Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbetstider ombord på fartyg som anlöper hamnar i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arbetstider ombord på fartyg som anlöper hamnar i EU

SAMMANFATTNING

Med detta direktiv vill man bekämpa snedvridningar av konkurrensen från rederier utanför EU, och skydda hälsan och säkerheten för sjömän ombord på fartyg som anlöper hamnar i Europeiska unionen (EU).

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det syftar till att tillhandahålla förfaranden för att verifiera och verkställa att fartyg som anlöper hamnar i EU-länder efterlever direktiv 1999/63/EG (ändrat genom direktiv 2009/13/EG), där det anges arbetstidsregler för sjömän, däribland timmar, vila, betald semester och lämplighet för arbete.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna, genom utsedda hamnstatsinspektörer, utför inspektioner ombord på sjögående fartyg som anlöper deras hamnar, oavsett i vilket land fartygen är registrerade. Fiskebåtar omfattas inte av direktivet.

Inspektioner äger rum i synnerhet efter att ett klagomål mottagits av befälhavaren, en besättningsmedlem eller någon person eller organisation med legitimt intresse för den säkra driften av fartyget, för levnads- och arbetsförhållandena ombord eller för förebyggande av föroreningar.

Genom inspektionerna avgörs följande:

Om det finns en tablå med en beskrivning av arbetsorganisationen ombord på en lättåtkomlig plats.

Om det förs journaler över arbetstider och vilotider ombord och om dessa är godkända av den behöriga myndigheten i det land där fartyget är registrerat.

Om det verkar som om sjömännen kan vara utmattade, utförs en mer detaljerad inspektion för att avgöra om de dokumenterade arbetstiderna överensstämmer med bestämmelserna och om de har åtföljts.

För att åtgärda eventuella förhållanden som är uppenbart farliga för säkerheten eller hälsan, får EU-landet förbjuda fartyget att lämna hamnen tills bristerna har åtgärdats eller besättningen har blivit utvilad.

Om ett fartyg hindras från att lämna hamnen, ska befälhavaren, ägaren eller en tjänsteperson i flagglandet eller registreringslandet, eller en diplomatisk representant, meddelas om beslutet och om eventuella korrigerande åtgärder som krävs.

Om ett fartyg blir obefogat försenat, har ägaren rätt till kompensation för alla förluster eller skador man drabbats av. Bevisbördan ligger då på fartygsägaren, som även har rätt att överklaga kvarhållning.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det började gälla den 20 januari 2000.

Se mer information om 2006 års sjöarbetskonvention på Internationella arbetsorganisationens webbplats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/95/EG av den 13 december 1999 om tillsyn av efterlevnaden av bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1999/95/EG

20.1.2000

30.6.2002

EGT L 14, 20.1.2000, s. 29-35

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2009/13/EG av den 16 februari 2009 om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG (EUT L 124, 20.5.2009, s. 30-50)

Senast ändrat 06.10.2015

Top