Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernisering av de offentliga arbetsförmedlingarna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernisering av de offentliga arbetsförmedlingarna

Offentliga arbetsförmedlingar är den första anhalten för många arbetssökande och spelar därför en viktig roll när det gäller att förverkliga arbetsmarknadspolitiken. Om offentliga arbetsförmedlingar i hela Europeiska unionen (EU) har ett närmare samarbete bör det bidra till att uppfylla målet i Europa 2020-strategin om 75 % sysselsättning.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen: Modernisering av de offentliga arbetsförmedlingarna för genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin (KOM(98) 641 slutlig av den 13 november 1998).

SAMMANFATTNING

Offentliga arbetsförmedlingar är den första anhalten för många arbetssökande och spelar därför en viktig roll när det gäller att förverkliga arbetsmarknadspolitiken. Om offentliga arbetsförmedlingar i hela Europeiska unionen (EU) har ett närmare samarbete bör det bidra till att uppfylla målet i Europa 2020-strategin om 75 % sysselsättning.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Det är en överblick över vilken roll offentliga arbetsförmedlingar spelar i EU:s sysselsättningsstrategi och över den snabbt föränderliga miljö där de är verksamma. I meddelandet konstateras att deras roll, arbetsmetoder och mål behöver utvecklas. Meddelandet banade också väg för ett beslut som antogs 2014 om att inrätta ett nätverk av arbetsförmedlingar över hela EU för perioden 2014-2020.

VIKTIGA PUNKTER

De offentliga arbetsförmedlingarnas roll i att införa den europeiska sysselsättningsstrategin

Källa till information om arbetsmarknaden: De samlar in uppgifter om lediga tjänster och möjliga sökande och tillhandahåller information om möjligheter till utbildning/fortbildning.

Förmedling: De visar lediga tjänster som behöver tillsättas och försöker matcha tillgången på arbete mot efterfrågan.

Marknadsanpassning: Genom sin medverkan i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken kan de offentliga arbetsförmedlingarna bidra till att balansera tillgång och efterfrågan på arbete genom t.ex. program som minskar kunskapsklyftorna.

Skilda modeller för arbetsförmedlingarna

De offentliga arbetsförmedlingarnas effektivitet när det gäller att förverkliga arbetsmarknadsprogram varierar mellan EU-länderna på grund av skillnader i ansvarsområden, organisation, redskap och arbetsmarknader.

En miljö under utveckling

Profilen på de arbetssökande förändras (fler högutbildade unga personer, fler kvinnor, åldrande arbetskraft osv.).

Arbetsgivarnas behov förändras (övergång till tjänsteekonomi).

De tekniska förändringarna går snabbt och konkurrenskraften måste behållas.

Anställningsförhållandena förändras (entreprenad, mer flextid osv.).

Arbetslöshetssiffrorna är ihållande höga.

Samarbete mellan arbetsförmedlingar

Offentliga arbetsförmedlingar har arbetat tillsammans informellt på EU-nivå sedan 1997 och är engagerade i genomförandet av EU:s sysselsättningsriktlinjer och i att förverkliga de tillhörande nationella handlingsplanerna.

Mer samarbete mellan arbetsförmedlingarna har setts som mycket viktigt för sysselsättningsmålen i Europa 2020-strategin. År 2014 beslutade därför EU att inrätta ett nätverk med en stabil rättslig grund för att intensifiera samarbetet mellan EU-ländernas offentliga arbetsförmedlingar.

Syftet med nätverket är att

använda riktmärken för att jämföra arbetsförmedlingarnas resultat,

identifiera evidensbaserad god praxis och främja ömsesidigt lärande,

främja bättre tillhandahållande av tjänster hos offentliga arbetsförmedlingar, däribland ungdomsgarantin,

bidra till den europeiska sysselsättningsstrategin och de motsvarande nationella åtgärderna.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om offentliga arbetsförmedlingar.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 28.5.2014, s. 32-39).

Senast ändrat den 20.04.2015

Top