Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sjömäns arbetstid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sjömäns arbetstid

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 1999/63/EG – avtal om arbetstidens organisation för sjömän.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Genom direktivet integreras det avtal om sjömäns* arbetstid som European Community Shipowners'* Association och Federation of Transport Workers' Unions ingick den 30 september 1998 i lagstiftningen.
 • Det tar hänsyn till Internationella arbetsorganisationens sjöarbetskonvention om sjömäns arbetstid.

VIKTIGA PUNKTER

 • Lagstiftningen gäller för varje offentligt eller privatägt havsgående fartyg som är registrerat i ett land i Europeiska unionen (EU) och som deltar i kommersiell sjöfartsverksamhet.
 • I direktivet anges den maximala arbetstiden* eller minimala vilotiden* under en viss period.
 • Arbetstiden
  • ska normalt grundas på åtta timmars arbetsdag med en ledig dag per vecka och ledighet på allmänna helgdagar,
  • får inte överstiga 14 timmar under en 24-timmarsperiod och 72 timmar under en sjudagarsperiod.
 • Viloperioderna
  • får inte understiga tio timmar under en 24-timmarsperiod och 77 timmar under en sjudagarsperiod,
  • får delas upp på högst två perioder, varav den ena ska vara minst sex timmar,
  • måste infalla med högst 14 timmar emellan,
  • ska störas så lite som möjligt av säkerhetsövningar, såsom mönstringar, brandövningar och livbåtsövningar,
  • ska omfatta en tillräcklig kompensation om sjömannen har kallats ut för att arbeta.
 • Ett fartygs befälhavare har rätt att kräva att besättningen arbetar för att trygga den omedelbara säkerheten för fartyget, de ombordvarande eller lasten eller för andra som befinner sig i nöd.
 • Uppgifter om uppläggningen av arbetet ombord och bestämmelserna i lagstiftningen måste finnas tillgängliga och visas.
 • Anteckningar ska föras över sjömännens dagliga arbets- och vilotid.
 • När bemanningsnivåerna fastställs måste man undvika eller begränsa alltför lång arbetstid för att trygga tillräcklig vila och begränsa risken för uttröttning.
 • Ingen sjöman som inte har fyllt 18 år får arbeta under natten*; vissa undantag tillåts dock.
 • Ingen person under 16 år får arbeta på fartyg.
 • Alla sjömän
  • måste ha ett hälsointyg på att de är medicinskt lämpliga att arbeta till sjöss, men vissa undantag tillåts,
  • har rätt till betald semester. Denna ska beräknas på grundval av minst 2,5 arbetsdagar per månad och pro rata för ofullständiga månader.
 • EU-länderna får
  • under vissa förutsättningar medge undantag från de angivna arbets- och vilotiderna,
  • tillämpa bestämmelser som är mer, men inte mindre, förmånliga för sjömän än de som föreskrivs i detta direktiv.

Reglerna kompletterar separat lagstiftning om arbetstider ombord på fartyg som anlöper hamnar i EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan den 22 juli 1999. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 juni 2002.

BAKGRUND

Den marina sektorns särdrag medför att den inte omfattas av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning och att särskilda bestämmelser behövs för denna sektor.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Sjöman: en person som är anställd i någon egenskap ombord på ett sjögående fartyg.

Redare: fartygets ägare eller annan organisation eller person som har övertagit ägarens ansvar.

Arbetstid: den tid under vilken en sjöman arbetar på ett fartyg.

Vilotid: den tid som inte är arbetstid, bortsett från kortare raster.

Natt: minst nio timmar, inbegripet tiden mellan midnatt och klockan fem på morgonen.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av European Community Shipowners' Association (ESCA) och Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) – Bilaga: Europeiskt avtal om arbetstidens organisation för sjömän (EGT L 167, 2.7.1999, s. 33–37).

Fortlöpande ändringar av direktiv 1999/63/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 06.09.2016

Top