Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd av kompletterande pensionsrättigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd av kompletterande pensionsrättigheter

Syftet med direktivet är att avlägsna hinder mot den fria rörligheten för anställda och egenföretagare och samtidigt trygga deras kompletterande pensionsrättigheter när de flyttar från en medlemsstat till en annan. Detta skydd gäller för både frivilliga och obligatoriska pensionssystem , undantaget de socialförsäkringssystem som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen.

SAMMANFATTNING

Detta direktiv ska tillämpas på försäkringstagare som omfattas av kompletterande pensionssystem och andra personer som är berättigade enligt sådana system och som har förvärvat eller håller på att förvärva rättigheter i en eller flera medlemsstater.

I direktivet föreskrivs fyra huvudsakliga åtgärder för hur de kompletterande pensionsrättigheterna för arbetstagare som rör sig inom gemenskapen ska tryggas.

Likabehandling i fråga om bevarande av pensionsrättigheter

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att intjänade pensionsrättigheter bevaras för de personer som är försäkringstagare enligt ett kompletterande pensionssystem därför att de har arbetat i en annan medlemsstat, i samma utsträckning som för de försäkringstagare för vilka avgifter inte längre betalas men som bor kvar i samma medlemsstat.

I direktiv 2014/50/EU, som måste införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning innan den 21 maj 2018, säkerställs att ingen med kompletterande pensionsrättigheter förlorar något när de flyttar till eller arbetar i ett annat EU-land. För detta krävs det att:

  • kompletterande pensionsrättigheter garanteras senast efter 3 års anställning; om en eventuell minimiålder krävs får den inte vara högre än 21 år,
  • rättigheterna för arbetstagare som lämnar ett pensionssystem ordnat av arbetsgivaren före pensionering bevaras och behandlas som de som stannar i systemet när det gäller ärenden som t.ex. indexering.

Gränsöverskridande betalningar

Medlemsstaterna ska se till att de kompletterande pensionssystemen i andra medlemsstater betalar ut alla förmåner som utfaller enligt dessa system, efter avdrag för de skatter och transaktionskostnader som kan vara tillämpliga.

Utsända arbetstagare och kompletterande pension

Utsända arbetstagare kan välja att fortsätta att vara försäkringstagare enligt pensionssystemet som finns i hemlandet under perioden som de arbetar i en annan medlemsstat. Utsända arbetstagare och, i förekommande fall, deras arbetsgivare, är undantagna från alla förpliktelser att betala in avgifter till ett kompletterande pensionssystem i en annan medlemsstat.

Information till försäkringstagarna

Arbetsgivare, förvaltare eller andra som har ansvar för förvaltningen av de kompletterande pensionssystemen ska förse försäkringstagarna med adekvat information när de flyttar till en annan medlemsstat. Informationen ska röra deras pensionsrättigheter och de valmöjligheter som finns att tillgå för dem enligt systemet.

Enligt direktiv 2014/50/EU kan arbetstagare i ett pensionssystem fråga hur upphörd anställning eller flytt kan komma att påverka deras kompletterande pensionsrättigheter och de villkor som skulle gälla för den framtida behandlingen av sådana rättigheter.

Personer som har lämnat systemet måste informeras om värdet av sina rättigheter och hur rättigheterna behandlas.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/49/EG

25.7.1998

25.1.2002

EGT L 209, 25.7.1998.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Grönbok av den 7 juli 2010 med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU [KOM(2010) 365 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter [EUT L 128, 30.4.2014].

Senast ändrat den 04.08.2014

Top