstaterar kommissionen att programmet i stort lyckats upprätta långsiktiga partnerskap inom högre och yrkesinriktad utbildning. Nästa alla projekt har lyckats få till stånd studentutbyte inom gemensamma eller gemensamt utarbetade kursplaner. Av rapporten framgår att programmen uppnått målet att höja kvaliteten på högre och yrkesinriktad utbildning.

Kommissionen lägger fram experternas förslag på hur man kan förbättra vissa aspekter av programmet men preciserar att det inte finns några stora brister. Man nämner också att det finns möjligheter som inte tagits tillvara på grund av otillräckliga budgetmedel.

See also

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om samarbetet mellan EU och USA inom högre och yrkesinriktad utbildning (EN).

Senast ändrat den 15.12.2006

Top