Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systemen för social trygghet och fri rörlighet för personer: tillämpning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systemen för social trygghet och fri rörlighet för personer: tillämpning

I denna rådsförordning föreskrivs hur förordning (EEG) 1408/71 om samordning av de sociala trygghetssystemen för personer som flyttar inom gemenskapen ska tillämpas i praktiken.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

I förordningen anges bland annat de behöriga institutionerna i varje medlemsstat, vilka handlingar som ska tillhandahållas och vilka formaliteter de berörda personerna ska uppfylla för att få förmåner. Villkoren för administrativa kontroller och läkarundersökningar liksom villkoren för återbetalning av förmåner som institutionen i en medlemsstat utbetalat för institutionen i en annan medlemsstat anges också. Vidare definieras revisionskommitténs uppgifter.

Upphävande av förordning (EEG) nr 574/72

Förordning (EG) nr 883/2004 antogs för att förenkla och klarlägga samordningen av medlemsstaternas system för social trygghet. Den nya referensramen gör det lättare för de europeiska medborgarna att fritt röra sig på gemenskapens territorium. Den ålägger förvaltningarna större skyldighet att samarbeta i frågor som gäller social trygghet och gör elektroniskt utbyte av uppgifter mellan förvaltningarna obligatoriskt.

Förordning (EEG) nr 574/72 upphävs. Vissa av förordningens bestämmelser fortsätter att gälla för vissa anknytande gemenskapsrättsakter och gemenskapsavtal för att garantera rättssäkerheten.

Hänvisningar

Rättsakt

Datum för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 574/72

1.10.1972

-

EGT L 74, 27.3.1972

Ändringsrättsakt(er)

Datum för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 2864/72

1.1.1973

-

EGT L 306, 31.12.1972

Förordning (EEG) nr 1392/74

8.6.1974

-

EGT L 152, 8.6.1974

Förordning (EEG) nr 1209/76

26.5.1976

-

EGT L 138, 26.5.1976

Förordning (EEG) nr 2595/77

26.11.1977

-

EGT L 302, 26.11.1977

Förordning (EEG) nr 1390/81

1.12.1981

-

EGT L 143, 29.5.1981

Förordning (EEG) nr 2793/81

29.9.1981

-

EGT L 275, 29.9.1981

Förordning (EEG) nr 2001/83

22.8.1983

-

EGT L 230, 22.8.1983

Förordning (EEG) nr 1660/85

20.6.1985

-

EGT L 160, 20.6.1985

Förordning (EEG) nr 1305/89

16.5.1986

-

EGT L 131, 13.5.1989

Förordning (EEG) nr 2332/89

2.8.1989

-

EGT L 224, 2.8.1989

Förordning (EEG) nr 3427/89

16.11.1989

-

EGT L 331, 16.11.1989

Förordning (EEG) nr 2195/91

29.7.1991

-

EGT L 206, 29.7.1991

Förordning (EEG) nr 1247/92

1.6.1992

-

EGT L 136, 19.5.1992

Förordning (EEG) nr 1945/93

1.8.1993

-

EGT L 181, 23.7.1993

Förordning (EG) nr 3095/95

1.1.1996

-

EGT L 335, 30.12.1995

Förordning (EG) nr 1290/97

4.10.1997 (art. 3.1 senast 1.1.1999)

-

EGT L 176, 4.7.1997

Förordning (EG) nr 1223/98

1.7.1998

-

EGT L 168, 13.6.1998

Förordning (EG) nr 1606/98

25.10.1998

-

EGT L 209, 25.7.1998

Förordning (EG) nr 307/1999

1.5.1999

-

EGT L 38, 12.2.1999

Förordning (EG) nr 1399/1999

1.9.1999

-

EGT L 164, 30.6.1999

Förordning (EG) nr 89/2001

7.2.2001

-

EGT L 14, 18.1.2001

Förordning (EG) nr 1386/2001

1.9.2001

-

EGT L 187, 10.7.2001

Förordning (EG) nr 410/2002

25.3.2002

-

EGT L 62, 5.3.2002

Förordning (EG) nr 859/2003

1.6.2003

-

EUT L 124, 20.5.2003

Förordning (EG) nr 1851/2003

11.11.2003

-

EUT L 271, 22.10.2003

Förordning (EG) nr 631/2004

1.6.2004

-

EUT L 100, 6.4.2004

Förordning (EG) nr 883/2004 upphäver förordning (EEG) nr 574/72

20.5.2004

-

EUT L 166, 30.4.2004

Förordning (EG) nr 77/2005

9.2.2005

-

EUT L 16, 20.1.2005

Förordning (EG) nr 647/2005

5.5.2005

-

EUT L 117, 4.5.2005

Förordning (EG) nr 207/2006

28.2.2006

-

EUT L 36, 8.2.2006

Förordning (EG) nr 629/2006

28.4.2006

-

EUT L 114, 27.4.2006

Förordning (EG) nr 1791/2006

20.11.2006

-

EUT L 363, 20.12.2006

Förordning (EG) nr 311/2007

12.4.2007

-

EUT L 82, 23.3.2007

Förordning (EG) nr 101/2008

25.2.2008

-

EUT L 31, 5.2.2008

Förordning (EG) nr 120/2009

2.3.2009

-

EUT L 39, 10.2.2009

See also

  • Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter ”Dina sociala rättigheter”.

Senast ändrat den 05.10.2009

Top