Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2003/174/EG – socialt trepartstoppmöte

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet inrättas det sociala trepartstoppmötet, ett forum för diskussion mellan EU:s institutioner och företrädare för arbetsgivare och arbetstagare (”arbetsmarknadens parter”).

VIKTIGA PUNKTER

Roll

Toppmötet är en del av en branschövergripande dialog. Det är utformat för att ge kontinuerligt utbyte mellan arbetsmarknadens parter och EU-institutionerna, samt se till att arbetsmarknadens parter bidrar till EU:s ekonomiska och sociala strategi.

I detta sammanhang har arbetsmarknadens parter också ett nära samarbete med kommittén för sysselsättning, som ger råd till kommissionen och särskilt de nationella ministrarna om sysselsättning och sociala frågor.

Dagordning

Dagordningen

fastställs gemensamt av företrädare för institutionerna och arbetsmarknadens parter,

innefattar frågor som berör alla ekonomiska sektorer och arbetstagare inom EU.

Deltagare

EU-institutionerna representeras av

kommissionen.

Arbetsmarknadens parter är fördelade på två lika stora delegationer som består av

tio företrädare för arbetstagarna,

tio företrädare för arbetsgivarna.

Ordförandeskapet för toppmötet innehas gemensamt av rådets ordförande och kommissionens ordförande.

Tidsplan

Det äger rum minst en gång om året, innan Europeiska rådets vårmöte.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET?

Från och med den 6 mars 2003.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2003/174/EG av den 6 mars 2003 om inrättande av ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2003/174/EG

6.3.2003

EUT L 70, 14.3.2003, s. 31–33

Senast ändrat 12.10.2015

Top