Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd för gravida arbetstagare och nyblivna mödrar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd för gravida arbetstagare och nyblivna mödrar

SAMMANFATTNING

I detta direktiv fastställs de grundläggande rättigheterna för alla kvinnor under och efter graviditeten i EU. Direktivet är ett av flera ”särdirektiv” som antogs enligt ramdirektivet 89/391/EEG om säkerhet och hälsa för arbetstagare på arbetsplatsen.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Detta direktiv syftar till att skydda hälsa och säkerhet för kvinnor på arbetsplatsen som är gravida* eller nyligen har fött barn* och för kvinnor som ammar*.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna är skyldiga att informera arbetsgivare och kvinnliga arbetstagare om Europeiska kommissionens riktlinjer om risker för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen orsakade av farliga ämnen och industriprocesser.

Där risker identifieras är arbetsgivarna skyldiga att vidta åtgärder för att skydda kvinnliga arbetstagare som berörs, och t.ex. ge dem andra arbetsuppgifter eller bevilja ledighet.

Om ledighet beviljas måste arbetsgivaren garantera anställningsrättigheter och utbetalning av skälig ersättning för att kompensera för eventuellt inkomstbortfall.

Gravida arbetstagare är inte skyldiga att arbeta nattskift, förutsatt att de uppvisar läkarintyg.

Gravida arbetstagare får genomgå mödravårdsläkarundersökningar under arbetstid med bibehållen lön.

I direktivet föreskrivs 14 veckors barnledighet varav två veckor som måste ske före födseln.

Kvinnor får inte avskedas från arbetet på grund av graviditet och barnledighet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 24 november 1992.

BAKGRUND

Direktiv 92/85/EEG - gravida arbetstagare på Europeiska arbetsmiljöbyråns webbplats

VIKTIGA BEGREPP

*Gravid arbetstagare: en kvinna som underrättar arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt nationell lagstiftning och/eller nationell praxis.

*Arbetstagare som nyligen har fött barn: en kvinna som nyligen har fött barn enligt definitionen i nationell lagstiftning och/eller nationell praxis och som underrättar arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt nationell lagstiftning och/eller praxis.

*Arbetstagare som ammar: en kvinna som ammar enligt definitionen i nationell lagstiftning och/eller nationell praxis och som underrättar arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt nationell lagstiftning och/eller praxis.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 92/85/EEG

24.11.1992

19.10.1994

EGT L 348, 28.11.1992, s. 1-7

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 348, 27.6.2007, s. 21-24

Direktiv 2014/27/EG

25.3.2014

1.6.2015

EUT L 65, 5.3.2014, s. 1-7

Senast ändrat 14.10.2015

Top