Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Likabehandling i arbetslivet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Likabehandling i arbetslivet

I detta direktiv fastställs en allmän ram som ska säkerställa likabehandling av personer oberoende av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på arbetsplatser inom Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling.

SAMMANFATTNING

Syftet med direktivet är att säkerställa att personer med särskild religion eller övertygelse, ålder, sexuell läggning eller särskilt funktionshinder inte utsätts för diskriminering utan i stället åtnjuter likabehandling på arbetsplatsen.

Vilken typ av diskriminering omfattas i direktivet?

Direktivet omfattar både direkt diskriminering (olika behandling på grund av särskilda egenskaper) och indirekt diskriminering (en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt som särskilt missgynnar personer i ovanstående kategorier jämfört med andra personer). Trakasserier som skapar en fientlig stämning anses vara diskriminering.

För vilka gäller direktivet och för vilka gäller det inte?

Direktivet gäller för alla personer, vare sig de arbetar inom den offentliga eller privata sektorn, i fråga om:

  • villkor för tillträde till anställning eller till verksamhet som egenföretagare, inklusive urvalskriterier och krav för anställning, inbegripet befordran,
  • yrkesutbildning,
  • anställnings- och arbetsvillkor (inklusive avskedande och löner),
  • medlemskap och medverkan i en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller i andra organisationer vars medlemmar utövar ett visst yrke.

Direktivet omfattar inte olika behandling på grund av nationalitet eller utbetalningar från offentliga system, däribland offentliga system för social trygghet eller socialt skydd.

Vad kan göras för att stoppa diskriminering?

EU-länder är skyldiga att säkerställa att alla som anser sig förfördelade på grund av att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem har tillgång till rättsliga och/eller administrativa förfaranden. Detta tillämpas även efter det att den situation i vilken diskrimineringen uppges ha förekommit har upphört. Ytterligare detaljer angående rättsmedel och rättstillämpning finns i kapitel II i direktivet.

Hur kan situationen förbättras?

Enligt en rapport (COM(2014) 2 final) om detta direktiv och direktivet om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung är den största utmaningen att öka medvetenheten om det befintliga skyddet och att säkerställa att direktiven tillämpas bättre praktiskt sett.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/78/EG

2.12.2000

2.12.2003

EGT L 303, 2.12.2000

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Gemensam rapport om tillämpningen av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (direktivet om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung) och av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (direktivet om likabehandling i arbetslivet) (COM(2014) 2 final, 17.1.2014 - ej offentliggjord i EUT).

Senast ändrat den 27.06.2014

Top