Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kollektiva uppsägningar: information till personal och överläggningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kollektiva uppsägningar: information till personal och överläggningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 98/59/EG om tillnärmning av EU-ländernas lagstiftning om kollektiva uppsägningar

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Genom direktivet ställs krav på att arbetsgivare informerar personalrepresentanter och överlägger med dem i samband med kollektiva uppsägningar*.
 • I direktivet anges de frågor som ska tas upp under dessa överläggningar och den information som arbetsgivaren är skyldig att lämna.
 • Dessutom anges de förfaranderegler som ska tillämpas vid kollektiva uppsägningar.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet gäller inte i fråga om

 • kollektiva uppsägningar som uppkommer på grund av anställningsavtal som gäller för begränsad tid eller för vissa arbetsuppgifter, utom där sådana uppsägningar sker innan den avtalade tiden har löpt ut eller det avtalade arbetet har avslutats,
 • arbetstagare som är anställda hos offentliga myndigheter eller offentligrättsliga inrättningar.

Dessutom gäller andra EU-regler för arbetstagarnas rättigheter när ett företag byter ägare eller ett företag blir insolvent.

Överläggningar

Alla arbetsgivare som överväger att vidta kollektiva uppsägningar måste i god tid hålla överläggningar med arbetstagarrepresentanterna i syfte att nå en överenskommelse. Överläggningarna ska som minst omfatta olika möjligheter att

 • undvika kollektiva uppsägningar eller att minska antalet berörda arbetstagare,
 • lindra konsekvenserna av uppsägningarna genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder som i synnerhet syftar till att bistå med omplacering eller omskolning av övertaliga arbetstagare.

Det europeiska företagsrådet stärker arbetstagarnas rätt till information och gränsöverskridande överläggningar inom företag som är verksamma i flera EU-länder.

Information som ska lämnas av arbetsgivaren

EU-länderna kan vidta åtgärder som gör det möjligt för arbetstagarrepresentanter att anlita experthjälp enligt nationella regler. Arbetsgivaren måste förse arbetstagarrepresentanterna med all relevant information under överläggningarna och skriftligen underrätta dem om

 • skälen till uppsägningarna,
 • den tidsperiod under vilken uppsägningarna kommer att ske,
 • antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör,
 • antalet arbetstagare som ska sägas upp och vilka kategorier de tillhör,
 • de kriterier som används för att välja ut de arbetstagare som ska sägas upp,
 • den metod som används för att beräkna ersättning (i förekommande fall).

Förfarande vid kollektiva uppsägningar

Arbetsgivaren måste tillämpa följande förfarande:

 • Arbetsgivaren anmäler skriftligen alla planerade kollektiva uppsägningar till den behöriga myndigheten. En sådan anmälan måste innehålla all relevant information beträffande de planerade kollektiva uppsägningarna och de överläggningar som hållits, med undantag för den metod som används för att beräkna ersättning.
 • Om de anställda är besättningen på ett sjögående fartyg måste arbetsgivaren meddela myndigheterna i det land där fartyget är registrerat.
 • Arbetsgivaren tillställer en kopia av anmälan till arbetstagarrepresentanterna, som får lämna synpunkter till den behöriga myndigheten.
 • Kollektiva uppsägningar får verkställas tidigast 30 dagar efter anmälan. Den behöriga myndigheten använder denna tidsperiod till att söka lösningar.
 • EU-länderna kan ge den behöriga myndigheten rätt att förkorta denna tidsperiod eller att förlänga den till 60 dagar efter anmälan om problemen inte kan lösas. En längre gående rätt till förlängning får ges.
 • Arbetsgivaren måste informeras om en eventuell förlängning och skälen för denna innan den första tidsperioden har förflutit.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan den 1 september 1998.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Kollektiva uppsägningar: en situation där en arbetsgivare beslutar att avskeda en grupp anställda.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (EGT L 225, 12.8.1998, s. 16–21)

Fortlöpande ändringar av direktiv 98/59/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 04.12.2016

Top