Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Leonardo da Vinci (2000-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Leonardo da Vinci (2000-2006)

Leonardo da Vinci syftar till att bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att främja utvecklingen av livslångt lärande och säkerställa ett fortsatt samarbete på gemenskapsnivå av aktörerna inom yrkesutbildningområdet

RÄTTSAKT

Rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning "Leonardo da Vinci" [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Med utgångspunkt i erfarenheterna från den första etappen av programmet Leonardo da Vinci samt de mål som sattes upp i kommissionens meddelande "För ett kunskapens Europa" inrättas genom detta beslut den andra etappen av åtgärdsprogrammet Leonardo da Vinci för genomförande av en yrkesutbildningspolitik under tiden 1 januari 2000 - 31 december 2006.

Programmets viktigaste mål är följande:

 • Att förbättra färdigheter och kvalifikationer hos deltagare i grundläggande yrkesutbildning på alla nivåer, särskilt hos ungdomar, genom varvad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för att främja anställbarhet.
 • Att förbättra kvalitet och tillgänglighet vad gäller den fortsatta yrkesutbildningen och möjligheterna till ett livslångt förvärv av färdigheter och kvalifikationer för att öka och utveckla anpassningsförmågan.
 • Att främja och förstärka yrkesutbildningens bidrag till förnyelseprocessen i syfte att förbättra konkurrenskraften och företagarandan.

Genomförandet av dessa mål på gemenskapsnivå ska understödja och komplettera medlemsstaternas politik på detta område. Kommissionen ska se till att åtgärderna inom ramen för detta program genomförs i överensstämmelse med annan relevant gemenskapspolitik och andra gemenskapsåtgärder.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas människor som är missgynnade på arbetsmarknaden, däribland människor med funktionshinder, och metoder som gör det lättare för dessa människor att få tillträde till yrkesutbildning, främjandet av jämställdhet och lika möjligheter för kvinnor och män samt kampen mot diskriminering.

Målen för detta program ska uppnås med hjälp av följande åtgärder:

 • Stöd till gränsöverskridande rörlighet för personer som genomgår yrkesutbildning och för dem som ansvarar för yrkesutbildning i Europa.
 • Stöd till pilotprojekt som bygger på gränsöverskridande partnerskap och som syftar till att stimulera förnyelse och kvalitet inom yrkesutbildningen.
 • Främjande av kunskaper i språk, inklusive de språk som är mindre utbredda och i vilka undervisning förekommer i mindre utsträckning, samt förståelse för olika kulturer i samband med yrkesutbildning.
 • Utveckling av gränsöverskridande nätverk som underlättar utbyte av erfarenheter och god praxis.
 • Utveckling och uppdatering av referensmaterial och jämförbara uppgifter på gemenskapsnivå.
 • Utveckling av gemensamma åtgärder tillsammans med andra EU-program.
 • Utarbetande av kompletterande åtgärder.

Vid genomförandet av dessa åtgärder ska enligt beslutet särskilt stöd till gränsöverskridande åtgärder finnas tillgängligt för att främja användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom yrkesutbildningen.

Programmet är öppet för alla privata och/eller offentliga organ och institutioner som är verksamma inom yrkesutbildning, särskilt för följande:

 • Yrkesutbildningsinstitutioner, utbildningscentrum och andra utbildningsorgan på alla nivåer, inklusive universitet.
 • Forskningscentrum och andra forskningsinstitutioner.
 • Företag och företagssammanslutningar, särskilt små och medelstora företag.
 • Branschorganisationer, däribland handelskammare.
 • Arbetsmarknadens parter på alla nivåer.
 • Lokala myndigheter och organisationer.
 • Ideella och icke-statliga organisationer.

Kommissionen ska ansvara för genomförandet av gemenskapsåtgärderna inom programmet. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att programmet ska fungera på ett effektivt sätt på nationell nivå. De ska i synnerhet utse nationella byråer (EN) för det operativa genomförandet av programmet.

De förslag som lämnas in till följd av inbjudan att lämna förslag ska väljas ut enligt något av följande förfaranden:

 • Förfarande A för rörlighetsåtgärder. Det allmänna syftet med dessa projekt är att erbjuda privatpersoner finansiella medel för att genomgå yrkesutbildning utomlands. Förfarandet handläggs av nationella kontor som får ett totalt årligt stöd från kommissionen.
 • Förfarande B för pilotprojekt (utom för temaåtgärder), språkkunskaper och gränsöverskridande nätverk. Detta urvalsförfarande består av två led varvid deltagarlandet bedömer och väljer ut preliminära projektförslag medan kommissionen, bedömer och rangordnar de slutliga projektförslagen.
 • Förfarande C för referensmaterial, temaåtgärder, gemensamma åtgärder, europeiska organisationers projekt. Detta är ett centraliserat förfarande där kommissionen ansvarar för avtalshantering, handläggning och uppföljning av projekten.

Kommissionen ska biträdas av en kommitté bestående av företrädare för varje medlemsstat med kommissionens företrädare som ordförande.

Vid genomförandet av programmet ska kommissionen sträva efter att utveckla den sociala dialogen på gemenskapsnivå i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.

Kommissionen ska biträdas av Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och säkerställa att samordning sker med Europeiska stiftelsen för yrkesutbildning.

Deltagandet i programmet ska vara öppet för EU:s medlemsstater (Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Storbritannien), de tre EES-länderna (Island, Liechtenstein och Norge) samt de två anslutningsländerna (Bulgarien och Rumänien). Också Turkiet förväntas kunna delta från och med 2004.

Kommissionen ska förstärka sitt samarbete med tredje land och med behöriga internationella organisationer.

Kommissionen ska regelbundet övervaka detta program i samarbete med medlemsstaterna. På grundval av de rapporter som ska läggas fram av medlemsstaterna senast den 31 december 2003 respektive den 30 juni 2007 ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén överlämna följande:

 • Senast den 30 juni 2002 en andra interimsrapport om programmets inledande operativa genomförande.
 • Senast den 30 juni 2004 en interimsrapport om programmets genomförande.
 • Senast den 31 december 2004 ett meddelande om programmets förlängning. Detta meddelande ska eventuellt innehålla ett lämpligt förslag.
 • Senast den 31 december 2007 en slutrapport om programmets genomförande.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets beslut 1999/382/EG

26.4.1999 - 31.12.2006

-

EUT L 146, 11.06.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Förordning (EG) 885/2004

01.05.2004

-

EUT L 168, 01.05.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande [Europeiska unionens officiella tidning L327, 24.11.2006].

Meddelande från kommissionen - Delrapport om genomförandet av den andra etappen av Leonardo da Vinci-programmet (2000-2006) [KOM(2004) 152 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Över lag verkar Leonardo da Vinci II-programmets mål och prioriteringar uppfylla de viktigaste förväntningarna och kraven hos programmets faktiska projektansökare och deltagare. I rapporten konstateras att över 80 % av budgeten under de första fyra åren har gått till åtgärderna för rörlighet och till pilotprojekt. Detta lämnar inte mycket utrymme i budgeten åt andra initiativ, som förmodligen borde ges mer stöd.

Siffrorna för 2000-2003 visar tydligt att åtgärderna för rörlighet och pilotprojekt har varit effektiva medan övriga åtgärder inte haft samma genomslagskraft:

 • Gränsöverskridande rörlighet. En total budget på cirka 300 miljoner euro har anslagits för cirka 7 000 praktikprojekt och cirka 2 300 utbytesprojekt. Sammanlagt har omkring 143 000 studerande och unga arbetstagare samt 22 000 lärare deltagit.
 • Pilotprojekt. 825 pilotprojekt har beviljats bidrag motsvarande en budget på totalt 271 miljoner euro. Mer än 8 000 organisationer har deltagit.
 • Språkkunskaper. 88 språkprojekt har beviljats bidrag motsvarande sammanlagt 26,7 miljoner euro, och cirka 800 organisationer har medverkat. Ingen ifrågasätter vikten av språk- och kulturkunskap inom yrkesutbildningen i EU, men projektansökarna tycks inte förstå åtgärdens värde och mål. I den externa utvärderingen rekommenderas att åtgärden språkkunskaper integreras med åtgärden pilotprojekt.
 • Gränsöverskridande nätverk. 45 gränsöverskridande nätverk har beviljats bidrag på sammanlagt 13,1 miljoner euro och cirka 720 organisationer har deltagit. Nätverkens speciella roll måste vidareutvecklas och tydliggöras. Framför allt måste nätverkens möjligheter att komplettera "vanliga" projekt förstärkas.
 • Referensmaterial. 46 gränsöverskridande projekt har beviljats bidrag på sammanlagt 19 miljoner euro, och 500 organisationer har deltagit. Strategin med inbjudningar att lämna projektförslag har inte fungerat som det var tänkt, och därför beslutade kommissionen under 2002 att utlysa flera anbudsinfordringar för att samla in nödvändig statistik.
 • Gemensamma åtgärder med andra gemenskapsprogram. 37 projekt har beviljats bidrag på sammanlagt 7,6 miljoner euro, och omkring 300 organisationer har deltagit. Hittills har det endast varit fråga om samarbetsprojekt med programmen Ungdom och Sokrates. Administrationen av denna åtgärd är dock tungrodd, vilket har begränsat genomförandet.

I rapporten betonas bland annat den positiva effekt som decentraliseringen av en stor del av programmets verksamhet till de nationella myndigheterna och de nationella programkontoren haft på programmets genomförande. I rapporten dras dessutom slutsatsen att programmets effektivitet har förbättrats jämfört med den föregående tioårsperioden.

Rapport från kommissionen - Europeiska kommissionens första delrapport om det praktiska genomförandet av den andra etappen av Leonardo da Vinci-programmet (2000-2006) [KOM(2002) 315 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]. Genom att Europeiska rådet i Lissabon bekräftade den betydelse som livslångt lärande har när det gäller att göra Europeiska unionen till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi sattes strategin för allmän och yrkesinriktad utbildning i ett nytt perspektiv. Skapandet av ett europeiskt område för livslång allmän och yrkesinriktad utbildning har blivit den vägledande principen för all programverksamhet. Alla projektförslag som lämnas in måste därför knyta an till en av dessa prioriterade insatser:

 • Att värdesätta lärandet, erkännande av lärande eller till överföring och ömsesidigt erkännande av formella utbildnings- och examensbevis.
 • Att främja nya former av lärande och undervisning (t.ex. lära sig att lära) samt grundläggande färdigheter inom yrkesutbildning (t.ex. IKT-färdigheter och främmande språk).
 • Att förbättra studie- och yrkesvägledning genom utbyte av erfarenheter och standarder.

Genom att minska antalet prioriteringar från sex till tre (genom kommissionens beslut av den 20 januari 2000) har programmet förenklats och förtydligats för användarna.

I rapporten understryks ansträngningarna att decentralisera organisationen och förvaltningen av programmet till förmån för nationella myndigheter och programkontor (EN). Omkring 83 % av programmets budgetmedel förvaltas numera av de nationella programkontoren. Kommissionen är ansvarig för att programmet genomförs i överensstämmelse med rådets beslut och biträds därvid av programkommittén, som består av företrädare för medlemsstaterna, kandidatländerna och arbetsmarknadens parter. Decentraliseringen har lett till att flexibiliteten har ökat och till att tiden för urvalsprocessen har minskat till i genomsnitt sju månader.

Med hänsyn till framgången för förfarande A för transnationella rörlighetsprojekt, där 75 500 individuella stipendier har tilldelats till ett värde av sammanlagt 141,2 miljoner euro i EU-bidrag, beslutade kommissionen att lägga större vikt vid dessa projekt. I detta sammanhang önskar kommissionen att instrumenten för erkännande av utlandserfarenhet ska förbättras, särskilt inom ramen för Europass-utbildning.

När det gäller förfarande B är pilotprojekt det avgjort största programområdet med 36 % av den totala budgeten. Under 2000 och 2001 valdes 373 pilotprojekt ut, varav 45 gällde språkkompetens och 27 skapande av nätverk. Mot bakgrund av programområdets framgång hos allmänheten beslutade kommissionen att öka anslagen till pilotprojekt. När det gäller förfarande C däremot är resultaten inte lika positiva. Under de första två åren finansierades endast 5 temaprojekt, 7 gemensamma åtgärder för att främja samordning mellan Leonardo-programmet och andra gemenskapsinitiativ samt 27 projekt för insamling av jämförbara uppgifter. Kommissionen har dock beslutat att göra dessa instrument mer lättillgängliga och att stärka aspekten livslångt lärande.

Nätverket Euroguidance (DE) (EN) (FR) som i första hand ska främja rörlighet över gränserna i Europa, stödja utbytet av information om system för utbildning och yrkesutbildning och om kvalifikationer i Europa omfattar för närvarande 50 centrum spridda över samtliga deltagarländer. Nätverket spelar en viktig roll vid genomförandet av den europeiska strategin för livslångt lärande och kommer att ge ett viktigt bidrag till det europeiska forumet för yrkesvägledning.

När det gäller målgruppernas deltagande i utbildningsprojekt planerar kommissionen att ytterligare förenkla förfarandet för att underlätta medverkan av små och medelstora företag, att lyfta fram lika möjligheter (DE, EN, FR) för att öka kvinnors aktiva deltagande och att öka deltagandet av kandidatländerna. Turkiet är det enda kandidatland som ännu inte deltar i programmet.

Kommissionen ämnar öka spridningen av resultaten genom att bygga upp en databas på Internet, upprätta en handlingsplan för tillvaratagande av projektresultat och stärka komplementariteten mellan Leonardo da Vinci-programmet och andra finansieringsinstrument som ska bidra till utvecklingen av den mänskliga resurspotentialen, i synnerhet Europeiska socialfonden (ESF), och den europeiska sysselsättningsstrategin.

Senast ändrat den 21.02.2007

Top