Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vägtransport: EU-regler om körtider, raster och viloperioder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vägtransport: EU-regler om körtider, raster och viloperioder

Förläggning av arbetstiden för förare som genomför vägtransporter inom EU kan bidra till att öka trafiksäkerheten, förbättra förarnas hälsa och säkerhet och säkerställa rättvis konkurrens.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter

SAMMANFATTNING

Förläggning av arbetstiden för förare som genomför vägtransporter inom EU kan bidra till att öka trafiksäkerheten, förbättra förarnas hälsa och säkerhet och säkerställa rättvis konkurrens.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet fastställer minimireglerna för arbetstidens förläggning för förare och kompletterar bestämmelserna i förordning (EG) 561/2006, där det föreskrivs gemensamma regler om förares körtider och viloperioder.

VIKTIGA PUNKTER

Bestämmelserna i direktivet gäller för alla mobila arbetstagare som är anställda av företag etablerade i en medlemsstat och som deltar i vägtransporter. Det ska även tillämpas på förare som är egenföretagare.

Med arbetstid avses

  • körning,
  • lastning och lossning,
  • hjälp till passagerare som stiger på eller av fordonet,
  • rengöring och tekniskt underhåll,
  • allt annat arbete som syftar till att säkerställa fordonets, lastens och passagerarnas säkerhet eller till att uppfylla bestämmelser som direkt hänger samman med transporten i fråga (däribland tullformaliteter),
  • all annan tid då föraren är tillgänglig.

Den genomsnittliga veckoarbetstiden får inte överstiga 48 timmar, men får utökas till 60 timmar om den genomsnittliga arbetstiden per vecka beräknad över fyra månader inte överstiger 48 timmar.

Förare får inte arbeta mer än sex timmar i sträck utan rast. Rasten ska vara minst 30 minuter om föraren arbetar mellan sex och nio timmar per dag. Detta gäller i tillägg till bestämmelserna i förordning (EG) 561/2006, där den högsta tillåtna körtiden utan rast eller vila är 4,5 timmar.

Bestämmelserna i förordning (EG) 561/2006 gällande viloperioder bibehålls i detta direktiv. Förare måste ta viloperioder per dag och vecka.

Om nattarbete utförs får arbetstiden inte överstiga tio timmar per 24-timmarsperiod.

I en kommissionsrapport från 2014 analyserades genomförandet av direktivet och förordningen under perioden 2011-2012. Rapporten visade på vissa förbättringar vad gäller tillämpningen av lagstiftningen. Uppgifterna från EU-länderna var dock ofullständiga och inkonsekventa, vilket gjorde det omöjligt att genomföra en djupare analys av konsekvenserna för trafiksäkerheten eller förarnas hälsa och säkerhet. Kommissionen konstaterade att den kommer att inleda en djupgående utvärdering av hur sociallagstiftningen på vägtransportområdet fungerar.

BAKGRUND

Ett förslag som kommissionen lade fram 2008 om att ändra direktivet så att förare som är egenföretagare inte omfattas av direktivets tillämpningsområde avvisades av Europaparlamentet. Till en början omfattade direktivet endast mobila arbetstagare som är anställda av ett transportföretag. Sedan mars 2009 gäller det för alla förare som omfattas av förordningen om körtider, raster och viloperioder.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/15/EG

23.3.2002

23.3.2005

EGT L 80, 23.3.2002, s. 35-39

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1-14)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet under 2011-2012 av förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och av direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (27:e rapporten från kommissionen om genomförandet av sociallagstiftning på vägtransportområdet (COM(2014) 709 final, 21.11.2014))

Senast ändrat 30.09.2015

Top