Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att skapa en inre marknad för kompletterande pensionsskydd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Att skapa en inre marknad för kompletterande pensionsskydd

1) SYFTE

Att inför skapandet av en inre marknad för kompletterande pensionsskydd, förbättra systemen för kompletterande pensionsskydd mot bakgrund av resultaten av det samråd som inletts genom Grönboken om kompletterande pensionsskydd av den 10 juni 1997. Att göra det möjligt för system för kompletterande pensionsskydd att dra större fördel av den inre marknaden och den gemensamma valutan.

2) GEMENSKAPSÅTGÄRD

Meddelande från kommissionen av den 11 maj 1999: Att skapa en inre marknad för kompletterande pensionsskydd. Resultaten av samrådet om grönboken om kompletterande pensionsskydd på den inre marknaden.

3) INNEHÅLL

Alla medlemsstater i EU är eniga om målsättningen att upprätthålla ett socialt skydd på hög nivå. En av de största utmaningarna består i att kontrollera kostnaderna för detta skydd samtidigt som den ekonomiska och sociala sammanhållningen säkerställs och den ekonomiska tillväxten understöds.

Pensionsförmåner är ett viktigt inslag i de sociala trygghetssystemen. Utgifterna för de allmänna pensionssystemen står för nästan hälften av de sammanlagda kostnaderna för socialt skydd, eller mellan 9 och 15 % av medlemsstaternas bruttonationalprodukt, och denna andel riskerar att öka med den åldrande befolkningen.

Pensionssystemen baseras i allmänhet på följande tre pelare:

 • Den första pelaren som innefattar lagstadgade system för social trygghet.
 • Den andra pelaren som består av system för tjänstepension.
 • Den tredje pelaren som avser privata pensionssystem.

Ordningarna i den andra och tredje pelaren utgör kompletterande system som syftar till att komplettera de allmänna systemen.

Grönboken om system för kompletterande pensionsskydd ledde till att ungefär 100 svar sändes in från de europeiska institutionerna, särskilt Europaparlamentet och från Ekonomiska och sociala kommittén men också från medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och från finanssektorn.

Kommissionen drog dessutom nytta av de samråd som föregick utarbetandet av handlingsplanen för finanstjänster av den 11 maj 1999 som också behandlar frågan om pensioner [KOM(99) 232 slutlig].

Även om medlemsstaterna själva beslutar om hur de vill organiserar sina pensionssystem, måste kommissionen se till att systemen för kompletterande pensionsskydd kan utnyttja de friheter som har införts genom den inre marknaden. Detta är för närvarande inte fallet.

Den nuvarande situationen är följande:

 • Fonderna för yrkespension är ofta underställda regler för investering och förvaltning som utan att de förbättrar förmånstagarnas skydd förhindrar att fonderna utnyttjar kapitalmarknaderna och den gemensamma valutan effektivt för att återinvestera insättningarna. Detta innebär att avkastningen av placeringarna begränsas och att kostnaden för förmånerna höjs.
 • De kompletterande systemen är för närvarande organiserade på ett sådant sätt att de hindrar arbetskraftens rörlighet. Det är ofta svårt att förvärva pensionsrättigheter och framför allt att överföra dessa rättigheter från en medlemsstat till en annan.
 • Fritt tillhandahållande av tjänster fungerar knappast i praktiken när det gäller system för kompletterande pensionsskydd, vilket beror på skillnaderna mellan skattesystemen.

Kommissionen vill därför införa en gemenskapsram för kompletterande pensionsskydd som skulle kunna baseras på följande tre centrala åtgärder:

- Antagande av ett förslag till direktiv om tillsynsregler för pensionsfonder

När detta direktiv antas bör det

 • säkerställa bästa möjliga skydd för förmånstagarna,
 • göra det möjligt för pensionsfonderna att fullt ut dra fördel av den inre marknaden och den gemensamma valutan,
 • garantera lika behandling mellan leverantörer av kompletterande pensionsskydd knutet till anställning och undvika snedvridning av konkurrensen i förhållande till andra tjänsteleverantörer som livförsäkringsföretag,
 • möjliggöra ömsesidigt erkännande av tillsynsordningar i medlemsstaterna (gränsöverskridande medlemskap).

- Undanröjande av hinder för arbetskraftens rörlighet

Bristen på samordning beträffande kompletterande pensionsskydd utgör ett faktiskt hinder för arbetskraftens rörlighet i EU.

Kommission anser därför att det är viktigt att

 • förenkla villkoren för intjänande av kompletterande pensionsrättigheter och begränsa kvalifikationsperioderna,
 • upprätta gemensamma normer för överföring av rättigheter,
 • införa bättre samordning mellan skattesystemen och ömsesidigt erkännande av dem,
 • skapa ett "pensionsforum" för att diskutera de utmaningar som är förknippade med arbetskraftens rörlighet i EU.

- Samordning av medlemsstaternas skattesystem

Skillnaderna mellan medlemsstaternas skattemässiga behandling av livförsäkringar och pensioner, dessas komplexa beskaffenhet och specifika karaktär, utgör betydande hinder för arbetskraftens rörlighet. Om man bortser från möjligheten att harmonisera och tar hänsyn till att medlemsstaternas skatteintäkter bör säkras, bedömer kommissionen att det är nödvändigt att man strävar efter att avlägsna nationell skattemässig diskriminering av produkter som institutioner (försäkringsbolag, pensionsfonder) i andra medlemsstater erbjuder.

Mot denna bakgrund har kommissionen och medlemsstaterna inlett ett samarbete för att undersöka olika sätt att undanröja de största hindren. Ett av de största problemen är den skattemässiga behandlingen av bidrag och premier som betalas till institutioner etablerade i en annan medlemsstat än den där medlemmen eller försäkringstagaren själv bor. Detta ämne är föremål för diskussioner i Skattepolitiska gruppen som är ett forum för dialog på hög nivå mellan kommissionen och medlemsstaterna i frågor som rör skatter.

4) sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Ej tillämpligt

5) dag för ikraftträdande (om inte samma som punkt 4)

6) hänvisningar

Meddelande från kommissionen KOM(99) 134 slutlig/2Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

7) ytterligare åtgärder

8) kommissionens åtgärder för tillämpningen

Top