Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eures - EU:s portal för rörlighet i arbetslivet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eures — EU:s portal för rörlighet i arbetslivet

Eures — de europeiska arbetsförmedlingarna — är ett samarbetsnätverk utformat för att hitta arbetstillfällen och underlätta den fria rörligheten för arbetstagarna i EES-länderna (EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein) och Schweiz.

RÄTTSAKT

2003/8/EG: Kommissionens beslut av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar

SAMMANFATTNING

Eures — de europeiska arbetsförmedlingarna — är ett samarbetsnätverk utformat för att hitta arbetstillfällen och underlätta den fria rörligheten för arbetstagarna i EES-länderna (EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein) och Schweiz.

Partner i nätverket är offentliga arbetsförmedlingar, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Nätverket samordnas av Europeiska kommissionen.

VAD ÄR SYFTET MED EURES?

De främsta målen för Eures är att

informera, anvisa och ge råd till potentiellt rörliga arbetstagare om arbetstillfällen och levnads- och arbetsvillkor i EES,

stödja arbetsgivare som vill rekrytera arbetstagare från andra länder, och

ge råd och vägledning till arbetstagare och arbetsgivare i gränsöverskridande regioner.

VIKTIGA PUNKTER

Förbättra EU:s arbetsmarknad

Till förmån för arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare främjar Eures:

Utvecklingen av en arbetsmarknad i Europeiska unionen som är öppen och tillgänglig för alla.

Arbetsplacering mellan olika länder och regioner och i gränstrakter genom utbyte av lediga platser och platsansökningar.

Utbyte av information om arbetstillfällen, om utbildningsmöjligheter och om praktikprogram, lärlingsplatser samt där så är lämpligt om placering av praktikanter och lärlingar.

Information om rörlighet för unga arbetstagare.

Medlemmar och samarbetspartner i Eures

De gemensamma resurserna för Eures medlems- och partnerorganisationer bildar en stabil grund för att kunna erbjuda tjänster av hög kvalitet för både arbetstagare och arbetsgivare.

Eures medlemmar och samarbetspartner är:

Nationella och lokala arbetsförmedlingar.

Arbetsförmedlingar med ansvar för gränstrakter.

Andra specialiserade arbetsförmedlingar som anmälts till kommissionen.

Arbetsmarknadsorganisationer som utnämns av medlemmarna.

Andra organisationer av samhälleligt och annat relevant intresse.

Aktiviteter

Att skapa placeringstjänster för arbetssökande, sammankoppla tjänster för arbetstagare och arbetsgivare, och stödja tjänster för arbetsgivare som vill rekrytera personal i ett annat EU-land med hjälp av Eures internettjänster.

Att sprida uppdaterad information om levnads- och arbetsförhållanden och trender på arbetsmarknaden.

Samarbetsåtgärder mellan medlemmar och partner.

Övervakning och bedömning av hinder för rörligheten, däribland skillnader i lagstiftning och administrativa förfaranden.

Till hjälp för att hitta arbetstillfällen i andra EU-länder finns en Eures-databas för lediga tjänster, som uppdateras dagligen och är tillgänglig på Eures-portalen på de 26 språken i EU/EES.

Mer information finns på den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet - Eures.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2003/8/EG

1.3.2003

-

EUT L 5, 10.1.2003, s. 16-19

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1-12)

2012/733/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket (EUT L 328, 28.11.2012, s. 21-26)

Senast ändrat 31.08.2015

Top