Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s allmänna regler om information till och samråd med arbetstagare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s allmänna regler om information till och samråd med arbetstagare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/14/EG – allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i EU

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs allmänna principer för vilken minimiinformation* och vilka rättigheter till samråd* arbetstagare ska ha i företag baserade i Europeiska unionen (EU). Nationell lagstiftning och praxis för relationerna mellan arbetsmarknadens parter avgör hur principerna tillämpas.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna kan
  • välja om lagstiftningen ska gälla för företag med minst 50 eller driftställen med minst 20 anställda,
  • upprätta särskilda regler för företag som huvudsakligen ägnar sig åt politik, yrkessammanslutningars verksamhet, religiös verksamhet, välgörenhet, utbildning, vetenskap eller konst,
  • bestämma att arbetsgivare inte behöver informera eller samråda med arbetstagarrepresentanter när detta allvarligt skulle skada företagets verksamhet.
 • Information och samråd omfattar uppgifter om ett företags
  • senaste och förväntade utveckling av verksamheter och ekonomisk situation,
  • anställningsstruktur och förväntade utveckling, i synnerhet om arbetstillfällen hotas,
  • beslut som kan leda till avsevärda förändringar av hur arbetet är organiserat eller av anställningsavtalen.
 • Samråd måste äga rum
  • när tidpunkten, metoden och innehållet anses lämpliga,
  • på relevant nivå för ledningen och arbetstagarrepresentationen, beroende på vilket ärende som diskuteras,
  • utifrån den information som arbetsgivaren lämnar och arbetstagarrepresentanternas yttrande,
  • på ett sådant sätt så att arbetstagarrepresentanterna kan träffa sin arbetsgivare och få ett svar på varje eventuellt yttrande de kan formulera,
  • med avsikten att nå en överenskommelse om beslut som kan leda till avsevärda förändringar av hur arbetet är organiserat eller av anställningsavtalen.
 • Arbetstagarrepresentanter och deras rådgivare får inte offentliggöra någon information som de tagit emot i förtroende.
 • Den ursprungliga lagstiftningen gav EU-länderna möjlighet att göra undantag för besättningar på fartyg som trafikerar öppet hav. Detta undantag togs bort genom en ändring år 2015.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 23 mars 2002. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 23 mars 2005.

BAKGRUND

 • Europeiska kommissionen inledde i början av 2015 samråd med arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter om huruvida följande tre direktiv ska slås samman till en enda lagtext: den allmänna ramen för information till och samråd med arbetstagare, kollektiva uppsägningar och överlåtelse av företag.
 • Man överväger också ifall begreppen ”information” och ”samråd” skulle kunna anpassas bättre.
 • Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Information: uppgifter som lämnas av arbetsgivaren så att arbetstagarrepresentanter kan bli informerade om ett ärende och undersöka det.

Samråd: utbyte av åsikter och dialog mellan arbetstagarrepresentanter och arbetsgivaren.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen – Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om arbetstagarrepresentation (EGT L 80, 23.3.2002, s. 29–34)

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2002/14/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Samrådsdokument: Första fasens samråd med arbetsmarknadens parter enligt artikel 154 i EUF-fördraget om en konsolidering av EU-direktiven om information till och samråd med arbetstagare (C(2015) 2303 final, 10.4.2015).

Senast ändrat 04.12.2016

Top