Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

SAMMANFATTNING

Cirka 75 miljoner människor i Europeiska unionen (EU) har låga kvalifikationer, eller inga kvalifikationer alls, vilket gör att de löper tre gånger större risk att bli arbetslösa jämfört med dem som har höga kvalifikationer.

För att hjälpa dem att utveckla sina färdigheter och hitta jobb har EU skapat ett särskilt organ för att stödja yrkesutbildningspolitiken inom EU och hjälpa EU-länderna att omsätta den i praktiken.

VAD ÄR SYFTET MED CEDEFOP?

Syftet med Cedefop, Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, är att stödja EU-kommissionen i att främja yrkesutbildning och utveckla och genomföra en gemensam yrkesutbildningspolitik genom sina vetenskapliga och tekniska verksamheter.

Cedefop arbetar nära EU-kommissionen, EU-länderna, arbetsgivare och fackföreningar samt yrkesutbildningsforskare och utövare. Det ger dem uppdaterad information om utvecklingen inom yrkesutbildning samt möjligheter att debattera politik.

VIKTIGA PUNKTER

Cedefops främsta uppgifter är att

 • sammanställa dokumentation om yrkesutbildning och bidra till utvecklingen av yrkesutbildningsforskning, tillhandahålla statistiska uppgifter och politiska analyser som stöd för beslutsfattande inom yrkesutbildning och öka medvetenheten om yrkesutbildningens värde,
 • sprida information via sin webbplats, publikationer, studier, konferenser och seminarier,
 • stödja en gemensam strategi för att stärka EU:s samarbete inom utvecklingspolitik inom yrkesutbildning,
 • stimulera till debatt om utvecklingen på arbetsmarknaden och ändrade behov av kompetens och kvalifikationer.

Arbete

Cedefops arbete kan delas in i följande fyra huvudrubriker:

 • 1.

  Politiska analyser : Man har fått i uppdrag att rapportera om EU-ländernas framsteg på vägen mot att uppnå gemensamt överenskomna politiska mål för yrkesutbildning och finansiering av yrkesutbildning.

 • 2.

  Utveckla livslångt lärande: Man övervakar och ser över trender och den politiska utvecklingen i samband med livslångt lärande (dvs. lärande i alla skeden i livet). Genom arbetet förses beslutsfattarna med data och analyser och det skapas möjligheter till kunskapsutbyte och utbyte av bästa praxis inom utbildning.

 • 3.

  Identifiera kompetensbehov: Man analyserar potentiella obalanser på EU:s arbetsmarknad. I arbetet undersöks färdighets- och kompetensbehov inom utvalda sektorer och man letar efter en gemensam EU-strategi för att övervaka förändrade kompetensbehov.

 • 4.

  Förstå kvalifikationer: Arbetet bidrar till att utforma gemensamma EU-instrument och principer på utbildningsområdet för att hjälpa människor att utvecklas och byta karriär när som helst i livet. Cedefop sprider till exempel information om EU:s instrument, såsom den europeiska ramen för kvalifikationer (EQF), det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) och Europass.

Nätverk

Cedefop arbetar med två huvudsakliga nätverk:

 • ReferNet, ett nätverk som ger information om de nationella yrkesutbildningssystemen och politik i EU-länderna samt Island och Norge.
 • Skillsnet, som sammanför högt kvalificerade forskare och experter från hela världen för att presentera och diskutera metoder för forskning och analys om nya och förändrade behov av färdigheter.

BAKGRUND

Cedefop är ett av EU:s decentraliserade organ. Det grundades 1975 och flyttade från Berlin till Thessaloniki 1995.

År 2015 firade man 40 års bidrag till yrkesutbildningen i Europa och 20 år med säte i Grekland.

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 337/75

16.2.1975

-

EGT L 39, 13.2.1975, s. 1-4

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 1946/93

26.7.1993

-

EGT L 181, 23.7.1993, s. 11-12

Förordning (EG) nr 1131/94

1.9.1994

-

EGT L 127, 19.5.1994, s. 1

Förordning (EG) nr 251/95

1.3.1995

-

EGT L 30, 9.2.1995, s. 1-2

Förordning (EG) nr 354/95

1.1.1995

-

EGT L 41, 23.2.1995, s. 1

Förordning (EG) nr 1655/2003

1.10.2003

-

EUT L 245, 29.9.2003, s. 41-43

Förordning (EG) nr 2051/2004

21.12.2004

-

EUT L 355, 1.12.2004, s. 1-3

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet, Europeiska parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om den externa utvärderingen av Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (KOM(2008) 356 slutlig, 13.6.2008)

Senast ändrat 30.09.2015

Top